Download baro200604.pdf PDF

Titlebaro200604.pdf
File Size1.8 MB
Total Pages36
Document Text Contents
Page 1

������������
����������
�� ������������������ ��������������������

�����������
������!��"�
�"�� �� �
#�����
���� ���

Page 2

�"�� �� ����$�����%�
&’�’(� )� ��

���� � *��������
������
���+������

� , � � � � � � � � �

Ayda bir yay�mlan�r
Yay�n türü: Yerel Süreli

Sahibi
�stanbul Barosu Ad�na

Baro Baßkan�
�"���-!����./01.2/1

Sorumlu Yaz� �ßleri Müdürü
�"��3� �������45

Yay�ndan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeleri
�"��3� �������45
�"��
! ��3.$.2/1

Yay�n Kurulu
Baßkan: �"��0�� ��6/#7

Yazman: �"��0’ ����.
#1
Üyeler: �"��.�� ���1
83�

�"���9������:�/��
�"��
����� ��8����1/
�"��;�� ���#<3/7�/;

�"��: ����/85

Editör: �
* ��4;
=

Foto¤raflar:
:��
>��=7870;

?���
���#6/7$�[email protected]
� ����#6
#<$
�*�������8

�9�����������
Orhan Adli Apayd�n Sok.

1. Baro Han Beyo¤lu / �stanbul
Tel: (0212) 251 63 25 (pbx)

Faks: (0212) 293 89 60
Web:istanbulbarosu.org.tr

e-mail: [email protected]
ISSN: 1304-9488

: ����
Lebib Yalk�n Yay�mlar� ve Bas�m �ßleri A.Þ.

Oto Sanayii, Barbaros Cad. No:78
4.Levent / �STANBUL
Tel: (0212) 282 39 00

� A

4�"����� � �,���!�B�
�����
#������.�
C��4�������

D
E�� �����7�� ��E �’����
1���� � � ���:’
���

4�(������������������������� � � ��
# � �����(��;����’� �7���

��

1���� � � ���0�!
3 *����������

� �+�� � ��9��������

: �’�3�>���������.� ( �
#�����������8’F� ������� F����

����

37�/7���
[email protected]

G?���� H� *�-� H������(��
’����� �"����� �� ��� ��
+��
� "� � > (�� �� ������"�
"�>� �����!������ ����,�����I

3���������DH���H��D�������
4’���� ���"�� �� � �

B� ����%������

��

����������� �������!��"�
�"�� �� ��#������

7����������������� ���

Page 18

16

Baro Bülteni
‹stanbul

128. y�l etkinliklerimiz

ABDURRAHMAN Ç�R�Þ
NEJAT PAKEL
HÜLYA UTKAN
ERDAL ALTAN
SAADET JALE GÜR
M. ERGUN SÖZEN
ZÜBEYDE LALE GÖKÇAY
EYÜP ERASLAN
AL� OSMAN BOYLU
MAHMUT KARAGÖZ
SAL�H BAYIR
CEVAT ÇÖREKÇ�OÚLU
SÜLEYMAN TURHAN
YÜKSEL AKYAZI
GÜLDEN GÜMÜÞKAYA
SAVAÞ YENER
A. BÜM�N DOÚRUSÖZ
KAZIM ARMAÚAN
LALE GÜL APAYDIN
MEHMET TURGUT
NECLA ARI
AYFER CANSAÚLAR
CAH�T SOLAKOÚLU
SEV�NÇ GÜNGÖR
SUNA ALTUN
HAKKI KORAY ÇAKIR
FER�CAN UÇAK
MUSA YILMAZ
FER�T HAKAN BAYKAL
MET�N ARAS
SONGÜL ARTUN
REÞAT YUNUS BARLAS
M�THAT TÜRKEL

N. RAMAZANBEYOÚLU
CAH�T ÞANVERD�
H. HÜSEY�N ÇIÚÞAR
HÜMA OZAN
PEL�N ALKAN
NA�M �ME
RAS�M AYDIN TÜRKMEN
M�NE GERGERL�OÚLU
MEHMET CENG�Z ATAÇ
HASAN KULAK
HÜSEY�N ALDOÚAN
BAÞAK SAYINER MEN
TAYFUR �FT�
ÞEMSEDD�N PETEK
MO�Z BAHAR
F. SERP�L BAYRAKTAR
YAS�N AYDEM�R
SERP�L ASLAN
GÜL�ZAR ÖZDEN ÇOKAR
MUSTAFA KÖSE
BAHR� MURAT ÖNAY
Ç�ÚDEM HUMBARACI
B. ÞULE D�KMEND�NÇ
MAKSUT YAÞAR
YILMAZ GAFFAROÚLU
OSMAN NUR� ERSEN
BAHR� SOYSAL
BANU MÖREL
ÖMER ÖZTÜRK
MEVLÜT ERC�YAS
RENNAN N�ÞANCI
NEJLA ORMANLI
KEMALETT�N HALICI

BAK� AKSAKALLI
RUÞEN �NAN
AL� AÞIK
ERB�L ÖZALP
TAHS�N EK�NC�
A. BÜLENT KAHRATLI
SADIK KEMAL EFE
KEMAL GÜNDOÚDU
MERAL UMUT AKARÇAY
MUSTAFA LÜTF� KIYICI
SEÇK�N CAMUÞCU
AKIN ÇITAKOÚLU
N. ÇEV�K ÞENPOLAT
HÜSEY�N BABAY�Ú�T
ÞENGÜL KARABULUT
MET�N ÜNLÜ
ERTUÚRUL SEZER
SÜKUT� KURT
YUSUF EL�TOÚ
ÖMER FARUK OKYAR
NUR�YE B�ÇER
ERDOÚAN ÖZGÜN
ÞEHNAZ DOÚAN YÜZER
ZEK� TURAN
M. SA�T TOYDEM�R
M. MELEK ONGUN
U. KÜÇÜKKARAKAÞLI
FULYA GÖRÜR
MERTER B�R�NC�
ABDÜLKAD�R YÜCESOY
CEVDET KIRAN
MEHMET TANGÜN
SEMA COÞKUN

N�LAY ERKAL
CENG�ZHAN KARTAL
TUÚRUL ÖZSUNA
A. ENG�N ALTINANIT
HALENUR TÜRKOÚLU
BELG�N SAKA
NA�DE KARAAL�
HASAN MOLLAOÚLU
EMRE AYDINER
CENG�Z ATAYILMAZ
ÇET�N KANTEK
HAYDAR ÇELEB�
CEMAL ERKOÇ
SABAHAT TEKGÜNDÜZ
M. OKNUR KÜÇÜKSEZER
FAHRETT�N KAZAK
H. NECDET DEM�RER
FEVZ� ÇAKMAK TATAR
MUH�TT�N DOÚRUCU
KEMAL ÖKMEN
N�HAT YET�ÞK�N
�HSAN YÜCESAN
KUDRET ERDOÚAN
�SMA�L HAKKI BOLAT
K. SEV�M GÜNGÖR
GÜRSEL TOKSÖZ
NAH�DE LÜLEC�
M�NE GÖKSU
ERDAÚ ABAKAY
EROL DAD�KOÚLU
NEV�N YALÇIN
A. SÜRÜR TOPALOÚLU
�ZZET ERDURAK

Meslekte 25 Y›l›n› Dolduran
Avukatlar

Page 19

17

128. y�l etkinliklerimiz

CELAL SÜER
M�THAT ÇEKER
N. YAÞAR ÇET�NER
AHMET BAÞALAN
SERDAR PEKSÖZ
NAZM� B�N�C�
MÜÞERREF PEHL�VAN
ABDÜLKAD�R AL�G�L
S�MON ÇEKEM
ORHAN ÞER�FSOY
AL� GÜVEN
HASAN KISAKÜREK
ÜLKÜ ERDEM
Ç�ÚDEM AKALP
MEHMET DURMAZ
AYÞE B�LGEN
A. TEVF�K BOZÖMER
ÜM�T ÖCAL
SEY�T ARSLAN
ZEHRA P�KDÖKEN
CEM BODUROÚLU
AYÞE SÜMER
ÞULE AKINCILAR
BARBAROS TAÞAN
N�LGÜN TAÞAN
YÜKSEL EMEKL�OÚLU

SAM� KESK�N
SELAHATT�N AYTEK�N
CELAL SEV�NÇ
MUSTAFA TERZ�
SAADET ARDA
FATMA ACAROL
SAL�H SITKI ERDAT
PER�HAN YANGIN
FATMA IÞIK KORA
MURAT DEM�RC�G�L
EMEL TOKDEM�R
NEZ�R NEBAT�
MUH�TT�N TOPALOÚLU
SADIK KATER
MEHMET AKUZUN
REF�K KARAA
NAM� ÇELEB�
SEV�L TOKER
MUSTAFA GÜNDÜZ
AYSEL YÜZER
ERTUÚRUL YÖNET
MET�N GEZM�ÞOÚLU
HÜLYA BAYAZITOÚLU
MEHPARE ÇALAK
NECM� YÜZBAÞIOÚLU
H�KMET YÜCESOY

SABAHATT�N KUM
OSMAN NUR� BÜNYAK
ÖMER FARUK HAKSAL
�BRAH�M ÖZER
F�KRET ÖZTAMUR
AHMET KARAMAN
�LKER YAKUP DALAK
RENAN ÖZDOÚAN Þ�R�N
SERAP ERGAN�
�BRAH�M SAH�R YÖRÜK
NAD�R UÚUR
M. BÜYÜKACAROÚLU
HASAN DÖNMEZ
SEY�T USTA
M.HALUK ARABACIOÚLU
NURETT�N ÖZTÜRK
EM�NE HANTA
AYÞEGÜL TOPDEM�R
LÜTFÜ KORU
AHMET AKPINAR
SAL�M H�LM� ÖZKAN
TAHS�N SAVAÞ KARPUZ
M. CELAL BAYKARA
SERDAR K�REM�T�
H�LM� HANTA
M. NEVZAT ÇEL�KEL

C. COÞKUN ARKUN
MEHMET AL� EREN
F. SEMA S. GENÇ
MUHS�N ÇALIÞKAN
H�KMET DANIÞMENT
NURAY KARAAL�
LÜTF�YE ÖZTÜRK
AYÞE M�NE KULEY
GÖNÜL KADIOÚLU
A. CEZM� ERDEMG�L
�HSAN�YE DEM�RC�
NUH UÇAR
AYDIN YÜCESOY
TEVF�K DÜNDAR
ONUR KARADAÚ

Page 35

: ���� �;�� �J���: �’��
Derleyen: Serpil Köse

Similer Documents