Download ĐỐI XỨNG PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG LÍ THUYẾT NHÓM TRONG HÓA HỌC - ĐÀO ĐÌNH THỨC PDF

TitleĐỐI XỨNG PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG LÍ THUYẾT NHÓM TRONG HÓA HỌC - ĐÀO ĐÌNH THỨC
File Size15.0 MB
Total Pages238
Document Text Contents
Page 237

IV. PHÂN LOẠI CÁC NHÓM ĐlỂM Đối x ú n g 57

§1. Phân loại các nhóm 57

§2. Xác định nhóm điểm đối xứng 68

V. VECTƠ - ĐỊNH THỨC - MA TRẬN 71

§1. Vecto’ 71

§2* Định thức 75

§3. Ma trận 79

VI. BIỂU DIỄN NHÓM 95

§L Ma trận và các phép biến đổl hình học phân tử 95

§2. Biểu diễn nhóm 96

§3. Biểu diễn khả quy và biểu diễn bất khả quy 98

§4. Các tính chất của biểu diễn và của các đặc biểu 102

§5. Phân tích các biểu diễn khả quy thành các biểu diễn

■ bất khả quy 108

§6. Bảng đặc biểu của nhóm đối xững phân tử 109

§7. Tích trực tiếp 115

VII. LÍ THUYẾT NHÓM VÀ NGHIỆM CỦA PHƯƠNG TRÌNH

SCHROEDINGER 120

VIIỈ. LÍ THUYẾT NHÓM VÀ CÁC ORBITAL LAI HOÁ 125

§1. Lai hoá các orbital 125

240'

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON

DI
ỄN

Đ
ÀN

T


N
- L

Í -
H

ÓA
1

00
0B

T
RẦ

N


NG
Đ

ẠO
T

P.
QU

Y
NH

ƠN

Page 238

§3. Lí thuyết nhóm và sự xác địni* toán.học

của các orbỉtaỉ lai hoá

IX. LÍ THUYẾT NHÓM VÀ CÁC ORBỊ^a l ^ r ỉf

j §1. Mở đầu

'I §2. Sự đối xống hoá các orbltaỉ nguyên íịj

I §3c Đối xứng phân tử và các MO

X. LÍ THUYẾT NHÓM VÀ CÁC PHÂN TỬ Ma t r ậ n

ị §1. Vấn đề

ị §2. Tích phân J Vị/avị/bđx
§3. Tích phân J i|/aF y bdT ’ F ỉà íoán tử vô hướnễ

I §4. Tích phân j \ị/ Fvị» „dx, F là toán tử vectơ

: XI. LÍ THUYẾT NHÓM VÀ THUYẾT TRƯỜNG PHOI TỬ VÊ

PHÚC CHẤT

I §1. Thuyết trường phối tử

ị §2. Sự tách mức năng lượng d trong trường phối tử

I §3. Cẩu hình điện tử và từ tính của phức kim loại

chuyển tiếp với nhiều điện tư d.

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON

DI
ỄN

Đ
ÀN

T


N
- L

Í -
H

ÓA
1

00
0B

T
RẦ

N


NG
Đ

ẠO
T

P.
QU

Y
NH

ƠN

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

Similer Documents