Download Geografija Evrope PDF

TitleGeografija Evrope
File Size251.8 KB
Total Pages15
Document Text Contents
Page 7

Obale Francuske na zapadu ograničene su Atlantskim okeanom a na jugu Sredozemnim

morem. Plimna amplituda u zaljevu San Malo na sjeverozapadu dostiţe vidine i do 14 m,

zbog čega su sagraĎene elektrane. TakoĎer Atlantsku obalu obiljeţavaju duboki estuari kakav

je npr. estuar kod Bordoa. Vegetacija šume pokriva manje od 1/3 površine u Francuskoj, dok

livade i pašnjaci zahvataju oko 40 % teritorija.

ZEMLJE BENELUKSA

To su ravničarska područja Holandije i Belgije, dok na jugu nadmorska visina se

postepeno povećava na brdskim i gorskim terenima Ardena. U reljefnom smislu tu su

prostrane ravnice rijeke Rajne te rijeke Meze. U priobalnom području uslijed destruktivnog

djelovanja valova HolanĎani su od holocenih sedimenata (gline) izgradili poldere koji

zauzimaju ¼ sadašnje Nizozemske. Prema unutrašnjosti poldera prelazi u pješčanu ravnicu

koja se naziva Geest vidine oko 100 m. U Belgiji su polderi za razliku od Holandskih nešto

viši jer se nalaze iznad srednjeg nivoa mora. Najznačajnije rijeke su Rajna, Meza, Sambra i

Šelda.

SREDNJA EVROPA

Drţave srednje Evrope su: Švajcarska (41 000 km
2
), Austrija (83 000 km

2
), Njemačka

(oko 357 000 km
2
), MaĎarska (93 000 km

2
), Češka (78 000 km

2
), Slovačka (49 035 km

2
) i

Poljska (312 000 km
2
).

ŠVAJCARSKA

Švajcarska se u fizičko-geografskom pogledu moţe podjeliti na područja:

 Švicarskih Alpi

 Švicarski Mitteland

 Švicarsku Juru

U okviru pdoručja Švicarskih Alpi mogu se izdvojiti predalpski prostor (Oberland) koji je

predstavljen dolinskim reljefom sa velikim ledničkim jezerima. Juţni dio predstavljaju visoke

Alpe sa vrhovima iznad 4 000 m. Švicarski Mitteland je privredno najvaţniji dio gdje se

nalaze najznačajniji centri: Laussane, Bern, Zurich i Luzern. Na krajnjem zapadu nalazi se

područje Švicarske Jure. Klima u većem dijelu Švicarske je planinska a u višim dijelovima

prelazi u surovu alpsku klimu.

AUSTRIJA

Nešto istočnije nalazi se drţava Austrija čiji se veći dio teritorija nalazi u alpskom

prostoru a ostatak od 30% reljefno pripada Bečkoj zavali, Panonskom bazenu i dijelu Češkog

masiva. Najznačajniji vodotok je Dunav sa pritokama In, Salcah i Ens dok je to na jugu tok

Drave. Klima je slična klimi Švicarske, s tim da se količina padavina smanjuje prema istoku.

Page 8

SAVEZNA REPUBLIKA NJEMAČKATo je jedna od najrazvijenijih zemalja svijeta. Obuhvata različite prirodne cjeline

(Podunavlje, Alpe). Na sjeveru izlazi na Sjeverno i Baltičko more. Uglavnom u

geomorfološkom smislu mogu se izdvojiti tri cjeline :

 Sjeverno-njemačka nizina

 Njemačko sredogorje

 Alpski i predalpski prostor na krajnjem jugu

Sjeverna nizina predstavljena je brojnim močvarama i jezerima, zasuta je morenskim

nanosima koji grade takoĎer vrlo niske obale Baltičkog i Sjevernog mora. Najveću površinu

zahvata Njemačko sredogorje koje se proteţe od doline Rajne do Prusije na sjeveroistoku. To

su prije svega Hercinidi predstavljeni niţim planinskim vijencima i brdskim uzvišenjima. Na

krajnjem jugu nalazi se Švapsko-Bavarska visoravan koju uglavnom gradi glacio-fluvijalni

nanos porijeklom sa Alpa. Tu se nalazi Munchen. Na krajnjem jugu nalaze se krečnjačke

Alpe, sa najvišim vrhom Zugspitze (2954 m). Najveće rijeke su Rajna, Dunav, Elba i Odra na

krajnjoj sjeveroistočnoj granici.

Generalno se moţe istaći da veći dio njamčkog teritorija ima umjereno vlaţnu klimu.

Kontinentalnost i aridnost se povećavaju prema istoku.

MAĐARSKA

Najveći dio meĎuplaninske prostane Panonske zavale predstavljen je teritorijom

MaĎarske, koju najvećim dijelom predstavljaju prostrane nizije oko rijeka Dunav i Tisa. Tek

manji dio teritorija predstavljen je brdskim reljefom sa najvišim vrhom Matva (1010 m). Veći

dio MaĎarske prekriven je lesom koji je uticao na formiranje plodnog humusnog sloja, što je

uticalo na razvoj poljoprivrede. Pored lesa u Panonskoj niziji provladavaju mlaĎi aluvijalni

sedimenti.

Sa morfološkog stanovišta ovdje se izdvajaju četiri reljefne cjeline:

 Veliki Afelt

 Mali Afelt

 MaĎarsko sredogorje

 Dunantul

Mali Afelt ili mala nizija nalazi se na sjeverozapadu. Ovdje se nalazi Neţidersko

jezero i porječje rijeke Rabe, desne pritoke Dunava. Istočno od Dunava nalazi se veliki

Afelt ili velika ravnica koja prostorno zauzima više od 60% MaĎarskog teritorija.

Središnji dio ove ravnice presjeca tok rijeke Tise. To je uglavnom agrarno stočarsko

područje. MaĎarsko sredogorje uglavnom predstavljaju niske gore kao što je Bakonjska

šuma i ostale, prekrivene listopadnom vegetacijom. Dunantul se nalatzi na jugu MaĎarske,

Similer Documents