Download Consilier Juridic PDF

TitleConsilier Juridic
File Size93.1 KB
Total Pages4
Table of Contents
              I. Identificarea postului
II. Descrierea postului
            
Document Text Contents
Page 2

• Avizarea şi contrasemnarea actelor cu caracter juridic ale firmei.
• Reprezentarea intereselor şi apărarea drepturilor legitime ale firmei în faţa

autorităţilor publice, instituţiilor de orice natură, precum şi în faţa oricărei persoane
juridice sau fizice, română ori străină.

• Asigurarea de consultanţă şi informarea permanentă a conducerii firmei cu privire la
modificările legislative.

[În funcţie de mărimea, specificul şi organigrama firmei obiectivele pot diferi.]

3. Descrierea sarcinilor / atribuţiilor / activităţilor postului:
• Acordă asistenţă, consultanţă şi reprezentare juridică firmei şi angajaţilor acesteia.
• Rezolvă cereri cu caracter juridic în toate domeniile dreptului.
• Redactează proiecte de contracte şi negociază clauzele legale contractuale.
• Redactează, avizează şi contrasemnează acte juridice, verifică identitatea părţilor,

consimţământul, conţinutul şi data actelor încheiate ce privesc firma.
• Verifică legalitatea actelor cu caracter juridic şi administrativ primite spre avizare.
• Se preocupă de permanenta actualizare a bazei informaţionale legislative a firmei.

[În funcţie de mărimea, specificul şi organigrama firmei sarcinile / atribuţiile /
activităţile pot diferi.]

4. Descrierea responsabilităţilor postului
a) Privind relaţiile interpersonale / comunicarea

• Răspunde de rezolvarea promptă a reclamaţiilor (ce intră în atribuţiile postului)
venite din partea angajaţilor şi a clienţilor.

• Răspunde de transmiterea la timp, într-o formă corectă şi completă, a
informaţiilor conform atribuţiilor ce-i revin.

b) În raport cu aparatura pe care o utilizează
• Respectă procedurile interne legate de utilizarea aparaturii din dotare (softuri,

utilizarea internetului etc.)
• Răspunde de informarea imediată a persoanelor responsabile privind orice

defecţiune în funcţionare a echipamentului cu care îşi desfăşoară activitatea.
c) În raport cu obiectivele postului

• Se informează permanent cu privire la modificările legislative.
• Gestionează documentele de evidenţă a contractelor de muncă.
• În condiţiile în care actul juridic supus avizării pentru legalitate nu este conform

legii, răspunde de formularea unui raport de neavizare în care va indica
neconcordanţa acestuia cu normele legale, în vederea refacerii actului.

• Se preocupă în permanenţă de creşterea gradului individual de profesionalism.
• Respectă obiectivele propuse în acord cu strategia companiei.
• Răspunde de păstrarea confidenţialităţii informaţiilor la care are acces.

d) În raport cu securitatea şi sănătatea muncii
• Respectă normele de Securitate şi Sănătate în Muncă şi de PSI.
• Răspunde de informarea permanentă a tuturor angajaţilor cu privire la

modificările legislative din domeniu.
e) Privind metodele / procedurile de lucru

• Răspunde de elaborarea corectă şi în conformitate cu legislaţia în vigoare a
tuturor regulamentelor şi reglementărilor interioare.

2

Page 3

• Răspunde de aplicarea semnăturii şi parafei profesionale pe toate avizele pentru
legalitate şi conformitate.

• Răspunde de păstrarea confidenţialităţii în legătură cu toate actele, datele şi
faptele despre care ia cunoştinţă, aparţinând sau fiind în legătură cu firma şi cu
interesele acesteia.

• Respectă Regulamentul Intern şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare.
• Respectă şi aplică actele normative în vigoare şi Contractul Colectiv de Muncă

aplicabil.
• Respectă procedurile de lucru generale specifice firmei.

[În funcţie de mărimea, specificul şi organigrama firmei responsabilităţile postului
pot diferi.
Atenţie! Răspunderea juridică generată de nerespectarea obligaţiilor stabilite prin
prezenta se va stabili în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare precum şi
în baza procedurilor reglementate în Regulamentul Intern al firmei.]

5. Condiţiile postului de muncă
a. Programul de lucru 8 ore şi suplimentar când este nevoie.

[Se va asigura corelarea acestor dispoziţii cu acelea ale clauzei specifice din CIM,
precum şi cu prevederile din anexele la RI / CCM la nivel de unitate referitoare la
alternanţa turelor, dacă este cazul, respectiv la programul de lucru inegal.]

b. Condiţiile materiale
• ambientale Nu lucrează în condiţii ambientale deosebite.
• deplasări Se deplasează frecvent în firmă şi în afara ei.
• spaţiu Are birou propriu.
• condiţii suplimentare (fac parte din categoria de beneficii) Telefon

mobil, PC sau laptop.
c. Condiţii de formare profesională Participă la diverse cursuri de perfecţionare,

sesiuni şi seminarii de informare în domeniu.
d. Buget Nu este cazul.

[Condiţiile de la punctele a, b, c şi d se decid la nivelul fiecărei firme în funcţie de
condiţiile specifice şi de posibilităţi, precum şi de nevoile pentru postul respectiv în
firmă.]

6. Gradul de autonomie
a. Autoritate asupra altor posturi ..............

[Se referă la alte posturi decât cele aflate în subordinea directă. Autoritatea se
stabileşte în fiecare firmă de către conducere, pentru fiecare post în parte - în funcţie
de mărimea, specificul şi organigrama firmei.]

b. Delegare (înlocuitori, sarcini delegate)
• înlocuieşte pe: Şeful Oficiului Juridic, cu responsabilităţi şi sarcini

limitate.
• este înlocuit de: Şeful Oficiului Juridic.

[De obicei, fiecare firmă stabileşte şi menţionează numele persoanei înlocuitoare, cu
precizarea responsabilităţilor şi a sarcinilor pe perioada delegării.]

7. Indicatori de performanţă
Scăderea numărului de litigii ale firmei cu ....% într-un an.

3

Similer Documents