Download Det är personer som samarbetar PDF

TitleDet är personer som samarbetar
LanguageEnglish
File Size885.6 KB
Total Pages105
Document Text Contents
Page 52

51att fanns tidigare är helt osynlig i verksamhetsberättelsen, och varken Maria

eller Lisa talar om någonting dylikt i sina berättelser. Det som tydligen var en

realitet i början då man försökte organisera det nordiska samarbetet fanns inte

längre, och stod inte heller i vägen för att ”äntligen [grunda] en organisation”

som Kalle uttryckte det (IF mgt 2015/106: 10).

På Nordleks ordinarie rådsmötet i Steinkjer i juli 2012 fattades beslutet att

registrera Nordlek som förening. Den nya organisationen fick namnet För-

bundet Nordlek och registrerades i Sverige. I ett utskick till alla samarbets-

parter, som då blev medlemmar i förbundet, presenterades organisationen. Där

framkom att föreningens stadgar och målsättningar formulerats med det andra

Nordlek-avtalet som grund, samt diverse organisatoriska omställningar som

skulle underlätta arbetet inom förbundet (Nordlek utskick 2012: 1–2).

Trots att det nordiska samarbetet var trögflytande innan undertecknandet av det

andra Nordlek-avtalet och övergången till förening var det ändå ett fungerande

samarbete, och det fanns en stark samarbetsvilja. Inom Finland var samarbetet

mellan förbunden inte lika smidigt, och enligt Kalle begränsades samarbetet till

att ordna nordiska stämmor. Verksamhetsberättelser och protokoll från såväl

FSF som SKY från tiden innan år 1967 stöder hans påstående. De innehåller

närmast en tystnad kring det nationella samarbetet, och enbart under år då

Finland skulle stå värd för en nordisk stämma nämns ett samarbete mellan

förbunden, främst mellan FSF och SKY. År 1967 grundades Samarbets-

nämnden för Folkdansverksamhet för att underlätta bland annat planeringen av

de nordiska stämmorna (SKY Promemoria 1969: 2). Kalle, som var med om att

grunda nämnden och även dess första ordförande berättar:

K: Fast vi hade många medlemmar... så hade... som i Förenta

Nationerna har man säkerhetsrådet, med medlemmar med

vetorätt, så hade vi också i den här samarbetsnämnden ett

säkerhetsråd med vetorätt. Det bestod av Nuorisoliitto, FSF och

SKY. (K och B skrattar) Det vill säga att ordförandeskapet

roterade mellan oss tre. /.../ Och... representant från någon annan

organisation... inte ens, inte ens något förslag för sådant...

kätteri! (K och B skrattar) (B: Hohh!) Och den här samarbets-

nämnden... tog upp också andra samarbetsfrågor, inte enbart det

här nordiska samarbetet. Fast det gick inte så bra som det

nordiska samarbetet. /.../ Men i alla fall, det fanns inte mera

någon fiendskap mellan olika organisationer. Vi var vänner nu.

Page 53

52Och inte några påtvingade vänner utan (skratt) verkliga vänner.

(IF mgt 2015/106: 11)

I dokument från respektive föreningar, i det här fallet SKY och FSF, fram-

kommer prioriteringarna under tiden för grundandet av Samarbetsnämnden

tydligt. Exempelvis kan man jämföra FSF:s och SKY:s verksamhetsberättelser

år 1975. I FSF:s verksamhetsberättelse ägnas det nordiska stor uppmärksamhet,

med en utläggning om den nordiska stämman på Island och undertecknandet av

det första Nordlek-avtalet. Det nationella samarbetet framkommer dock enbart

genom konstaterandet att FSF:s dåvarande ordförande Kim Hahnsson var

ordförande i Samarbetsnämnden (FSF VB 1975: 3–4, 7). I SKY:s verksamhets-

berättelse från samma år omnämns det nordiska samarbetet dels i ett stycke i

inledningen där det framkommer att SKY varit med om att underteckna

Nordlek-avtalet, samt i ett senare stycke att SKY deltagit i stämman på Island.

Det nationella samarbetet tillägnas däremot nästan en hel sida (SKY TK 1975:

1, 5–6).

Med berättelsen, som faller under både nyckeldialog och kontext i och med att

det dels handlar om olöst konflikt och dels ger en bakgrund till händelserna

baserat på erfarenhet, söker Kalle till att illustrera hur självklart det var då att

SKY, FSF och det dåvarande Suomen Nuorisoseurojen Liitto21 skulle vara de

som styrde skeppet. I dagens läge finns Samarbetsnämnden inte längre, utan

Centret för folkmusik och –dans fungerar som en paraplyorganisation för

folkmusik- och folkdansorganisationer i Finland22 (KEK TK 2011, 17.3.2016).

Kalle understryker att samtliga parter i Samarbetsnämnden kunde samarbeta

och att det inte förekom någon fiendskap, som han uttryckte det, mellan

medlemmarna. Trots detta var alltså det allmänna intresset för ett ökat natio-

nellt samarbete inte alltför starkt.

Innan det stod klart att FSF och SKY skulle satsa på att arrangera en gemensam

stämma sommaren 201623 var min kunskap om de SKY och de övriga finska

förbundena mycket begränsad. Från början var det ett samarbete mellan SKY


21 Sedan år 2013 heter organisationen Suomen Nuorisoseurat, då Suomen Nuorisoseurojen

Liitto och Kalevannuorten Liitto fusionerades (FSF Organisationskunskap 2014: 3).
22 Centret har en verksamhetsledare och samtliga medlemsföreningar har rätt till en plats i

styrelsen (KEK TK 2011, 17.3.2016).
23 Stämman gavs namnet GraniFolk och planerades gå av stapeln i juni 2016.

Similer Documents