Download 400 Bad request PDF

Title400 Bad request
File Size308.5 KB
Total Pages20
Document Text Contents
Page 1

Marija Vrban

ELEKTROSTROJARSKI
RJEÈNIK

ENGLESKO-HRVATSKI
I

HRVATSKO-ENGLESKI

vrbanzad.qxd 30.05.2012 16:59 Page III

Page 2

Ovaj je rjeènik nastao kao rezultat dugogodišnje prevoditeljske prakse i uvjetovan je potrebom
znanstvenog i tehnièkog prevoditelja za engleskim struènim izrazima koji nisu zabilježeni u hrvatsko-
engleskim i englesko-hrvatskim opæim i tehnièkim rjeènicima. U takvom se sluèaju do struènih nazi-
va dolazi èitajuæi stranu struènu literaturu uz uporabu stranih višejeziènih i jednojeziènih rjeènika te
uz pomoæ i objašnjenja inženjera specijalista za pojedina podruèja.

Prvotno je sastavljen hrvatsko-engleski rjeènik, koji je raèunalno okrenut pa je uz potrebne pri-
lagodbe i izmjene stvoren englesko-hrvatski rjeènik.

Rjeènik je nazvan elektrostrojarski, jer sadrži najveæim dijelom nazive iz tog podruèja. Meðutim,
u prevoditeljskom radu mnoga se podruèja preklapaju pa su u ovaj rjeènik ukljuèeni i neki struèni
nazivi iz graðevinastva, metalurgije, rudarstva, naftne industrije, raèunalstva, protupožarne zaštite,
alatnih strojeva, alata, zavarivanja, kemije, osiguranja kvalitete i drugih podruèja.

Veæinu natuknica èine višeèlani leksièki sklopovi, najèešæe leksikalizirani do te mjere da èine po-
sebne znaèenjske jedinice. U šiljatim zagradama dana su dodatna objašnjenja, koja pomažu korisniku
smjestiti naziv u odreðeni kontekst. Istoznaènice su odijeljene zarezom.

Kao i svaki terminološki rjeènik, i ovaj je rjeènik namijenjen onima koji veæ dobro vladaju engle-
skim jezikom, a potreban im je struèni vokabular koji opæi rjeènici ne sadrže. Vjerujem da æe ovaj
rjeènik biti koristan tehnièkim i znanstvenim prevoditeljima te struènjacima u elektroprivredi, proiz-
vodnim organizacijama i na fakultetima. Od korisnika rjeènika oèekuje se poznavanje jezika i struke
te pažljiva uporaba naziva primjereno kontekstu.

Ovaj je rjeènik plod èitavoga radnog vijeka provedenog u Konèaru, i ja zahvaljujem Konèar-Elektro-
industriji d.d. i Konèar-Inženjeringu za energetiku i transport d.d. što su omoguæili njegovo tiskanje.
Zahvaljujem svima koji su mi tijekom moga prevoditeljskog rada pomagali struènim savjetima u
pronalaženju i sakupljanju tehnièkih naziva. Zahvaljujem recenzentima rjeènika gospodinu Mili Gal-
iæu i gospodinu Antunu Reicheru te lektorici gospoði Korneliji Balokoviæ-Krklec. Zahvaljujem
nakladnièkom poduzeæu "Graphis" za njihov uloženi trud da se rjeènik pojavi u ovom obliku.

Rad na rjeèniku njegovim izdavanjem nije završen i zato æu korisnicima rjeènika biti zahvalna za
sve konstruktivne primjedbe i prijedloge za bolja rješenja, koja æu rado primijeniti u pripremi buduæih
izdanja.

Marija Vrban

PREDGOVOR

vrbanzad.qxd 30.05.2012 16:59 Page V

Page 10

HRVATSKO-ENGLESKI

vrbanzad.qxd 30.05.2012 16:59 Page 77

Page 11

abrazija abrasion
acetilen acetylene
acetilenska boca acetylene cylinder
aceton acetone
adapter, prilagodnik adapter
adhezija adhesion
adhezijska sila adhesion force
adijabatski proces adiabatic process
admitancija admittance
agregat <za proizvodnju elektriène energije> gen-

erating set
agregat kao brza priŁuva short-break generating

set
agregat u nu�di emergency generating set
agregat za neprekidno napajanje no-break gener-

ating set
ahat <poludragi kamen> agate
akcelerator, ubrzivaŁ accelerator
aksijalan axial
aksijalna crpka axial flow pump
aksijalna mjera axial dimension
aksijalna sila axial force
aksijalni le�aj axial bearing
aksijalni moment tromosti axial moment of inertia
aksijalni udar axial runout
aksijalni ventilator axial fan
aksijalno polje axial field
aksiom axiom
akumulacijsko jezero dam lake, storage lake, stor-

age reservoir, water storage
akumulator, akumulatorska baterija accumulator,

storage battery
akumulatorska baterija, akumulator storage bat-

tery, accumulator
akumulatorski Łlanak storage cell
akustiŁan, zvuŁan acoustic
akustika acoustics
alarmni <uzbunjujuæi> svjetionik alarm beacon
alarmni signal, signal uzbune alarm signal
alat tool
alat za grubu obradu roughing tool
alat za monta�u erection tool
alat za oblikovanje forming tool
alat za skidanje srha deburring tool

alat za zakivanje rivetting tool
alatna obrada tooling
alatni Łelik tool steel
alatni stroj machine tool
alatnica toolroom
alatniŁar, proizvoðaŁ alata toolmaker
Al-¨e vodiŁ ACSR conductor (aluminium cable,

steel reinforced)
aldrej <slitina> aldrey
alfa-Łestica alpha particle
alfa-zraka alpha ray
algebarska funkcija algebraic function
algoritam algorithm
alkaliŁan, lu�nat alkaline
alkalij, lu�ina, baza alkali
alkalna akumulatorska baterija alkaline storage

battery
aluminij <Al> aluminium
aluminijska bronca <bakrena slitina s aluminijem>

aluminium bronze
aluminijska slitina aluminium alloy
aluminijska �ipka aluminium rod
aluminijski vodiŁ s ŁeliŁnom jezgrom steel-cored

aluminium conductor
aluminijski zaslon aluminium shield
aluminijsko u�e s ŁeliŁnom jezgrom stranded

steel-cored aluminium
ameriŁki standardizirani kod pri razmjeni infor-

macija American Standard Code for Information
Inter-change (ASCII)

amonijak ammonia
amortizer shock absorber
amper ampere
amper-klije�ta, strujna klije�ta <vrsta amperme-

tra> clip-on ammeter
ampermetar ammeter
amperzavoj <jedinica magnetomotorne sile> am-

pere-turn
amplidin <magnetsko pojaèalo snage> amplidyne
amplituda amplitude
amplituda brzine velocity amplitude
amplituda ubrzanja acceleration amplitude
amplituda vala wave amplitude
amplituda vibracije vibration amplitude

abr 79 amp

A

vrbanzad.qxd 30.05.2012 16:59 Page 79

Page 19

gajba, obit, sanduk od letava crate
galvanizacija galvanizing
galvanometar s nepokretnim svitkom fixed coil

galvanometer
galvanometar s pokretnim svitkom moving coil

galvanometer
galvanska struja galvanic current
galvansko odvajanje <signala> galvanic isolation
gama-zraka gamma ray
garnitura za plinsko zavarivanje gas welding set
gasiti, naglo ohladiti <toplinska obrada> quench
gastroposuðe <kuhinjsko posuðe – prema Gastro

normama> gastro containers
ga�eno vapno slaked lime
ga�enje luka arc extinction
gazi�te stube thread
generalni remont overhaul
generator generator
generator impulsa impulse generator
generator pare, parni generator <nuklearna elek-

trana> steam generator
generator s izra�enim polovima salient-pole gen-

erator
generator sa permanentnim magnetima perma-

nent magnet generator
generator za vagonsku rasvjetu wagon lighting

dynamo
generator-motor generator-motor
generatorska jezgra generator core
generatorski transformator generator transformer
generatorsko bure generator pit
geometrijska sredina geometric mean
geometrijski lik geometric figure
geometrijsko tijelo geometric body
germanijski tranzistor germanium transistor
gibljiva cijev za komprimirani zrak compressed

air-hose
gibljiva cijev, fleksibilna cijev <crijevo> hose
glaŁalo, �eljezo iron
glaŁanje, bru�enje povlaŁenjem honing
glasnogovornik spokesman
glava cilindra cylinder head
glava mikrometra micrometer head
glava namota endwinding

glava osiguraŁa fuse screw cap
glava provlakaŁa broach head
glava stapa piston head
glava vijka screw head
glava za dubljenje slotting head
glava zakovice rivet head
glavŁina kotaŁa hub
glavŁina zama�njaka flywheel hub
glavna datoteka master file
glavna sklopka master switch
glavna stanica master station
glavna uklopnica control room
glavni broj cardinal number
glavni in�enjer chief engineer
glavni izvoðaŁ main contractor
glavni monter chief fitter
glavni nosaŁ <pokretnih stuba> main truss
glavni no� <rastavljaèa> main blade
glavni projekt general design
glavni uzbudnik main exciter
glavno raŁunalo, sredi�nje raŁunalo master com-

puter
glazura glaze
gliboder, bager, jaru�alo dredger
glina clay
glinenac, feld�pat feldspar
glodalica milling machine
glodalica za drvo wood milling machine
glodalica za glodanje zupŁanika gear cutting

machine
glodalica za izradu pu�eva worm miller
glodalica za kovinu metal milling machine
glodalo milling cutter
glodalo s karbidnim no�em carbid milling cutter
glodalo za grubu obradu roughing cutter
glodalo za zupŁanike gear cutter
glodani narez milled thread
glodanje milling
glodanje �ljebova flute milling
gluha komora <za ispitivanje buke> unechoic

chamber
gljivasta izvedba mushroom-like form
godi�nji remont annual overhaul
gola �ica bare wire

gaj 93 gol

G

vrbanzad.qxd 30.05.2012 16:59 Page 93

Page 20

Marija Vrban roðena je 1939. godine u Peterancu. Osnovnu
školu pohaðala je u rodnom mjestu, a gimnaziju je završila 1958.
godine u Koprivnici. Nakon studija engleskog i talijanskog jezika
na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, diplomirala je na odsjeku
Anglistike 1964. godine. Na istom je Fakultetu završila poslije-
diplomski studij lingvistike, izradila magistarski rad "Engleski ele-
ment u talijanskom jeziku" i 1972. godine stekla akademski stu-
panj magistra iz podruèja lingvistike s osobitim obzirom na engle-
ski jezik.

1964. godine poèela je raditi kao prevoditelj u tvornici "Rade
Konèar". Èitav radni vijek provela je u istoj tvrtki prevodeæi struè-
ne tekstove, i to najviše s hrvatskog na engleski jezik. U mirovinu

je otišla 1998. godine iz "Konèara – Inženjeringa za energetiku i transport".

Osim redovitog prevoðenja na radnom mjestu, radila je i na prijevodima prospekata Konèarevih
proizvoda, godišnjih izvješæa kompanije, Tehnièkog priruènika (drugog izdanja na engleskom jeziku,
dovršenog u prosincu 1984. godine). Za struènjake Elektrotehnièkog instituta prevodila je referate i
znanstvene èlanke za simpozije i za objavljivanje u stranim èasopisima. Suraðivala je s mnogim tvor-
nicama Konèara (Tvornicom transformatora, Tvornicom generatora i motora, INEM-om, Tvornicom
lokomotiva i dr.). Prevodila je konsekutivno na pregovorima i sastancima sa strankama te na sjedni-
cama nadzornog odbora poduzeæa.

Kao dugogodišnji èlan Hrvatskog društva znanstvenih i tehnièkih prevoditelja radila je na pri-
jevodima za razne tvrtke, projektne urede i ustanove.

BILJEŠKA O AUTORICI

vrbanzad.qxd 30.05.2012 16:59 Page 155

Similer Documents