Download FID Sklopka_automatski Osigurac PDF

TitleFID Sklopka_automatski Osigurac
File Size716.5 KB
Total Pages15
Document Text Contents
Page 1

Program modularne opreme

H2.06 Modularna oprema 6 kA

H2.09 Modularna oprema 10 kA

H2.10 Automatski osigura�i

H2.11 Za�titni prekida�

H2.13 Dopunska oprema

H2.14 Odvodnici prenapona

H2.17 �ine za faze

H2.18 Motorna za�tita

Page 2

H2.04

Nova modularna zaštitna oprema iz Hagera-
jednostavno više sigurnosti

Jednostavna za ugradnju i pouzdana Hagerova modularna
oprema, doprinosi pojednostavljenom izvođenju elektroin-
stalacionih radova. Ova oprema štiti instalacije, ljudske
živote i njihovu imovinu od opasnosti od električne struje.
Sva oprema je urađena po zapadnoevropskim standardima
i zadovoljava CE-norme, a ističe se jednostavnom
ugradnjom i sigurnom upotrebom.

Tehni�ke karakteristike:

MCB s
Standardi: EN 60898, IEC898
Prekidna mo�: 6 kA
Nazivna struja: 6 do 63 A
Broj polova: 1-, 2-, 3-, 4-polno
Stepen za�tite: IP2x

RCCB s
Standardi: EN 61008-1
Diferencijalna struja
prorade: 30 mA, 100 mA, 300 mA
Nazivna struja: 6 do 63 A
Nazivna struja: 16 A, 25 A, 40 A i 63 A
Broj polova: 2- i 4-polno
Stepen za�tite: AC- i A-tip

Prednosti za Vas:

� Sigurna montaža opreme
pomoću stabilnih metalnih
DIN-Clip mehanizama

� Zaštita od dodira primje-
nom šina za faze (IP2x)

� Zaštita od pogrešnog
spajanja primjenom Pull-Up
klema

� Nadogradnja moguća zbog
100% kompatibilnosti sa
prethodnom serijom.

� Jednostavna montaža
provodnika i šina za faze.

� Prorada zbog struja greške
kod FID sklopki, na prvi
pogled je uočljiva: Uz
pomoć signalnih elemenata
na prvi pogled se može
zaključiti da li je do prorade
došlo zbog kvara ili ručnim
isklopom.

� Stvarni prikaz položaja kon-
takata, kod FID i FID/AO
sklopki vidljivo da li su kon-
takti stvarno otvoreni.

� Siguran rad i pod naponom
uz prim-jenu izolovanih
izvijača,a da ne bi došlo do
oštećenja kućišta.

� Mogućnost plombiranja za
specijalne primjene

Još podrobnijih informacija na našim
internet stranicamawww.hagergroup.ba

Page 7

Tehničke promjene pridržane H2.09

Modularna oprema
Automatski osigurači - karakteristika D, Prekidna moć 10 kA

Naziv In [A] Broj Broj komada Šifra
modula u pakovanju

Automatski osigurač 0,5 1 12 ND100
1-polni 1 1 12 ND101

2 1 12 ND102
3 1 12 ND103
4 1 12 ND104
6 1 12 ND106

10 1 12 ND110
13 1 12 ND113
16 1 12 ND116
20 1 12 ND120
25 1 12 ND125
32 1 12 ND132
40 1 12 ND140
50 1 12 ND150
63 1 12 ND163

• Klasa selektivnosti: 3
• Nazivni napon 230/400 V~
• Mogućnost pojedinačne

demontaže sa sistema šina
za faze

• Sa Bi-Connect klemama
podesnim za ugradnju

• Podesni za naknadnu ugrad-
nju dodatnih uređaja

• Indikacija položaja kontakata
uz pomoć indikacionog okna
(crveno, zeleno)

ND310

ND116

1

2

1

2

3

4

5

6

Automatski osigurač 0,5 3 4 ND300
3-polni 1 3 4 ND301

2 3 4 ND302
3 3 4 ND303
4 3 4 ND304
6 3 4 ND306

10 3 4 ND310
13 3 4 ND313
16 3 4 ND316
20 3 4 ND320
25 3 4 ND325
32 3 4 ND332
40 3 4 ND340
50 3 4 ND350
63 3 4 ND363

Page 8

Tehničke promjene pridržaneH2.10

Automatski osigurači - Dopunska oprema

• Mogu se ugrađivati kao
dopunski uređaji na sve
automatske osigurače
(sa lijeve strane)

• Pomoćni prekidač, signalni
kontakti radni okidač, podna-
ponski okidač

• Izrađeno po standardu.
DIN VDE 0106 dio 100

• Zaštita od dodira
• Zaporni mehanizam

Upozorenje:
Na automatski osigurač se
mogu dograditi maksimalno
3 pomoćna prekidača (MZ201,
MZ 202) i jedan okidač
(MZ203...MZ206)
Primjer: 3 x MZ201 +

1 x MZ203

Naziv Opis Broj Broj komada Šifra
modula u pakovanju

Pomoćni prekidač CA 6A/230V~ Signalizacija u slučaju havarije 0,5 1 MZ201
izazvane preopterećenjem ili kratkim
spojem, pri ručnom isklopu osigurača,
a takođe i pri daljinskom isklopu
preko uklopnih ili podnaponskih
okidača

Signalni kontakt SD &A/230V~ Signalizacija u slučaju havarije 0,5 1 MZ202
izazvane preopterećenjem ili kratkim
spojem, pri ručnom isklopu osigurača,
Aa takođe i pri daljinskom isklopu
preko uklopnih ili podnaponskih
okidača

Kod isklopa osigurača, signalizacija
havarije, koja je prisutna, može biti
eliminisana pomoću prekidača
"Reset"

Radni okidač Nazivni radni napon:
od 230 V do 415 V 1 1 MZ203
izmjenična struja
od 110 V do 130 V
istosmjerna struja

od 24 V do 48 V AC 1 1 MZ204
izmjenična struja
od 12 V do 48 V DC
istosmjerna struja

Distanciono isključenje automatskog
osigurača putem upravljanja preko
elektromagnetne špule okidača
( moguće je takođe i impulsno upravljanje)

Podnaponski okidač Nazivni radni napon:
48 V istosmjerna struja 1 1 MZ205

230 V izmjenična struja 1 1 MZ206

Isklop automatskog osigurača pri
padu napona u mreži:

Dijapazon isklopa:
< 35% Un: isključenje
35% - 70% Un: isključenje ili držanje
> 70% Un: držanje uklopa

Uklop automatskog osigurača je
moguć tek nakon stabilizacije
npona mreže.

Zaporni mehanizam Spriječava nedozvoljeno uključenje 2 MZN175
ili isključenje.
Primjena: Svi uređaji sa standardnom
ručicom uklopa, npr. na svim
automatskim osiguračima, FID
sklopkama do 63 A, itd.

Katanac Sa tri ključa 1 S014
(različiti načini zatvaranje)

93

94

MZ201

MZ202

MZ204

MZ205

Page 14

Tehničke promjene pridržaneH2.16

Zaštita aparata Up
(tačna zaštita) D
1+N+PE sa indikacijom 2 1 SP202N

L / N ≤ 1,25kV

L (N) / PE ≤ 1,5 kV

Zaštita aparata EIB 1 TG029

SP202N

TG029

Odvodnici prenapona

Odvodnik prenapona Isn Imax Up
(srednje klase) C (8/20) (8/20)

1-polni (s uloškom) sa FM 15 kA 40 kA ≤ 2,25 kV 1 1 SP113N
kontaktom za IT mreže

1-polni (s uloškom) 15 kA 40 kA ≤ 1,5 kV 1 1 SP115N
1-polni (s uloškom) sa FM kontaktom 15 kA 40 kA ≤ 1,5 kV 1 1 SP117N

3-polni (s uloškom) 15 kA 40 kA ≤ 1,5 kV 3 1 SP315N

3-polni (s uloškom) sa FM kontaktom 15 kA 40 kA ≤ 1,5 kV 3 1 SP317N

3-polni (s uloškom) za IT mreže 15 kA 40 kA ≤ 2,25 kV 3 1 SP513N

3-polni (s uloškom) sa FM kontaktom 15 kA 40 kA ≤ 2,25 kV 3 1 SP517N
za IT mreže

4-polni (s uloškom) 15 kA 40 kA ≤ 1,5 kV 4 1 SP415N
Varijanta uključenja TN-S (4+O)

4-polni (s uloškom) 15 kA 40 kA ≤ 1,5 kV 4 1 SP417N
Varijanta uključenja TN-S (4+O)
sa FM kontaktom

4-polni (s uloškom) 15 kA 40 kA ≤ 1,5 kV 4 1 SP418N
Varijanta uključenja TT (3+1)

4-polni (s uloškom) 15 kA 40 kA ≤ 1,5 kV 4 1 SP419N
Varijanta uključenja TT (3+1)
sa FM kontaktom

Uložak 1-polni za IT mreže 15 kA 40 kA ≤ 2,25 kV 1 1 SP013N

Uložak 1-polni (Varistor) 15 kA 40 kA ≤ 1,5 kV 1 1 SP015N

Odvodnik1-polni gasni (s uloškom) 20 kA 30 kA ≤ 1,5 kV 1 1 SP118N
za udio N-PE (TT)

Uložak modul 1-polni 20 kA 30 kA ≤ 1,5 kV 1 1 SP018N
(za gasni odvodnik)
za udio N-PE (TT)

Odvodnici prenapona klase
upotrebe C
Ovi odvodnici služe za
ograničenje napona do ≤ 1,5 kV
i mogu se ugrađivati poslije
odvodnika klase B.
Pri ugradnji odvodnika u
strujne krugove treba imati
dužinu provodnika > 15 m ili
ugraditi rastavljač induktiviteta.

Odvodnici prenapona klase
upotrebe D
Sa ovim odvodnicima
ograničavamo napon do
≤ 1,25 kV/≤ 1,5 kV
• Standardi za odvodnike klase B:

- E DIN VDE 0675-dio 6-A1
i dio 6-A2

- Odvodnici struje groma
E DIN VDE 0100 dio 534-A1

• Standardi za odvodnike klase C:
- DIN VDE 0675 dio 6
- nacrt (11.89)/C

Naziv Nivo Broj Broj komada Šifra.
zaštite modula u pakovanju

SP417N

Page 15

Tehničke promjene pridržane H2.17

Šine za faze

Zahvaljujući za rad i montažu
udobnim klemama
QuickConnect i Bi-Connect

povezivanje šina za faze sa
dolaznim i odlaznim provodni-
cima obavlja se bez problema

Naziv Presjek Broj modula Broj komada Šifra
[mm2] 17,5 mm u pakovanju

1-polna

Za 12 LS -prekidača 1-polna 10 12 100 KDN163A

Za 56 LS-prekidača 1-polna 10 56 50 KDN163B

Za 12 LS-prekidača 1-polna 16 12 100 KDN180A

Za 56 LS-prekidača 1-polna 16 56 50 KDN180B

2-polna

Za 6 LS-prekidača 2-polna 1+N 10 12 50 KDN263A
Za 6 LS-prekidača 2-polna

3-polna

Za 4 LS -prekidača 3-polna 10 12 50 KDN363A

Za 19 LS -prekidača 3-polna 10 57 20 KDN363B

Za 4 LS -prekidača 3-polna 16 12 25 KDN380A

Za 19 LS -prekidača 3-polna 16 57 10 KDN380B

Za 3-polni LS-prekidač 16 48 (1 m) 10 KD383H
sa blok kontaktom (1/2 modula)
L1, L2, L3H

4-polna

Za 3 LS -prekidača 4-polna 3+N 10 12 25 KDN463A
Za 3 LS -prekidača 4-polna

Za 14 LS -prekidača 4-polna 3+N10 56 10 KDN463B

KDN163A

KDN363A

Plastika za zaštitu od dodira 10, 16 5 10 KZ059
Za pokrivanje slobodnih mjesta
na šini za faze

KZ059
Grebenasta šina (1-polna) izolovana 10 mm2 50 KB163A
za 12 aparata, osigurača,
grupnih prekidača (16, 25 A) smeđa plastika 50 KB063P
tastera, svjetlosnih signala i
impulsnih releja. plava plastika 50 KB063N

KB063P

KB063N

KB163A

Similer Documents