Download fouriernchelp PDF

Titlefouriernchelp
File Size282.2 KB
Total Pages6
Document Text Contents
Page 1

Gói lệnh fouriernc.sty - phông chữ cho
tài liệu học sinh

Nguyễn Hữu Điển
Khoa Toán - Cơ - Tin học

ĐHKHTN Hà Nội, ĐHQGHN

1 Giới thiệu gói lệnh

Gói lệnh được thiết kế các kí hiệu toán học đẹp hơn. Gói lệnh này
có thể chạy cùng với gói lệnh amstex. Hãy đưa vào phần đầu lệnh
\usepackage{fouriernc}

http://tug.ctan.org/tex-archive/fonts/fouriernc/
Tìm kiếm các lệnh trong gói lệnh đã có trong MiKTeX.Tác giả là Michel

Bovani. Phông cho tiếng Việt gói này cũng tuyệt vời.

2 Tùy chọn gói lệnh

Với gọi gói lệnh :

\usepackage[<tùy chọn>]{fouriernc}

<tùy chọn> như sau:

1. sloped (mặc định): trong môi trường toán , chữ cái Hy Lạp nhỏ
nghiêng, chữ cái hoa đứng, ký tự là các chữ nghiêng.

M ∈Γ ⇐⇒ OM = xρ

2. upright : trong môi trường toán, chữ Hy Lạp nhỏ và chữ hao đều đứng,
ký tự cũng đứng.

M ∈Γ ⇐⇒ OM = xρ
3. widespace: ký tự trắng giữa các từ rộng ra ,. . .

4. expert, oldstyle, fulloldstyle: tùy chọn phải mua phông Utopia.
The expert dùng cho chữ hoa nhỏ, nửa đậm, ....

5. poorman (default): Không mua phông thì dùng tùy chọn này

1

Page 2

http://nhdien.wordpress.com - Nguyễn Hữu Điển 2

3 Khả năng dùng ký tự toán

• Chữ cái Hy Lạp: Nghiêng

$\alpha\,\beta\,\gamma\,\delta\,\epsilon\,\eta\,\zeta\,

\theta\,\iota\,\kappa\,\lambda\,\mu\,\nu\,\xi\,\pi\,\rho\,

\sigma\,\tau\,\upsilon\,\phi\,\chi\,\psi\,\omega$

αβγδ²ηζθ ικλµνξπρστυφχψω

$\otherGamma$\,$\otherDelta$\,$\otherTheta$\,

$\otherLambda$\,$\otherXi$\,$\otherPi$\,$\otherSigma$\,

$\otherUpsilon$\,$\otherPhi$\,$\otherPsi$\,$\otherOmega$

Γ∆Θ ΛΞΠΣ ΥΦΨΩ

Ký hiệu có var:

$\varepsilon$\,$\vartheta$\,$\varkappa$\,$\varpi$\,

$\varvarpi$,\,$\varrho$\,$\varsigma$\,$\varphi$

ε ϑ Å$ È, % ςϕ

Chữ Hy Lạp đứng

$\otheralpha\,\otherbeta\,\othergamma\,\otherdelta\,

\otherepsilon\,\othereta\,\otherzeta\,\othertheta\,\otheriota\,

\otherkappa\,\otherlambda\,\othermu\,\othernu\,\otherxi\,

\otherpi\,\otherrho\,\othersigma\,\othertau\,\otherupsilon\,

\otherphi\,\otherchi\,\otherpsi\,\otheromega$

fifl°–†·‡µ¶• ‚ „ ”»…‰¾¿À` ´ ˆ !

$\Gamma$\,$\Delta$\,$\Theta$\,$\Lambda$\,$\Xi$\,

$\Pi$\,$\Sigma$\,$\Upsilon$\,$\Phi$\,$\Psi$\,$\Omega$

¡ ¢ £ ⁄ ¥ ƒ § ¤ ' “ ›

có nghiêng:

$\othervarepsilon$\,$\othervartheta$\,$\othervarkappa$\,

$\othervarpi$\,$\othervarvarpi$\,$\othervarrho$\,

$\othervarsigma$\,$\othervarphi$

Page 3

http://nhdien.wordpress.com - Nguyễn Hữu Điển 3

ε ϑ Å $È% ςϕ

Có thể nhận ký tự này theo tùy chọn (sloped hoặc upright). Ví dụ

\[\alpha,\otheralpha,\Omega,\otherOmega\]

nhận được
α,α,Ω,Ω

với tùy chọn sloped, còn
α,α,Ω,Ω

với upright.

Với \other ở trước thì chuyển định dạng.

• Chữ cái Calligraphic (\mathcal lệnh ký hiệu)

A BC DEFGH IJK L MN OP QRS T UV W X Y Z

• Chữ cái đậm (\mathbb lệnh ký hiệu).

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ1k

4 Không cần gói lệnh amssymb

\leqslant É \geqslant Ê \blacktriangleleft Î
\intercal ᵀ \vDash Í \blacktriangleright Ï
\nleqslant Ð \ngeqslant Ñ \nparallel ∦
\complement Ù \hslash × \hbar ħ
\nexists Ø \notowns Þ \varsubsetneq Ú
\smallsetminus à \nvDash Õ \square ä
\leftleftarrows ã \rightrightarrows â \subsetneqq á
\curvearrowleft å \curvearrowright æ \blacksquare ■

5 Những lệnh mở rộng

lệnh \widehat và \widetilde mở rộng như yhmath.

x̂ x̂x x̂xx �xxxx àxxxxx áxxxxxx x̃ x̃x x̃xx �xxxx �xxxxx ãxxxxxx
6 Những lệnh đặc biệt

• \varkappa, \varvarrho, \varvarpi, \varpartialdiff : Å, Æ, È, Ç.

• \parallelslant et \nparallelslant : Ë, Ô.

Page 4

http://nhdien.wordpress.com - Nguyễn Hữu Điển 4

• \iint, \iiint, \oiint,\oiiint,\slashint :
Î

,
Ð

,
Ò

,
Ô

,
Ö

Ï
,
Ñ

,
Ó

,
Õ

,
×

• Finally \widearc and \wideOarc

ÛAMB çAMB
7 Thay đổi chữ cái Hy Lạp

Dấu ba chấm là các ký tự ở cột thứ nhất và sau :\mathversion{normal} hoặc
\mathversion{bold}

\mathversion{normal} \mathversion{bold}
\ · · · \other· · · \ · · · \other· · ·

alpha α α α α
beta β β β β

gamma γ γ γ γ
delta δ δ δ δ

epsilon ² ² ² ²
zeta ζ ζ ζ ζ
eta η η η η

theta θ θ θ θ
iota ι ι ι ι

kappa κ κ κ κ
lambda λ λ λ λ

mu µ µ µ µ
nu ν ν ν ν

omicron o o o o
xi ξ ξ ξ ξ
pi π π π π

rho ρ ρ ρ ρ
sigma σ σ σ σ

tau τ τ τ τ
upsilon υ υ υ υ

phi φ φ φ φ
chi χ χ χ χ
psi ψ ψ ψ ψ

omega ω ω ω ω

Page 5

http://nhdien.wordpress.com - Nguyễn Hữu Điển 5

8 Kiểm tra các ký hiệu và chữ cái

\usepackage{fouriernc}

1234567890
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABΓ∆EZHΘIKΛMNOΞΠPΣTΥΦXΨΩ
αβγδ²ζηθ ικλµνoξπρστυφχψω
\mathbb

ABCDEFGHIJKLMN

OPQRSTUVWXYZ

\mathbf

1234567890
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABΓ∆EZHΘIKΛMNOΞΠPΣTΥΦXΨΩ
αβγδ²ζηθ ικλµνoξπρστυφχψω
\mathcal

A BC DEFGH IJK L MN

OP QRS T UV W X Y Z

\mathit

1234567890
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABΓ∆EZHΘIKΛMNOΞΠPΣTΥΦXΨΩ
αβγδ²ζηθ ικλµνoξπρστυφχψω
\mathsf

1234567890
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABΓ∆EZHΘIKΛMNOΞΠPΣTΥΦXΨΩ
αβγδ²ζηθ ικλµνoξπρστυφχψω

\mathrm

1234567890
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABΓ∆EZHΘIKΛMNOΞΠPΣTΥΦXΨΩ
αβγδ²ζηθ ικλµνoξπρστυφχψω
\mathtt

1234567890

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

ABΓ∆EZHΘIKΛMNOΞΠPΣTΥΦXΨΩ

Similer Documents