Download fizikokimya_deney_foyu PDF

Titlefizikokimya_deney_foyu
File Size1.4 MB
Total Pages92
Document Text Contents
Page 2

ĠÇĠNDEKĠLERSayfa No

FĠZĠKSEL KĠMYA LABORATUVARINDA UYGULANACAK KURALLAR i

Güvenlik Kuralları i

Genel Kurallar iii

Rapor Yazım Kuralları ve Biçimi iii

Rapor Biçimi iv1. ĠKĠLĠ KARIġIMLARIN KAYNAMA NOKTASI DĠYAGRAMI 1

2. GERÇEK GAZLARIN KRĠTĠK ÖZELLĠKLERĠNĠN BELĠRLENMESĠ 10

3. KALORĠMETRĠK BOMBA ĠLE YANMA ENTALPĠSĠNĠN BELĠRLENMESĠ 17

4. SIVILARIN MOLEKÜL AĞIRLIĞININ BELĠRLENMESĠ 24

5. DAĞILIM DENGESĠ 29

6. ELEKTROGRAVĠMETRĠK BAKIR TAYĠNĠ 37

7. ĠDEAL KARIġIMLARIN BUHAR BASINÇLARI 43

8. DÜġEN KÜRE VĠSKOZĠMETRESĠ YÖNTEMĠ ĠLE VĠSKOZĠTE ÖLÇÜMÜ 49

9. BUHARLAġMA DENGESĠ 56

10. DONMA NOKTASI ALÇALMASI 61

11. SAF SIVILARIN YÜZEY GERĠLĠMĠNĠN KABARCIK BASINCI

YÖNTEMĠ ĠLE BELĠRLENMESĠ 69

12. ZAYIF VE KUVVETLĠ ELEKTROLĠTLERĠN ĠLETKENLĠĞĠ 75

Similer Documents