Download 36-Keykâvus - İlyasoğlu Mercimek Ahmed - Kâbusnâme 2 PDF

Title36-Keykâvus - İlyasoğlu Mercimek Ahmed - Kâbusnâme 2
File Size3.7 MB
Total Pages214
Document Text Contents
Page 1

,...

KABUSNAME
.

llyasoglu Mercimek Ahmed
2 nci cilt

1001 TEMEL ESER

Page 107

1 05

sormaya gelirlerdi, ta ki Rebi geldi ve Sahip Kafi'nin
katında oturdu,

- Neden inlersin? diye sordu.
Sahip Kafi cevap vermedi. Rebi yeniden sordu,
- Gıdalardan ne yersiniz?
(Bunu) söyleyince Sahip Kafi imanın fırsatını bul.

du. Dedi ki,
- Senin pişirdiğin müzevvereyi yerim, (l) ama ba­

na yaramaz,
Rebiülmutahhar, sözün aslını çabuk kavradı ki jur­

nal yazdığı duyulmuş, hemen cevap verdi,
- Ben de tövbe ettim ki artık size müzevvere pi­

�irmeyeyim. Sahip,
- Eğer sen tövbe ettinse ben de günahını affet­

tim, bağışladım, dedi.
İmdi bilmiş ol

"
ki jurnal yazmak ulu iştir, ondan

çok sakın.
İmdi ben her şeyin aslını tam söylemem, söz uza­

masın diye. Söylemeden de yapamam, çaresiz her ko­
nudan birkaç gerekli sözlerden söylemiş olayım. Tuta­
lım ki sen can k.ulağı ile dinlemeyesin, hele ben sözün
her bucağından arzetmiş olayım ad eğer gönlünde �L
mazsa, bari başın sıkıştığı zaman okursan yeter. Çün­
kü çıra çok olunca çok rüzgarda da olsa yük tutmağa,
(yani) bir çıradan nice çıralar tutuşturmağa yarar.

Ama eğer yazıcılıktan vezirliğe ulaşırsan, onun da
sartı vardır, (bu şartlan) yolunca korumak gerek.

(1) Bi.rkaç anlamı olan bir kelime. Bir anlamı, sahte,
uyduruk; başka bir anlamı devenin kusurunu kapatmak için
göğsüne yapılan işaret. Bir de tıp kitaplarmda, hastaya veri­
len etsiz yemek anlamında kullanılmış. Daha sonra genelle·
şerek bütün perhiz yemekieri için kullanılır olmuş. Burada
ilk ve son anlamında kullanılmış_

Page 213

.

Icindekiler .

29. Bölüm : Düşmandan sakınınanın tedbirini
beyan eder 9-18

30. Bölüm : Bir
yeğdir, yoksa
eder

suçluyu affedip bağışlamak mı
cezalandırmak ını, onu beyan

19-23
3 1 . Bölüm : İl im talep etmeyi , fakihlik,

müderrisli·k ve kadılık ahvalini beyan eder 25-38
32. Bölüm : Bezi_rganlık yolunu ve alıp satmak

töresini beyan eder. 39-52
33. Bölüm : Tabipierin yolunu beyan eder . 53-66
34. Bölüm : Yı ldız ilmini nice biirnek gerek

onu beyan eder 67-72
35. Bölüm : Şairlerin terbiyesini beyan eder 73-77
36. Bölüm Çalgıcıların töresini beyan

eder 79-83
37. Bölüm Padişahların hizmetinde olanların

yolunu beyan eder 85-90
38. Bölüm Padişaha nedim olanların töresini

beyan eder 9 1-94
39. Bölüm : Yazıcıların töresini beyan eder 95-105
40. Bölüm : Vezirlik töresini beyan eder 107-1 15
4 ı . Bölüm : Çeribaşı olanların töresini

beyan eder 1 17-120
42. Bölüm Padişahlık töresini beyan

eder 121-133
43. Bölüm Ekincilik ve geri kalan sanatların

şartını beyan eder 135-137
44. Bölüm . Civanmertlik şartını beyan

eder
AÇIKLAMALAR :

1 39-161
163-205

Page 214

F tY AT I : lO T L .

Similer Documents