Download Drumski Transport PDF

TitleDrumski Transport
File Size925.9 KB
Total Pages33
Document Text Contents
Page 2

2


SADRŽAJ

1. UVOD ............................................................................................................................ 3

1.1. Pojam i znaĉaj transporta ......................................................................................... 4

1.2. Drumski transport.................................................................................................... 5

2. PODJELA DRUMSKOG TRANSPORTA ................................................................... 6

3. DRUMSKA VOZILA.................................................................................................... 9

3.1. Automobili za prevoz putnika ................................................................................ 11

3.2. Automobili za prevoz tereta ................................................................................... 11

3.3. Automobili za vuĉu prikljuĉnih vozila (tegljaĉi) ..................................................... 12

3.4. Automobili za vršenje rada .................................................................................... 12

3.5. Drumska prikljuĉna vozila .................................................................................... 13

3.6. Drumska transportna vozila ................................................................................... 14

3.6.1. Podjela teretnih vozila prema konstrukciji ..................................................... 15

3.6.2. Podjela teretnih vozila po masi, dimenziji i radnoj zapremini .......................... 16

3.6.2.1. Podjela tertnih vozila po masi ........................................................... 16

3.6.2.2. Podjela teretnih vozila po dimenzijama .............................................. 16

3.6.2.3. Podjela po zapremini motora ............................................................. 16

3.6.2.4. Podjela teretnih vozila po vrsti prevoza – namjea ............................... 17

3.7. Drumski skupovi (spregovi) vozila ........................................................................ 17

3.8. Drumska zaprežna vozila ...................................................................................... 18

3.9. Klasifikacija i oznaĉavanje vozila prema broju osovina i pogonski toĉkova .............. 18

4. ODLIKE DRUMSKOG SAOBRACAJA ................................................................... 21

4.1. Vrste puteva .......................................................................................................... 22

4.2. Saobraćajni znaci .................................................................................................. 23

4.3. Preticanje .............................................................................................................. 23

4.4. Trake .................................................................................................................... 24

4.5. Ograniĉenje brzine ................................................................................................ 24

4.6. Pravo prvenstva ..................................................................................................... 24

4.7. Pješaĉki prelaz ...................................................................................................... 26

4.8. Prednosti i mane drumskog saobraćaja .................................................................... 27

5. REGULATORNI OKVIR DRUMSKOG SAOBRAĆAJA ....................................... 28

6. DRUMSKI SAOBRAĆAJ U REPUBLICI SRPSKOJ ............................................... 30

7. ZAKLJUĈAK ............................................................................................................. 32

8. LITERATURA ............................................................................................................ 33

Page 16

16


Ovakvo izvršena podjela pokazuje osnovna dva tipa teretnih vozila gdje je u prvom
sluĉaju tovarni prostor na vozilu sa sopstvenim pogonom i to vozilo može da se koristi za

transport tereta za koji je namijenjeno.

U drugom sluĉaju tegljaĉ – vuĉno vozilo posjeduje samo pogon bez tovarnog prostora

i njemu mogu da se pridodaju prikolice – tovarni prostor za razliĉite terete u zavisnosti od
potrebe transporta.3.6.2. Podjela teretnih vozila po masi, dimenziji i radnoj zapremini


3.6.2.1. Podjela tertnih vozila po masiPodjela teretnih vozila je izvršena prema masi tereta koje vozilo može da preveze, i to

na vozila:

 male nosivosti do 0,5 tona (za potrebe dostave tereta u lokalu),

 male nosivosti od 0,5 do 3 tone (za potrebe transporta tereta u lokalu i prigradu),

 srednje nosivosti od 3 tone do 7 tona (za potrebe transporta tereta u lokalu, prigradu i

meĊugradu),

 velike nosivosti od 7 do 12 tona (za potrebe transporta tereta u lokalu, prigradu i

meĊugradu),

 veoma velike nosivosti preko 12 tona (za potrebe transporta u meĊugradu).3.6.2.2. Podjela teretnih vozila po dimenzijamaPodjela teretnih vozila po dimenzijama izvršena je tako što standard dozvoljava širinu
vozila do 2,5 m i po visini mjereno od tla i do 4 m, i prema dužini djele se na:

 veoma male dužine do 5 m (pogodna vozila za vožnju u lokalu – dostavna vozila),

 male dužine od 5 do 7 m (pogodna vozila za vožnju u lokalu i prigradu),

 sednje dužine od 7,5 m do 9,5 m (vozila za vožnju u prigradu i meĊugradu),

 velike dužine preko 12 m (vozila za vožnju u meĊugradu)3.6.2.3. Podjela po zapremini motoraPodjela po zapremini motora vrši se prema radnoj zapremini motora i to:

 male radne zapremine do 900 cm3,

 male radne zapremine od 900 cm3 do 1300 cm3,

 srednje radne zapremine od 1300 cm3 do 1800 cm3,

 velike radne zapremine od 1800 cm3 do 2500 cm3,

 velike radne zapremine preko 2500 cm3.


Podjela po radnoj zapremini motora obezbeĊuje kategorizaciju vozila prema
potrebama korisnika u zavisnosti od konfiguracije terena na kome će raditi teretno vozilo.

Page 17

17


3.6.2.4. Podjela teretnih vozila po vrsti prevoza – namjeniPodjela teretnih vozila prema vrsti prevoza izvršena je u zavisnosti od robe koja koja
treba da bude transportovana i to na:

 standardna teretna vozila i

 specijalna teretna vozila koja se dijele na:

 teretna vozila sa ureĊajem za smoistovar,

 teretna vozila furgone,

 teretna vozila cisterne,

 teretna vozila hladnjaĉe,

 tertna plato vozila i

 teretna vozila za vangabaritne terete.

Postoje vozila koja su van dozvoljenih dimenzija, koja spadaju u grupu specijalnih
transportnih vozila i takva vozila podležu odreĊenim propisima koji regulišu naĉin uĉešća

takvih vozila u saobraćaju. Odnosno specijalna vozila mogu samo da se kreću pod pratnjom i
posebnim obezbeĊenjem takvog transporta.

Specijalna vozila koja su većeg gabarita od standardnih i vrše prevoz tereta, djelova
konstrukcije ili sliĉno, koji mogu da prelaze dozvoljene gabarite vozila, ali takav transport
može da se obavlja samo pod specijalnim uslovima, pod pratnjom vozila, obeležavanjem

transporta, zatvaranjem saobraćaja kuda prolazi transport itd.

Imajući u vidu da su vozila za prevoz tereta savremene proizvodnje i namjenjena da

prevoze što više tereta na dužim linijama koriste se poluprikolice razliĉitog kapaciteta i za
razliĉite terete.3.7. Drumski skupovi (spregovi) vozilaDrumski skupovi (spregovi) vozila podrazumevaju sastav motornog i prikljuĉnog
vozila, koji u saobraćaju na putevima uĉestvuju kao jedna cjelina prikolice motocikla, spreg

putniĉkog automobila i lake prikolice, skup autobusa (spreg autobusa i autobuske prikolice
koja prevozi putnike ili teret), skup teretnog automobila (spreg teretnog autobila i prikolice),

skup tegljaĉa (spreg vuĉnog vozila i poluprikolice klasiĉne i specijalne namene).Slika 13. Spreg teretnog autobila i prikolice

Page 32

32


7. ZAKLJUĈAKDrumski saobraćaj je pogodan za disperzivni transport tereta i putnika. On se sastoji
od pojedinaĉno manjih zahtjeva za prevozom manjih koliĉina roba i putnika na razliĉitim

relacijama i u razliĉitim vremenima.

Drumski saobraćaj karakteriše elastiĉnost i prilagoĊavanje svakoj vrsti zahtjeva od
veliĉine tereta do razdaljene. Zbog pojedinaĉnih voznih jedinica koje se kreću nezavisno

jedna od drugih i znatno većeg broja ljudi koji upravljaju vozilima, drumski saobraćaj ne
može biti konkurentan željezniĉkom saobraćaju na velikim relacijama. Zahtjevi za

disperzivnim saobraćajem narastaju u drugoj etapi industrijalizcije sa razvojem preraĊivaĉke
industrije, poljoprivrede, potrošnje i povećanom motivacijom za putovanjem putnika. To je
bio znaĉajan pokretaĉ razvoja drumskog motornog saobraćaja.

Razvoj drumskih prevoznih sredstava zahtjevao je izgradnju ili poboljšanje kvaliteta
puteva. Evropski putevi u Republici Srpskoj u mnogim dionicama ne podržavaju intenzitet

saobraćaja i željene brzine. Razlozi za to su izmeĊu ostalog mali radiusi krivini, prolazak
kroz naselja i neadekvatno održavanje.

Zbog nedostatka transportnih dozvola i rigoroznog viznog režima prema

prevoznicima iz RS dosta roba u meĊunarodnom prevozu prevoze strani prevoznici.

Page 33

33


LITERATURA[1] Skripta: “Drumska transportna sredstva”, Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni
Fakultet, Beograd 2005.

[2] Predavanja iz predmeta: Osnovi Drumskog Transoprta, Univerzitet u Beogradu,
Saobraćajni Fakultet, Beograd 2004.

[3] Skripta: Intergralni transport – Drumski smjer, Univerzitet u Beogradu,
Saobraćajni Fakultet, Beograd 2004.

[4] http://www.komorars.ba/a2/index.php/pg/1994.html

[5] http://sr.wikipedia.org/sr/Drumski_Saobracaj

[6] http://www.scribd.com/doc/35721189/zakon-drumski-saobracaj

[7] http://www.Google.ba – pretraživanjahttp://www.komorars.ba/a2/index.php/pg/1994.html
http://sr.wikipedia.org/sr/Drumski_Saobracaj
http://www.scribd.com/doc/35721189/zakon-drumski-saobracaj
http://www.google.ba/

Similer Documents