Download Cresterea purceilor PDF

TitleCresterea purceilor
File Size1.9 MB
Total Pages140
Document Text Contents
Page 70

suptului şi uneori infecţii. P en tru evitarea acestor
neajunsuri, tăierea caninilor chiar din ziua naşterii
este u tilă şi practică, deşi unii specialişti afirm ă că
se pot produce infecţii necro-bacilare.

Tăierea colţilor se poate face cu foarfece sau cu
un cleşte special. Acesta va fi dezinfectat după
fiecare boxă de purcei. Locul d intelui secţionat nu
se va dezinfecta cu nimic, saliva avînd ea însăşi
p roprietăţi antiseptice.

Concom itent cu tăierea colţilor în unele crescă­
torii se practică şi tăierea cozii sau caudotomia.
Tăierea cozii se face pen tru a îm piedica m încarea
ei (caudofagia) de către alţi purcei, în perioada
de tineret. Este desigur o m ăsură, dar crescătorul
să nu uite că purceii au şi urechi, iar în perioada
de după în ţărcare şi acestea pot fi m încate (ne­
croza auriculară), dacă acesta nu caută să stabi­
lească deficienţa care a constituit m obilul caudofa-
giei şi auriculofagiei ; acestea apar num ai în con­
diţiile în care purceilor nu li se asigură condiţii
corespunzătoare de creştere. Caudotomia se face fie
cu foarfecele, fie cu term ocauterul. Oricare a r fi
instrum entul folosit, secţionarea cozii se practică la
d istanţă de 1 cm de la prinderea ei la crupă. Sec­
ţionarea este urm ată de tam ponarea regiunii cu
sp irt sau tinctură de iod. Hemoragia, după secţio­
nare, chiar dacă aceasta se face cu foarfecele, fără
hemostază, este neglijabilă.

Tăierea cozii este făcută de către tehnician, în ­
grijitorului revenindu-i rolul de a anun ţa apariţia
unei eventuale hemoragii. Dacă este corect efec­
tuată ea nu dă nici o complicaţie şi deci nu are
nevoie de o îngrijire u lterioară specială.

60

Page 71

In ziua a 2-a de viaţă, purceilor li se injectează
fier în scopul prevenirii anem iei provocată de scă­
derea hemoglobinei din sînge. Preparatele de fier
poartă denum iri diferite. Cînd asem enea preparate
lipsesc, prevenirea anemiei purceilor trebuie fă­
cută prin stropirea ugerului scroafei înainte de supt
cu o soluţie form ată din 1 g sulfat de cupru şi
2,5 g su lfat de fier (calaican), dizolvate în tr-u n li­
tru de apă. In m om entul cînd purceii au început
să consume furaje, în locul laptelui de la scroafă
furajele se um ectează cu o soluţie de 5%o sulfat de
fier şi 2%0 sulfat de cupru. Soluţiile se folosesc
proaspete tim p de 2— 5 zile şi se păstrează în sticle
colorate.

Din cercetările făcute s-a constatat că purceii
care prim esc fier din prim ele zile de viaţă, indife­
rent de form a sub care aceasta se face, cresc mai
repede şi sînt mai rezistenţi la îm bolnăviri şi în
special la diareea din ju ru l vîrstei de 21 de zile şi
imediat după înţărcare. G reutatea purceilor care
au prim it fier în perioada de lactaţie, este cu 10«/o
mai m are la în ţărcare decît aceea a purceilor care
nu au prim it fier.

Purceii, în mod obişnuit, în toată perioada de
sugar trebuie lăsaţi lîngă mamă. Suptul după voie
şi căldura m aternă oferă cele mai bune condiţii pen­
tru sănătatea şi dezvoltarea purceilor. In această
perioadă podeaua boxei trebu ie bine aşternută cu
paie uscate sau rum eguş uscat şi în cantitate sufi­
cientă, pen tru a asigura purceilor un pat cald. Nu
se vor folosi în nici un caz paie m ucegăite şi umede.
De pe paiele m ucegăite purceii pot lua nenum ărate
ciuperci care produc îm bolnăviri ale pielii, plăm î-
nilor, dar mai ales ale aparatu lu i digestiv.

61

Similer Documents