Download ekonomia-12 PDF

Titleekonomia-12
File Size2.7 MB
Total Pages73
Document Text Contents
Page 1

S
H

T
Ë

P
I

A


B
O

T
U

E
S

E

Ekonomiamësuesi
12

Libër
Merita Shuka

Page 2

1

KLIKONI KËTU

www.mediaprint.al

Page 36

35

Çfarë duhet të bëjë ai që të marrë këtë rol? Ai duhet të parashtrojë çështje dhe
të bëjë pyetje problemore që kanë për qëllim zgjimin dhe rritjen e interesit të
nxënësve. Më pas vjen hapi tjetër: nxënësit ftohen për hetim të mëtejshëm.
Veprimtaria përmbyllëse është testimi i konkluzioneve dhe përgjithësime-
ve. Metoda rezulton e suksesshme, nëse nxënësit arrijnë t’i përdorin këto
konkluzione në situata të tjera.

Një nga qëllimet kryesore të kësaj metode është nxitja e mendimit të pavarur.
Për t’ia arritur kësaj, mësuesi/ja është mirë të përdorë taktika të tilla, si :

Të bëjë pyetje që të nxisë nxënësin të mendojë.
Të kërkojë prej tyre, që të bëjnë interpretime dhe të japin shpjegime.
Të kërkojë që nxënësit të nxjerrin përfundime nga të dhënat dhe informa-

cioni që disponojnë apo që kanë mbledhur.
Të kërkojë që nxënësit të kontrollojnë parimet dhe përfundimet e arritura

në situata të tjera.
Të kërkojë që nxënësit të kontrollojnë mendimin dhe logjikën e tyre.
T’i përballë nxënësit me zbatime dhe faktorë të tjerë, që kërkojnë riv-

lerësim të mendimit dhe pozicionit të tyre.

Disa forma të metodës hulumtuese janë:
a) Detyra tematike.
Procedura e kësaj metode është e thjeshtë. Hapat e procedurës në këtë

metodë janë:
Përcaktimi i çështjes që do të studiohet;
Dhënia nxënësve e burimeve të informimit për studimin që do të bëjnë;
Studimi i çështjes nga nxënësit (përpara se nxënësit të fillojnë hulumtimin,

mësuesi/ja bashkë me prezantimin e çështjes, duhet të vërë në dukje çështjet
që duhen pasur në konsideratë prej tyre);

Realizimi i diskutimit/prezantimit gjatë të cilit nxënësit flasin për ato që
kanë gjetur dhe bëjnë konkluzionet.

Shembull:
Në planin mësimor është përfshirë një orë detyrë tematike.
Hapat:
Përcaktimi i çë

shqiptare në 10 vitet e fundit.

gov.al), si dhe burime të tjera.
Paraqitja e disa pyetjeve dhe shtrimi i problemeve të mëposhtme, që do të

ndihmojnë hulumtimin për studimin e çështjes.

për ta paraqitur këtë borxh.
Sa % e këtij borxhi është borxhi i brendshëm dhe sa është ai i jashtëm?
Çfarë po ndodh me borxhin publik të Shqipërisë? Po rritet apo po zvogëlohet?
Nga ka ardhur kjo rritje e borxhit? Për çfarë është rritur ky borxh?

Page 37

36

Për çfarë përdoret ky borxh. është një borxh i mirë apo i keq është një
borxh me të cilin abuzon qeveria apo është një borxh që ndihmon zhvillimin
e ekonomisë së vendit

është borxhi publik i Shqipërisë i rrezikuar është i leverdisshëm për
ekonominë dhe të ardhmen e vendit është i sigurt

Bërja e prezantimit dhe diskutimi në klasë.
Shënim: Për të realizuar detyrën e mësipërme mund të ndahet klasa në

grupe, ku secilit grup i ngarkohet një detyrë e caktuar.
b) Puna me projekte.
Kjo metodë mbështetet në hapat e mëposhtëm:

Hapi i parë: Parapërgatitja për projektin

Paraqitet projekti që do të ndërmerret.
Caktohet koha e realizimit të projektit.
Formulohen objektivat e projektit.
Përcaktohen partnerët e projektit (mësues, nxënës, prindër, anëtarë komu-

niteti etj).
Përcaktohen aktivitetet e projektit.
Përcaktohen produktet e projektit.

Hapi i dytë: Puna rreth projektit
Zbatohen detyrat e përcaktuara nga mësuesi për të realizuar detyra të cak-

tuara.
Formulohen pyetësorë që do të shërbejnë për të mbledhur informacion.
Plotësohen pyetësorët dhe nxirren të dhënat.
Zhvillohen intervista të paracaktuara duke nxjerrë konkluzionet përkatëse.
Ruhen vrojtimet e bëra nga nxënësit.
Grumbullohen të gjitha materialet që kanë të bëjnë me pyetësorët, inter-

vistat, vrojtimet.
Sistemohen të dhënat dhe nxirren përfundime prej tyre.

Hapi i tretë: Raportimi rreth projektit
Nxënësit përgatitin raportin përfundimtar të rezultateve të projektit, me

mjete të ndryshme.

Page 72

71

HARTA E KONCEPTEVE- PËRMBLEDHJE E LINJËS 3

Përparësi absolute -
produktivitet.

Përparësi relative -
oportune

Specializim

Pengesa kryesore në tregëtinë ndërkombëtare

arifat
uotat
mbargo

Subvencionet ndaj eksporteve
Pengesat jotarifore

Tregtia e lirë

Nivelet e integrimit ekonomik

ona e regëtisë së irë
ashkimi oganor
regu i Përbashkët
ashkimi konomik
ashkim Politik

Kursi i këmbimit - është çmimi i valutës së një vendi, i shprehur në terma të valutës së një
vendi tjetër.

Bilanci e tregtisë - diferenca midis mallrave
të eksportit dhe atyre të importit të një vendi
e një periudhe kohe të caktuar

Bilanci i pagesave - pasqyrë e regjistrimit
të të gjitha transaksioneve që bëhen midis

vendeve të tjera.

Page 73

Ekonomia 12mësuesi
Libër
Merita Shuka

ISBN: 978-99956-93-68-8

Librat e mësuesit dhe planet mësimore për të
gjithë titujt që ne disponojmë, mund t’i gjeni
dhe t’i shkarkoni pa pagesë nga faqja e internetit
www.mediaprint.al
Për më shumë informacion mund të na shkruani
në adresën e emailit: [email protected]
ose të na kontaktoni pranë redaksisë në numrin
e telefonit: 04 2256158.

Çmimi 300 lekë

www.mediaprint.al
9 789995 693688

Similer Documents