Download Giáo Trình Lộ Trình Phát Triển Thông Tin Di Động 3G Lên 4G Tập 3 PDF

TitleGiáo Trình Lộ Trình Phát Triển Thông Tin Di Động 3G Lên 4G Tập 3
File Size3.5 MB
Total Pages223
Document Text Contents
Page 1

(Tập 3)

Page 2

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

TS. NGUYỄN PHẠM ANH DŨNG

GIÁO TRÌNH

LỘ TRÌNH PHÁT TRIỂN
THÔNG TIN DI ĐỘNG

3G LÊN 4G (Tập 3)
NHÀ XUẤT BẢN THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Page 111

512 Giáo trình Lộ trình phát triển thông tin di động 3G lên 4G
Các nguyên lý cơ sở của các tín hiệu tham khảo thăm dò kênh
cũng giống như các nguyên lý của các tín hiệu tham khảo giải điều
chế. Các tín hiệu thăm dò kênh được xây dựng trên cơ sở các chuỗi
Zadoff-Chu và được phát trong một khối DFTS-OFDM hoàn thiện.
Tuy nhiên có một số khác biệt quan trọng giữa các tín hiệu thăm dò
kênh và các tín hiệu tham khảo giải điều chế:

- Như đã nói ở trên, các tín hiệu tham khảo thăm dò kênh thường
có băng thông lớn hơn, có thể lớn hơn nhiều so với tài nguyên đường
lên được ấn định cho một đầu cuối di động. Các tín hiệu thăm dò kênh
thậm chí có thể được phát từ các máy đầu cuối di động không được ấn
định bất kỳ một tài nguyên nào cho truyền dẫn UL-SCH.

- Thường không cần thiết phát các tín hiệu thăm dò kênh thường
xuyên như các tín hiệu tham khảo điều chế. Trong nhiều trường hợp
các tín hiệu thăm dò kênh được phát không phải cứ một khung con
một lần.

- Phải có khả năng phát tín hiệu thăm dò kênh từ nhiều đầu cuối
di động trong cùng một băng tần.

Nếu tín hiệu thăm dò kênh được sử dụng trong một ô, mạng ấn
định tường minh các khối trong cấu trúc khung con đường lên để
truyền dẫn các tín hiệu thăm dò kênh như minh họa trên hình 13.32.
Các khối này sẽ không được sử dụng để truyền dẫn số liệu (UL-SCH).

Số liệu

Tín hiệu tham khảo giải điều chế

Một khe (0,5ms)

Một khung con (0,5ms)

Người sử
dụng #2

Người sử
dụng #1

Tín hiệu tham khảo thăm dò kênh
Hình 13.32. Truyền dẫn các tín hiệu tham khảo thăm dò kênh

Page 112

Chương 13: Lớp vật lý LTE 513Các khối được ấn định để truyền dẫn các tín hiệu tham khảo thăm
dò kênh là một tài nguyên chia sẻ, nghĩa là nhiều đầu cuối di động có
thể phát các tín hiệu tham khảo trong các tài nguyên mạng. Điều này
có thể được thực hiện theo nhiều cách khác nhau:

Có thể ấn định một khối cho các tín hiệu tham khảo trong mỗi
khung. Tuy nhiên mỗi đầu cuối di động chỉ có thể phát một tín hiệu
thăm dò kênh chẳng hạn cứ N khung con một lần, nghĩa là N đầu cuối
di động có thể chia sẻ tài nguyên này trong miền thời gian.

Cũng có thể phân tán các tín hiệu tham khảo, nghĩa là chỉ truyền
dẫn trên một sóng mang con trong số N sóng mang con (xem truyền
dẫn DTFS-OFDM chương 3). Với cách này, các đầu cuối di động phát
trên tập các sóng mang con khác nhau và tài nguyên thăm dò kênh
được chia sẻ trong miền tần số.

Các đầu cuối di động có thể phát cùng một tín hiệu tham khảo
nhưng với dịch vòng khác nhau. Như đã đề cập trước đây, các dịch
vòng khác nhau của cùng một chuỗi Zadoff-Chu đều trực giao với
nhau với điều kiện là các dịch vòng này lớn hơn phân tán thời gian
của kênh.

Trong thực tế, một tổ hợp các phương pháp có thể được sử dụng
để chia sẻ tài nguyên được ấn định để truyền dẫn các tín hiệu thăm dò
kênh giữa các đầu cuối di động trong cùng một ô.

13.3.3. Xử lý kênh truyền tải đường lên

Xử lý kênh truyền tải đường lên được minh họa trên hình 13.33.
Vì không có ghép kênh không gian LTE, nên chỉ có một khối truyền
tải với kích thước động được phát trong từng TTI.

Chèn CRCI. Giống như đường xuống, CRC được tính toán và
được gắn vào từng khối truyền tải.

Mã hóa kênh. Mã hóa kênh đường lên sử dụng mã turbo với
bộ đan xen nội dựa trên QPP giống như đường xuống.

Page 222

GIÁO TRÌNH
LỘ TRÌNH PHÁT TRIỂN THÔNG TIN DI ĐỘNG 3G Lên 4G

(Tập 3)ChÞu tr¸ch nhiÖm xuÊt b¶n

NGUYÔN THÞ THU HμBiªn tËp: NG¤ Mü H¹NH

tHU CH¢U – thä viÖt

Tr×nh bµy s¸ch: bïi ngäc b¶o

Söa b¶n in: tHU CH¢U – thä viÖt

ThiÕt kÕ b×a: TRÇN HåNG MINH


()

(Gi¸o tr×nh nμy ®−îc ban hμnh kÌm theo quyÕt ®Þnh sè 48/Q§-§T&KHCN

ngμy 20 th¸ng 02 n¨m 2009 cña Gi¸m ®èc Häc viÖn C«ng nghÖ B−u chÝnh ViÔn th«ng)


NHμ XUÊT B¶N TH¤NG TIN Vμ TRUYÒN TH¤NG
Trô së: Sè 9, Ngâ 90, Phè Ngôy Nh− Kon Tum, QuËn Thanh Xu©n, TP. Hμ Néi

§T Biªn tËp: 04.35772143 §T Ph¸t hμnh: 04.35772138
E-mail: [email protected] Fax: 04.35772194, 04.35779858
Website: www.nxbthongtintruyenthong .vn

Chi nh¸nh TP. Hå ChÝ Minh: 8A ®−êng D2, P25, QuËn B×nh Th¹nh, TP. Hå ChÝ Minh
§iÖn tho¹i: 08.35127750, 08.35127751 Fax: 08.35127751
E-mail: [email protected] mic.gov.vn

Chi nh¸nh TP. §µ N½ng: 42 TrÇn Quèc To¶n, QuËn H¶i Ch©u, TP. §μ N½ng
§iÖn tho¹i: 0511.3897467 Fax: 0511.3843359

E-mail: [email protected] mic.gov.vn

Page 223

In 700 b¶n, khæ 16x24cm t¹i C«ng ty In Th−¬ng m¹i vμ DÞch vô NguyÔn L©m
Sè ®¨ng ký kÕ ho¹ch xuÊt b¶n: 1055-2009/CXB/8-508/TTTT
Sè quyÕt ®Þnh xuÊt b¶n: 15/Q§-NXB TTTT ngμy 02 th¸ng 02 n¨m 2010
In xong vμ nép l−u chiÓu th¸ng 02 n¨m 2010

Similer Documents