Download Anamneza PDF

TitleAnamneza
File Size40.3 KB
Total Pages3
Document Text Contents
Page 1

1

AAnnaammnneezzaa


Osobni podaci: ime, prezime, godina ro enja, mjesto ro enja, adresa, zanimanje, bra!no
stanje, djeca

Razlog dolaska: hitni prijem (vode$i simptomi?), rutinski pregled? obrada? lije!enje?
Obiteljska anamneza: tata, mama, bra$a, bake, djedovi zdravi? bolesni? (hiper/hipotenzija,

dijabetes, hemofilija, psihi!ke bolesti, karcinom, TBC, kroni!ne bolesti) umrli
od !ega i u kojoj dobi?

Osobna anamneza: a) Dje!je bolesti: kozice ospice, šarlah, rubeola, hripavac, zaušnjaci, difterija,
!este upale grla, ev. bol u zglobovima (reumatska vru$ica)

b) Dosadašnje bolesti: kronološki koja bolest, na!in lije!enja, rezultati.
Korisna pitanja za lakše prisje$anje bolesnika: da li je ikada ležao u bolnici,
bio na bolovanju i zbog !ega, bio na operaciji, ima li problema sa še$erom,
tlakom, masno$ama, želucem (ulkusi, žgaravica), prostatom/ginekoloških,
štitnja!om, ima li reumatskih bolova, je li imao prijeloma. Astma, bronhitis,
alergije, migrene, sinkope, epi napadi, krvarenje iz sluznica? – tražiti
otpusnice i dokumentaciju

c) Sadašnja bolest: kada je po!ela, simptomi (trajanje, narav simptoma,
!imbenici koji poti!u, ublažavaju simptome), tijek bolesti, dosadašnje
lije!enje i rezultat – tražiti medicinsku dokumentaciju

Seksualna anamneza: Smetnje libida, erekcije, ejakulacije, orgazma, bolni snošaj? Spolne bolesti?
Socijalna anamneza: S kim živi, da li živi na katu i ima li lift (koronarni bolesnici), je li stan vlažan

(plu$ni bolesnici)?, kakvi su prihodi, ima li financijskih problema? Da li je
nedavno imao kakvu psihi!ku traumu, smrt drage osobe?

Radna anamneza: Gdje radi i koliko dugo, kratak opis zaduženja, uvjeti u kojima radi, !estice
kojima je izložen (azbest, silicij), kemikalije, stres na poslu (koronarna)

Epidemiološka
anamneza:

Putovanja u strane zemlje, kontakt sa životinjama ili zaraznim bolesnicima

Mokra$a koliko !esto, no$u, danju, pe!enje, boja, promjene od
uobi!ajenog

Stolica koli!ina, konzistencija, u!estalost, primjese krvi (tamna -
gornji, pomiješana s krvlju - donji, krv po stolici - hemoroidi),
svijetla (bilijarna opstrukcija), ima li sluzi (poreme$ena aps.
masti

Žene: menstruacija, kada je bila prva, jesu li redovite, obilne, bolne; abortusi,
broj poroda, kada je bila prva i zadnja menstruacija, problemi u trudno$i?

Funkcije:

Apetit, gubitak na težini, namjerno, slu!ajno, u kojem periodu? Že anje,
Znojenje? San?

Navike: Alkohol, dnevno koliko !ašica i što pije (da li je ikada bio kritiziran zbog toga,
da li je ikada pokušavao smanjiti i zašto?) Cigarete, koliko dugo i koliko
dnevno (ako kaže da više ne puši pitati zašto i kada je prestao, koliko je dugo
pušio i koliko cigareta dnevno) Crna kava, koliko? Tjelovježba ili neki sport?
Droge?

Alergije: Lijekovi, kontrasti, hrana, ili negira alergije
Lijekovi koje uzima: Naziv lijeka – navesti generi!ko ime (tražiti kutijicu kao ne zna to!no), koliko

ga dugo ve$ uzima, koliko puta dnevno/tjedno i u kojoj dozi, da li ih uzima
redovito? Pitati za sedative, analgetike, multivitamine (brokulin, colostrum i
sl. stvari mogu izazvati hiperkalcemiju) anabolike i oralne kontraceptive,
!ajeve za mršavljenje

Web portal studenata medicine - dr.student
http://studenti.mef.hr

http://studenti.mef.hr

http://studenti.mef.hr
http://studenti.mef.hr

Page 2

2

SSttaattuuss pprraaeesseennss


Op$i status: Bolesnik je pri svijesti, kontaktibilan, orijentiran u prostoru, vremenu i prema osobama,
pokretan, afebrilan, eupnoi!an je u mirovanju (tahi/bradi izbrojiti udisaje u min, normalno
12-15), prosje!ne, osteomuskularne gra e (ili adipozan).
Obratiti pažnju na položaj koji bolesnik zauzima u krevetu – više jastuka (dekomp. srca),
spuštene noge (edem plu$a), skvr!en i grli natkoljenice (ak. upale u abdomenu),
nemiran (kolike).
Navesti težinu, visinu, krvni tlak i puls (centralni i periferni).
Koža je uredne prokrvljenosti i boje (nije blijed, nema žutice, nema pletore, nema
cijanoze) i topline, turgor kože uredan (oslabljen). Vidljive sluznice su uredne boje i
dobro hidrirane (gledati ispod jezika).
Dlakavost tijela primjerena dobi i spolu, nokti urednog oblika i boje.
Limfne !vorove ne pipam (ako da, navesti lokalizaciju, veli!inu, konzistenciju, pomi!nost
prema koži i podlozi, bolnost, boju kože iznad !vora)
Arterijske pulzacije uredne (ili npr. odsutne distalno od femoralne arterije ili odsutne
samo na lijevoj nozi)
Dojke: Žene: izgled (razvijenost, simetri!nost, crvenilo, ranice, naglašene vene,
bradavice), sekret (stisnuti lagano bradavicu: mlije!an, sukrvav, gnojan), palpacija
bezbolna, bez palpabilnih masa; Muškarci: ginekomastija?
Pacijent ostavlja dojam teškog/srednje teškog bolesnika!
Uredne konfiguracije i oblika, vlasište primjereno dobi i spolu, izlazišta kranijalnih živaca
bezbolna na lagani pritisak, prekusija sinusa bezbolna.
O!i: simetri!no položene, zjenice izokori!ne, uredna reakcija na svijetlost,

akomodacija, konsenzualna reakcija i konvergencija, uredna
bulbomotorika.

Uši: simetri!no položene, urednog oblika i konfiguracije, perkusija mastoida
bezbolna, pritisak na tragus bezbolan (ako boli, znak upale vanjskog
zvukovoda)

Glava:

Usna šupljina: sluznica normalno crvenkaste boje, vlažna i na dodir ne krvari; jezik
normalne veli!ine, vlažan, neobložen, kad se isplazi medijalno je
poniran; zubi zdravi (popravljeni, pokvareni, zamijenjeni protezom);
nepce uredne visine i sluznice; tonzile uredne i bez naslaga; ždrijelo
uredno

Vrat: Uredne gra e, pokretan; Štitnja!a je na inspekciju i palpaciju uredna (može biti
pove$ana i to simetri!no ili !vorasto, bolna, može se ev. !uti šum sa stetoskopom);
Vratne vene uredno punjene, nad karotidama se ne !uje šuma.

Prsni koš: Uredno sveden (mogu$e pes excavatum ili carinatum, ba!vasti prsni koš, skolioza,
kifoza, lordoza), respiratorno obostrano pomi!an; sternum i rebra bezbolni na perkusiju;

Plu$a: Palpacija: respiratorna pomi!nost, pektoralni fremitus (držati dlanove iza na le ima dok
bolesnik izgovara 33 ® ako ima konsolidacije parenhima osje$a se titranje na
dlanovima; ne može se izazvati u stanjima zadebljane pleure)
Perkusija: normalan sonoran, jasan perkutatorni zvuk (mogu$e: skra$en plu$ni zvuk ako
postoji konsolidacija parehnima (kod infiltracije upalnim ili tumorskim stanicama,
atelektazi ili fibrozi plu$a), hipersonoran ako postoji pneumotoraks ili emfizem)
Auskultacija: normalno vezikularno disanje [!uje se f-v] (patološki: bronhalno disanje
[!uje se hi-hi] kod konsolidacije, amfori!no disanje [!uje se hu-hu] kod apscesa te
kompresivno disanje koje je slabijeg intenziteta, !uje nad ve$im pleuralnim izljevima.
Popratni zvukovi: zvižduci, hropci ili krepitacije, pleuralno trenje.
Bronhofonija: samo patološki fenomen; to je kad pacijent kaže 33 a mi to jasno !ujemo
sa stetoskopom kod konsolidacije parenhima ® !vrsta tijela bolje provode zvuk)


Web portal studenata medicine - dr.student
http://studenti.mef.hr

http://studenti.mef.hr

Similer Documents