Download Continut Cadru Dtac, Dtoe, Dtad PDF

TitleContinut Cadru Dtac, Dtoe, Dtad
File Size75.4 KB
Total Pages5
Table of Contents
              În cazul lipsei unor reţele publice de echipare tehnico edilitară se vor indica instalaţiile proprii prevăzute prin proiect, în special cele pentru alimentarea cu apă şi canalizare.
            
Document Text Contents
Page 1

IV. CONTINUTUL CADRU AL DOCUMENTATIILOR DTAC, DTAD, DTOE
– conform ANEXEI 1 la LEGEA nr. 50/1991 republicata

cu modificarile si completarile ulterioare


al documentaţiei tehnice D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii

Documentaţia tehnică – D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii se elaborează
de proiectanţi autorizaţi, persoane fizice sau juridice, în condiţiile prevederilor art. 9 din prezenta lege
şi, după vizarea spre neschimbare, se dezvoltă în proiectul tehnic întocmit conform prevederilor legale
în vigoare, în concordanţă cu cerinţele certificatului de urbanism, cu conţinutul avizelor, acordurilor,
punctului de vedere al autorităţii pentru protecţia mediului competente, precum şi, după caz, al actului
administrativ al acesteia, cerute prin certificatul de urbanism.

Documentaţia tehnică – D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii se întocmeşte
pentru :

- autorizarea executării lucrărilor de construire – D.T.A.C. ;
- autorizarea executării lucrărilor de desfiinţare – D.T.A.D. ;
- autorizarea executării organizării lucrărilor – D.T.O.E.
Conţinutul-cadru al documentaţiei tehnice – D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de
construcţii cuprinde opisul pieselor scrise şi desenate, necesar a fi prezentate spre autorizare.

A. Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construire – D.T.A.C.

I. Piese scrise
1. Lista şi semnăturile proiectanţilor
Se completează cu numele în clar şi calitatea proiectanţilor, precum şi cu partea din proiect
pentru care răspund.
2. Memoriu
2.1. Date generale :
Descrierea lucrărilor care fac obiectul proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de
construcţii, făcându-se referiri la
- amplasamentul, topografia acestuia, trasarea lucrărilor ;
- clima şi fenomenele naturale specifice ;
- geologia şi seismicitatea ;
- categoria de importanţă a obiectivului.
2.2. Memorii pe specialităţi
Descrierea lucrărilor de :
- arhitectură ;
- structură ;
- instalaţii ;
- dotări şi instalaţii tehnologice, după caz ;
- amenajări exterioare şi sistematizare verticală.
2.3. Date şi indici care caracterizează investiţia proiectată, cuprinşi în anexa la cererea de
autorizare :
- suprafeţele – construită desfăşurată, construită la sol şi utilă ;
- înălţimile clădirilor şi numărul de niveluri ;
- volumul construcţiilor ;
- procentul de ocupare a terenului – P.O.T,. ;
- coeficientul de utilizare a terenului – C.U.T.
2.4. Devizul general al lucrărilor, întocmit în conformitate cu prevederile legale în vigoare
2.5. Anexe la memoriu

Page 2

2.5.1. Studiu geotehnic
2.5.2. Referatele de verificare a documentaţiei tehnice – D.T., în conformitate cu legislaţia în
vigoare privind calitatea în construcţii, inclusiv în situaţiile prevăzute la art.7 alin. (21) şi (23)
întocmite de verificatori atestaţi de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, aleşi
de investitor.
2.5.3., 2.5.4. - abrogate

2.5.5. Avizele şi acordurile privind asigurarea, branşarea şi racordarea la infrastructura edilitară,
după caz, precum şi avizele, acordurile şi actele administrative specifice ale organismelor administraţiei
publice centrale sau ale serviciilor deconcentrate ale acestora, după caz – Ministerul Mediului şi
Dezvoltării Durabile, Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, Ministerul Sănătăţii Publice,
precum şi ale Ministerului Culturii şi Cultelor, Ministerului Apărării, Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor
Publice şi Locuinţelor, Ministerul Transporturilor, Serviciului Român de Informaţii ori ale altor organisme
interesate, stabilite prin certificatul de urbanism conform reglementărilor legale în vigoare şi ca
urmare a condiţiilor speciale de amplasament şi/sau a funcţionalităţii investiţiei, după caz, obţinute în
prealabil de solicitant .

2.5.6. Acordul vecinilor, conform prevederilor legale în vigoare, exprimat în formă autentică,
pentru construcţiile noi, amplasate adiacent construcţiilor existente sau în imediata vecinătate – şi
numai dacă sunt necesare măsuri de intervenţie pentru protejarea acestora -, pentru lucrări de
construcţii necesare în vederea schimbării destinaţiei în clădiri existente, precum şi în cazul amplasării
de construcţii cu altă destinaţie decât cea a clădirilor învecinate.

II. Piese desenate
1. Planuri generale
1.1.Plan de încadrare în teritoriu
- plan de încadrare în zonă a lucrării, întocmit la scările : 1:10 000, 1:5 000, 1:2 000 sau
1: 1 000, după caz, emis de oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară teritorial
1.2.Plan de situaţie privind amplasarea obiectivelor investiţiei
– plan cu reprezentarea reliefului, întocmit în sistemul de Proiecţie Stereografic 1970, la scările

: 1: 2000, 1: 1000, 1:500, 1:200 sau 1:100, după caz, vizat de oficiul de cadastru şi
publicitate imobiliară teritorial, pe care se vor reprezenta :

* imobilul, identificat prin numărul cadastral, pentru care a fost emis certificatul de urbanism,
descris prin totalitatea elementelor topografice determinante pentru suprafaţa, lungimea laturilor,
unghiuri, inclusiv poziţia şi înălţimea la coamă a calcanelor limitrofe, precum şi poziţia reperelor
fixe şi mobile de trasare;
* amplasarea tuturor construcţiilor care se vor menţine, se vor desfiinţa sau se vor construi ;
* cotele construcţiilor proiectate şi menţinute, pe cele trei dimensiuni (cotele +/- 0,00; cote de
nivel; distanţe de amplasare; axe; cotele trotuarelor, aleilor, platformelor şi altele asemenea);
* denumirea şi destinaţiile fiecărui corp de construcţie;
* sistematizarea pe verticală a terenului şi modul de scurgere a apelor pluviale;
* accesele pietonale şi carosabile din incintă şi clădiri, plantaţiile prevăzute;
* planul parcelar al tarlalei în cazul imobilelor neîmprejmuite care fac obiectul legilor de restituire
a proprietăţii.
1.3.Planul privind construcţiile subterane
Va cuprinde amplasarea acestora, în special a reţelelor de utilităţi urbane din zona

amplasamentului trasee, dimensiuni, cote de nivel privind poziţionarea căminelor – radier şi capac -, şi
va fi redactat la scara 1:500.

În cazul lipsei unor reţele publice de echipare tehnico edilitară se vor indica instalaţiile proprii
prevăzute prin proiect, în special cele pentru alimentarea cu apă şi canalizare.

2. Planşe pe specialităţi

2.1. Arhitectură

Page 3

Piesele desenate de arhitectură vor cuprinde planşele principale privind arhitectura fiecărui
obiect, redactate la scara 1 : 50 sau 1 : 100, după cum urmează :

- planurile cotate ale tuturor nivelurilor subterane şi supraterane, cu indicarea funcţiunilor şi a
suprafeţelor ;

- planurile acoperişurilor – terasă sau şarpantă -, cu indicarea pantelor de scurgere a apelor
meteorice şi a modului de colectare a acestora, inclusiv indicarea materialelor din care se
execută învelitorile ;

- secţiuni caracteristice – în special pe linia de cea mai mare pantă, acolo unde este cazul -,
care să cuprindă : cota + 0,00 , cotele tuturor nivelurilor, înălţimile determinate ale
acoperişului, cotele la coamă şi la cornişe, fundaţiile clădirilor învecinate la care se alătură
construcţiile proiectate ;

- toate faţadele, cu indicarea materialelor şi finisajelor, inclusiv culorile, cotate şi cu indicarea
racordării la nivelul terenului amenajat;

- în situaţia integrării construcţiilor într-un front existent, se va prezenta şi desfăşurarea
stradală prin care se va arăta modul de integrare a acestora în ţesutul urban existent.

2.2. Structura
2.2.1 Planul fundaţiilor
Se redactează la scara 1:50 şi va releva :
- modul de respectare a condiţiilor din studiul geotehnic;
- măsurile de protejare a fundaţiilor, la care se alătură construcţiile proiectate.
2.2.2. Detalii de fundaţii
2.2.3. Proiect de structură complet
Se prezintă pentru construcţii cu mai multe subsoluri şi cel puţin 10 niveluri.

2.3. Instalaţii
2.3.1. Schemele instalaţiilor
Se prezintă parametrii principali şi schemele funcţionale ale instalaţiilor proiectate.

2.4. Dotări şi instalaţii tehnologice
În situaţia în care investiţia urmează să funcţioneze pe baza unor dotări şi instalaţii tehnologice,

determinante pentru configuraţia planimetrică a construcţiilor, se vor prezenta :
2.4.1. Desene de ansamblu
2.4.2. Scheme ale fluxului tehnologic

Fiecare planşă prezentată în cadrul secţiunii II – „Piese desenate” va avea în partea dreaptă jos
un cartuş, care va cuprinde : numele firmei sau al proiectantului elaborator, numărul de înmatriculare
sau numărul autorizaţiei, după caz, titlul proiectului şi al planşei, numărul proiectului şi al planşei,
numele, calitatea, şi semnătura elaboratorilor şi ale şefului de proiect.

B. Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de desfiinţare – D.T.A.D.

I. Piese scrise
1. Lista şi semnăturile proiectanţilor
Se completează cu numele în clar şi calitatea proiectanţilor, precum şi cu partea din proiect

pentru care răspund.
2. Memoriu
2.1. Date generale
Descrierea construcţiei care urmează să fie desfiinţată :
- scurt istoric : anul edificării, meşteri cunoscuţi, ale date caracteristice;
- descrierea structurii, a materialelor constituente, a stilului arhitectonic;

Page 4

- menţionarea şi descrierea elementelor patrimoniale sau decorative care urmează a se
preleva;

- fotografii color – format 9x12 cm – ale tuturor faţadelor, iar acolo unde este cazul se vor
prezenta desfăşurări rezultate din asamblarea mai multor fotografii ;

- descrierea lucrărilor care fac obiectul proiectului pentru autorizarea lucrărilor de desfiinţare
2.2 – abrogat

II. Piese desenate
1. Plan de încadrare în teritoriu
- planşă pe suport topografic vizat de oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară teritorial,

întocmită la scările : 1:10 000, 1 : 5 000, 1: 2 000 sau 1 : 1 000, după caz
2. Plan de situaţie a imobilelor
- planşă pe suport topografic vizat de oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară teritorial,

întocmită la scările : 1: 2 000, 1:1 000, 1: 200 sau 1: 100, după caz, prin care se precizează:
* parcela cadastrală pentru care a fost emis certificatul de urbanism;
* amplasarea tuturor construcţiilor care se vor menţine sau se vor desfiinţa;
* modul de amenajare a terenului după desfiinţarea construcţiilor;
* sistematizarea verticală a terenului şi modul de curgere a apelor pluviale;
* plantaţiile existente şi care se menţin după desfiinţare

Pe planşă se vor indica în mod distinct elementele existente, cele care se desfiinţează şi cele
propuse - plan de situaţie, construcţii noi sau umpluturi de pământ, plantaţii, etc., după caz.

3. Planul privind construcţiile subterane
Va cuprinde amplasarea acestora, în special a reţelelor de utilităţi urbane din zona

amplasamentului trasee, dimensiuni, cote de nivel privind poziţionarea căminelor(radier şi capac) şi va
fi redactat la scara 1:500.

În cazul lipsei unor reţele publice de echipare tehnico-edilitară se vor indica instalaţiile proprii, în
special cele pentru alimentare cu apă şi canalizare.


4. Releveul construcţiilor care urmează să fie desfiinţate
(1) Planşele se vor redacta la o scară convenabilă – 1:100 sau 1:50 -, care să permită

evidenţierea cotelor, suprafeţelor şi a materialelor existente :
- planurile tuturor nivelurilor şi ale acoperişului;
- principalele secţiuni : transversală, longitudinală, alte secţiuni caracteristice, după caz;
- toate faţadele
(2) În situaţia în care desfiinţarea necesită operaţiuni tehnice complexe, se va prezenta şi

proiectul de organizare a lucrărilor.
(3) Fiecare planşă prezentată în cadrul Secţiunii II – PIESE DESENATE va avea în partea

dreaptă jos un cartuş, care va cuprinde : numele firmei sau al proiectantului elaborator, numărul de
înmatriculare sau numărul autorizaţiei, după caz, titlul proiectului şi al planşei, numărul proiectului şi al
planşei, data elaborării, numele, calitatea, şi semnătura elaboratorilor şi ale şefului de proiect.

C. Documentaţia tehnică de organizare a execuţiei lucrărilor – D.T.O.E.

Documentaţia tehnică de organizare a execuţiei lucrărilor – D.T.O.E. este necesară în toate
cazurile în care se realizează o investiţie şi se prezintă, de regulă, împreună cu documentaţia tehnică
pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, în condiţiile legii.

Documentaţia tehnică de organizare a execuţiei lucrărilor trebuie să cuprindă descrierea tuturor
lucrărilor provizorii pregătitoare şi necesare în vederea asigurării tehnologiei de execuţie a investiţiei,

Similer Documents