Download Ashton,Frederick-Lun i Osvetnik Casti 02 PDF

TitleAshton,Frederick-Lun i Osvetnik Casti 02
File Size3.1 MB
Total Pages101
Document Text Contents
Page 1

LUNiKRALJ ponoći
FREDERIK EŠTON

LUNI OSVETNIK ČASTI
Broj 2 150 dinara

ROTO
MBUOTEKA

X*X>

Page 50

cije? Ne skriva li se gradski zavod­
nik i mister Milana i od svojih še­
fova?. pitao se Prekolini i umalo ga
osvoji san.

Izlazio je iz svoje sobe na četvr­
tom spratu i silazio do apartmana
na trećem. Oslušnuo je i čuo razgo­
vor. Umalo ga je tu iznenadio kel-
ner, koji je na kolicima za posluživa­
nje izišao iz lifta i pokucao baš na
tim vratima Biće na okupu sada
dok večeraju, zaključi Enriko i po­
žuri da se vrati u sobu. Trebalo je
da se obuće tako da može napustiti
hotel odmah posle napada, a gore u
sobi mu je bila i torba iz koje je tre­
balo da uzme polugu ponetu iz auto­
mobila, kojom će moći da provali
vrata

Vratio se spreman za borbu i od­
lazak Uspeo je da proturi cevčicu
za ispuštanje gasa iz neobične po­
sude prilagođene da se nosi uz telo
na trbuhu, a čvrste da drži gas pod
pritiskom do tečnog stanja Gde li
ju je Lun ovakvu našao? pitao se
Enriko. Cevčica je nečujno prošla
Enriko je po glasovima koje je ćuo
zaključio da je apartman uređen
na uobičajeni način. Prva prosto­
rija bila je ujedno i soba za dnevni
boravak i salon za primanje go­
stiju, a po potrebi i trpezarija Vi­
đao je takve apartmane i radovao
se što protivnik postupa- tako da
mu daje najpogodniju priliku.

Gas je isticao dosta brzo i cevčica
je šištala, ali ne toliko da je ljudi,
zabavljeni večerom i razgovorom,
čuju. Uz to se ćula i televizijska emi­
sija, jer bili su uključili aparat ko­
jim je ovakav apartman skoro uvek
opremljen.

Enriko primeti da se više ne čuju
glasovi ljudi, a od televizora je dopi­
rala samo utišana muzika, koja je
došla posle govorne emisije. On iza
pojasa izvuče polugu za skidanje i
stavljanje automobilskih guma, pa
njen povijeni kraj gurnu između
vrata i dovratka što je bliže mogao
bravi Onda oproba da li je brava
ostala otključana Neretijevi pra­
tioci nisu bili zaboravili svoju duž­
48

nost i zaključali su je čim je kelner
izišao.

Kad brava popusti, Enriko stavi
malu masku, koja mu je pokrivala
samo vrh nosa Upade u apartman
i za sobom gurnu vrata, pa poče da
vezuje popadale i uspavane gang­
stere. Pazio je na vrata, ali u jed­
nom trenutku morao je da klekne
kako bi vezao jednog od dva Nereti-
jeva pratioca, koji je zbog nečega
krkljao kao da se davi. Možda ga je
gas oborio baš u trenutku kada je
imao puna usta, pa se sada davio.
Taj neprijatni detalj mu je privukao
pažnju, i on ubrza vezivanje, zbog
ćega se nije osvrtao k vratima

Tada se dogodilo da je stigao kel­
ner. koji je primetio povredu drveta
na vratima i okviru kod brave. On
stupi unutra pošto je prvo oprezno
odgurnuo vrata i pogledao. Pružio
je ruku i sa kolica na toćkovima
dohvatio bocu s vinom. Nečujno, ali
brzo je prišao Enriku, za koga je
procenio da je razbojnik. Udario ga
je iz sve snage po glavi i boca se slo­
mila, a vino zalilo i Enrika i ćoveka
koji se davio.

Enriko je osetio udar kao da mu
se u glavi dogodila eksplozija Bles-
nulo je svetio kao od munje, a onda
se sve ugasilo.

Kelner je trenutak razmišljao, pa
zaključi da bi za njega bilo koris­
nije da sam osvesti gosta koji plaća
i naređuje, a on je već bio primetio
ko je to, pa odveza Genca Neretija.
Istim gajtanima koje je Enriko bio
otkinuo sa zastora i zavesa. on veza
nepoznatog napadača. Zatim do­
nese čašu vode iz kupatila i poče da
kvasi lice i glavu uspavanog Nere­
tija

- Šta je to bilo? - upita Nereti s
izrazom straha na licu.

Kelner nije stigao da odgovori, a
Nereti je već video onesvešćenog
napadača i svoje uspavane ljude.
On ustade i posrćući izvuče revol­
ver. Držeći ga spreman u ruci on
pogleda u jedinog čoveka koji je sta­
jao na nogama a to je bio kelner.
Nije ništa pitao, već je motrio brzo

Page 51

kružeći pogledom od jednog do dru­
gog prisutnog u salonu apartmana

- Ovaj je vezivao vašeg čoveka...
Ja sam ga udario bocom v in a .. Mis­
lio sam... - zbunjeno je govorio kel-
ner.

- Dobro si učinio, momče - os-
mehnu se Nereti, pa zadenu revol­
ver pod sako i izvadi novčanik.

- Ja ću sada da javim... — zausti
kelner.

- Ništa ti nećeš - nasmeja se
Nereti i pruži mu pozamašan sve­
žanj novčanica. - Otiđi i ćuti dok
te ne pozovem. Niko ne sme da zna
šta se događalo, dok ti ja ne kažem.
Ne bih voleo biti u tvojoj koži, ako
ne učiniš kako kažem.

- Svakako, gospodine, svakako.
Pomislio sam da je bolje da prvo
vas osvestim. Da nisam tako mislio,
sada bi ovde bila policija - odgo­
vori kelner, pa sa zahvalnim izra­
zom lica uze novac.

- Bistar si momak - pohvali ga
Nereti. - Ostajem tvoj dužnik, jer
trenutno nemam mnogo novca kod
sebe. Kaži mi ime i potražiću te da
te nagradim kako zaslužuješ. Takav
momak bi mogao da radi i na
mnogo unosnijem poslu. Imam do­
voljno uticaja na vlasnika niza ho­
tela Mislim da je ugodnije biti šef,
nego kelner.

- Uvek sam vam na usluzi - kla­
njao se kelner. - Zovem se Arigo
Rucini...

- Možeš da ideš. Ovom razboj­
niku nećemo reći ko ga ie onesve-
stio i možeš da budeš bezbrižan.
Ništa nisi video, niti čuo. Je li tako?

- Naravno da je tako, gospodine
— odgovori kelner i iziđe.

Nereti htede da zaključa vrata,
ali brava je bila oštećena, pa ih on
učvrsti pomoću stolice. Proveri da
li se čvrsto drže i vrati se da odveže
svoja dva momka Jedan se beše
probudio i začuđeno je gledao oko
sebe. No, onaj drugi je praznog po­
gleda zurio ka tavanici. Nereti prvo
odveza njega, ali odmah utvrdi da
je njegov ćovek mrtav. Kroz otvor-
ana usta videla se neprogutana

hrana kojom se zadavio. Nereti se
gadljivo okrenu k drugom pratiocu
i odvezujući ga kaza mu šta je s dru­
gim nesrećnikom.

- A ko je taj? - upita gangster.
- Ne znam M ožda.. Ne znam.

Nekako nas je onesvestio, odnosno
uspavao... Po tome, mogao bi da
bude Lun - govorio je Nereti prila­
zeći Enriku, čije od vina mokro lice
je sada neobično izgledalo.

Baš tada Enriko poče da se po­
kreće. Vraćao se k svesti, ali još
uvek je imao skopljene oči. Na
podu je još uvek bio ubrus koji je
kelner bio doneo, pa ga Nereti nak-
vasi viskijem ne žaleći skupo
strano piće. Tako mokrim ubrusom
snažno istrlja lice i kosu Enrika
Prekolinija jer beše naslutio da je
čovek pred njim maskiran.

- O, ho! — uzviknu baš kad En­
riko otvori oči i osmotri oko sebe.
- Dakle, samo sreća mi je pomo­
gla. ..

- D a .. Moja nesreća je tvoja
sreća - odgovori Enriko i onako
vezan napreže se da sedne.

- Pomozi! — pozva Nereti svog
preživelog pratioca

Enriko beše već uspeo da sedne.
ali ga oni podigoše i smestiše u
jednu od dve fotelje. Nereti zastade
da razmisli, pa onda odluči da sa
pratiocem u svoju sobu prevuče i
fotelju i zarobljenika

*
U isto vreme kad se Enriko sme-

stio u hotel »Gargano«, Lun je izi­
šao iz svojih kola i uputio se ka
kući Kamiba Dolkonija Jedna slu­
čajnost mu je bila stvorila moguć­
nost da sada bez opasnosti poseti
čoveka koga je pratio do Via Latan-
cio. Naime, Lun je bio zapamtio iz­
gled inspektora Karla Paskolija a
znao je i kako izgleda policijska
karta, pa se bio pripremio da u ne­
koj prilici igra ulogu inspektora

On na ulazu ćoveku koji je ot­
vorio vrata pokaza kartu i reče:

49

Page 101

f SLEDECOJSVI LIU )
^ FREDERIK EŠTON ^

LUN KRAU PONOĆI
Tri velika gangsterska šefa žele da stvore

superzločinca, svestrano obrazovanog čoveka,
znalca borilačkih veština, da uspešno
realizuje njihove najkomplikovanije

zločinačke poduhvate a da uvek ostane
neuhvatlj iv za polici ju.

Izbor pada na dečaka bez roditel ja, kome tri
gangsterska bosa obezbeđuju vrhunsko

obrazovanje i obuku i uspevaju da stvore od
njega natprosečno obrazovanog čoveka,

izvanrednog borca, koji je ovladao
nesvakidašnjim tehnikama borbe, znanj im a i

veštinama, od kenda i karatea, preko
hirurgije i atomske f izike, do mačevanja,

ekvil ibristike i hipnoze.
Mladi naučnik-borac saznaje sve o svojoj
prošlosti i, gnevan, odlučuje da se osveti
onima koji su od njega hteli da naprave

superzločinca. Na mestu
zločina uvek ostaje samo posetnica na kojoj

piše L U N , K R A U P O N O Ć I .
Polici ja je nemoćna jer nema nikakvih

tragova.
Tako je sve dok se u veliku igru ne umeša

najveći svetski avanturista , neuhvatlj ivi L U N ,
K R A U P O N O Ć I . . .

ROTO
XXX)

Similer Documents