Download Inschatting van de bijdrage van houtverbranding door burgers aan luchtverontreiniging in ... PDF

TitleInschatting van de bijdrage van houtverbranding door burgers aan luchtverontreiniging in ...
LanguageEnglish
File Size6.8 MB
Total Pages159
Table of Contents
              Eindrapport inschatting van de bijdrage van houtverbranding door burgers aan luchtverontreiniging in Vlaanderen
	Verspreidinglijst
	Managementsamenvatting
	Samenvatting
		Meetopzet en studiegebied
		Resultaten enquête
		Resultaten omgevingsmetingen
		Resultaten Emissiemetingen
		Conclusies
	Inhoud
	HOOFDSTUK 2. Inleiding
		2.1. Situering
		2.2. Literatuur over houtverbranding in Europa
	HOOFDSTUK 3. Projectbeschrijving omgevingsmetingen
		3.1. Inleiding
		3.2. Studiegebied en meetlocaties omgevingsmetingen
		3.3. Resultaten enquête
		3.4. Bepalen van de lokale bijdrage
		3.5. Bemonsteringen filters
		3.6. Analyse filters
			3.6.1. OC/EC
			3.6.2. Houtverbrandingstracers
			3.6.3. PAK
		3.7. Metingen van BC en bepaling van aandeel houtverbranding met AE33
			3.7.1. BC meting met AE33
			3.7.2. Bepaling aandeel houtverbranding op basis van Aethalometermethode
				 Bijdrage houtverbranding aan BC
				 Bijdrage houtverbranding aan PM
				 Bepaling bijdrage houtverbranding in deze studie op basis van regressie met koolstofhoudend aerosol
			3.7.3. Voorafgaande vergelijking AE33
		3.8. Bepaling van aldehyden
			3.8.1. Bepaling van aldehyden met passieve samplers
			3.8.2. Bepaling van aldehyden met SIFT-MS
		3.9. Meting van levoglucosan en bepaling aandeel houtverbranding met de tracermethode
			3.9.1. Levoglucosan en andere tracers
			3.9.2. Analysemethode voor levoglucosan en isomeren
			3.9.3. Bepaling aandeel houtverbranding via de tracermethode (levoglucosan)
	HOOFDSTUK 4. Meetopzet emissiemetingen
		4.1. Meetopstelling
		4.2. Meettechnieken
			4.2.1. Debiet, temperatuur en watergehalte
			4.2.2. Bepaling van het zuurstofgehalte
			4.2.3. Bepaling van CO en CO2
			4.2.4. Bepaling van stikstofoxides
			4.2.5. Bepaling van zwaveldioxides
			4.2.6. Bepaling van polycyclische aromatische koolwaterstoffen in het afgas
			4.2.7. Bepaling van de massaconcentraties PM10 en PM2,5 in een geleide gasstroom met behulp van een tweetrapsimpactor (Jonas impactor)
			4.2.8. Bepaling OC/EC en levoglucosan
			4.2.9. Bepaling stofmassa
		4.3. Meetomstandigheden
			4.3.1. Gemeten houtverbrandingsinstallaties
			4.3.2. Gebruikt hout
	HOOFDSTUK 5. Resultaten omgevingsmetingen
		5.1. Meteocondities tijdens de meetcampagne
			5.1.1. Windrichting
		5.2. Resultaten stoffilters
			5.2.1. Stofmassa
			5.2.2. Selectie filters voor analyse
		5.3. EC/OC
		5.4. Levoglucosan, mannosan en galactosan
			5.4.1. Concentraties houtverbrandingstracers
			5.4.2. Verhouding levoglucosan/mannosan
		5.5. Vergelijking met andere studies (ECOC en houtracers)
		5.6. Lokale bijdrage
		5.7. Resultaten PAK
			5.7.1. Som PAK en B(a)Pyreen
			5.7.2. Soorten PAK
		5.8. Resultaten AE33: BC-concentraties en aandeel houtverbranding in BC
		5.9. Aandeel houtverbranding in PM op basis van de AE33
			5.9.1. Gebruik van literatuurwaarden
			5.9.2. Aan de hand van regressie met resultaten van EC/OC-metingen
		5.10. Aandeel houtverbranding in PM10 op basis van de tracermethode met levoglucosan
		5.11. Vergelijking van AE33 en de tracermethode
		5.12. Gebruik van de AE33 voor het opvolgen van de tijdstrend van de bijdrage van houtverbranding
			5.12.1. Tijdstrends totale concentraties op alle locaties
			5.12.2. Tijdstrends van de lokale bijdrage op locaties A, B en C
		5.13. BC concentraties en bijdrage houtverbranding in functie van de windrichting.
		5.14. Correlaties tussen verschillende parameters
			5.14.1. BC bij verschillende golflengten gemeten: 880 nm versus 950 nm
			5.14.2. Houtverbrandingstracers en BC, PM10
			5.14.3. Verschillende parameters voor koolstofhoudend aerosol: EC/OC, TC, BC
			5.14.4. Correlaties tussen individuele PAK en houtverbrandingstracers en tracer voor verbranding van fossiele brandstoffen
		5.15. Resultaten voor de aldehyden
			5.15.1. Passieve samplermetingen
			5.15.2. tijdstrends met SIFT-MS
	HOOFDSTUK 6. Resultaten emissiemetingen
		6.1. Condities tijdens de metingen
		6.2. Verdunning
		6.3. Uitdrukken van de resultaten
			6.3.1. Emissiefactoren in de literatuur
			6.3.2. Bepaling van de hoeveelheid hout
		6.4. Resultaten voor het totaal stofgehalte
		6.5. Resultaten van de grootteverdeling: fracties PM10 en PM2,5
		6.6. Resultaten Analyse stoffilters
			 OC/EC/TC
			 levoglucosan, galacosan en mannosan
			 Verhouding L/M
		6.7. Resultaten voor de PAK
		6.8. Resultaten afgassen
		6.1. Opstartfase
	HOOFDSTUK 7. Conclusies
		7.1. Doel en Opzet van de enquête
			7.1.1. Doel
			7.1.2. Inhoud enquête
			7.1.3. Geselecteerd gebied en respons
		7.2. Resultaten
			7.2.1. Gebruik van houtverbranding
			7.2.2. Mate waarin houtverbranding wordt waargenomen in het studiegebied
		7.3. Vragenlijst buurtenquête
            

Similer Documents