Download Instalator apa-canal. Manual de calificare / recalificare PDF

TitleInstalator apa-canal. Manual de calificare / recalificare
File Size5.6 MB
Total Pages327
Document Text Contents
Page 2

Tehnologia meseriei - 1

CUPRINS

Tehnologia meseriei

1. Utilizarea corect� a vocabularului tehnic
pentru meseria de instalator ap�-canal..................................................... 1
2. Realizarea re�elelor exterioare de canalizare ........................................... 3
3. Realizarea re�elelor exterioare de alimentare cu ap� ............................. 35
4 M�suri de siguran�� pe durata execut�rii lucr�rilor ............................... 71

Desen tehnic

1. Reprezentarea elementelor unei construc�ii în desenul tehnic .............. 75
2. Explicarea detaliilor din desenele de execu�ie - Flan�e ........................ 88
3. Reprezentarea elementelor de construc�ii pentru instala�ii sanitare,
de înc�lzire central�, de ventilare �i de gaze naturale............................ 91

Matematica aplicat�

1. Opera�ii cu numere întregi �i ra�ionale ................................................ 113
2, Raport, procent .................................................................................... 123
3. Unit��i de m�sur� ................................................................................. 125
4. Geometrie plan� ................................................................................... 128
5. Geometrie în spa�iu .............................................................................. 146

Organizarea �i legisla�ia muncii

1. Cunoa�terea locului �i rolului construc�iilor în cadrul
economiei de pia�� ............................................................................... 159
2. Cunoa�terea modului de organizare �i func�ionare a unei
societ��i de construc�ii – ROF Societate .............................................. 163
3. Cunoa�terea elementelor componente �i a factorilor
care in� uen�eaz� procesul de produc�ie .............................................. 174
4. Cunoa�terea structurii organizatorice a unui �antier ............................ 190
5. Cunoa�terea no�iunilor privind normele de munc�
aplicate în unit��ile de construc�ii ....................................................... 192

Instalator_1_A5_tehnolog meseriei.indd 1 2/17/2011 3:20:31 PM

Page 163

160 - No�iuni de organizare �i legisla�ia muncii

O prim� mare problem� a sectorului construc�iilor o reprezint� identi� carea
unor noi orient�ri, pe baze ra�ionale, care s� permit� proiectarea activit��ii în
construc�ii ca element al permanentei dezvolt�ri economice.
O alt� problem� fundamental� a acestui domeniu o constituie, în contextul
economiei de pia��, e� cien�a activit��ii în construc�ii, principalul deziderat al
oric�rei activit��i economice �i care este în prezent în primul rând rezultatul
progresului tehnic, al aplic�rii imediate, corecte �i permanente a inven�iilor �i
inova�iilor tehnologice, al mecaniz�rii �i automatiz�rii proceselor de produc�ie,
precum �i al unui sistem managerial capabil s� genereze performan��
economic�.
Aspectele speci� ce ale pie�ei construc�iilor sunt determinate, în
mare m�sur�, de particularit��ile acestui domeniu. În primul rând, aceste
particularit��i de� nesc �i delimiteaz� sectorul construc�iilor ca domeniu
distinct al economiei, iar în al doilea rând genereaz� anumite implica�ii în
desf��urarea activit��ii speci� ce, provocând forme de manifestare caracteristice
fenomenelor economice, ceea ce impune speciali�tilor o anumit� orientare în
studierea pie�ei construc�iilor, pentru adoptarea celor mai juste m�suri pentru
diminuarea efectelor perturbatoare produse de aceste particularit��i asupra
e� cien�ei economice.
În cadrul acestui capitol ne-am propus s� prezent�m unele dintre reperele
ce marcheaz� locul sectorului construc�iilor în cadrul economiei na�ionale,
elemente ce determin� speci� citatea respectivei pie�e, precum �i câteva
particularit��i ale procesului de cercetare de marketing a pie�ei construc�iilor.

Locul sectorului de construc�ii în cadrul economiei române�ti
Timpul a demonstrat c� domeniul construc�iilor, prin produsele sale,
cl�diri, elemente de infrastructur�, amenaj�ri ale teritoriului etc., a jucat �i
joac� un rol esen�ial în desf��urarea �i dezvoltarea activit��ilor economice �i
social-culturale, ac�ionând deosebit de favorabil asupra evolu�iei societ��ii
umane.
Se poate, deci, a� rma c� progresul oric�rei societ��i este bazat, printre
altele, pe importante eforturi de investi�ii umane, materiale �i � nanciare menite
s� contribuie la refacerea, renovarea �i modernizarea continu� a structurii �i
suprastructurii de care dispune � ecare �ar�.
În complexul de eforturi, precum �i în cadrul de realizare a investi�iilor
respective, un rol important revine sectorului de construc�ii, atât în calitate de
realizator al multora dintre obiectivele presupuse de programele de investi�ii,
cât �i în calitatea sa de bene� ciar �i gestionar al unui mare volum din fondurile
alocate respectivelor investi�ii.
Pentru o cât mai bun� în�elegere a aspectelor referitoare la locul �i
importan�a domeniului construc�iilor în economia �i macrostructura unui

Instalator_4_A5_org legisl muncii.indd 160 2/17/2011 3:03:37 PM

Page 164

No�iuni de organizare �i legisla�ia muncii - 161

stat, inclusiv în România, cât �i a fenomenelor generate �i cu ajutorul c�rora
se poate asigura simultan o argumenta�ie �tiin�i� c� �i pragmatic�, prezentul
studiu apeleaz� la o dubl� abordare, conceptual� �i statistic�. Conceptual�,
pentru a intui, analiza �i contura principalele fenomene generate în cadrul
societ��ii de c�tre activitatea de construc�ii, inclusiv amploarea impactului
evolu�iei respectivelor fenomene asupra structurilor sociale. Statistic�, pentru
a înf��i�a cifric dimensiunile sectorului respectiv, dimensiunile fenomenelor
generate, precum �i dimensiunile macro �i micro economice ale in� uen�elor
exercitate asupra dezvolt�rii durabile a societ��ii române�ti.

Argumente statistico-economice privind importan�a sectorului de
construc�ii în cadrul economiei române�ti

Solicit�rile societ��ii la care trebuie s� r�spund� sectorul construc�iilor.
În România, domeniul construc�iilor cunoa�te, în prezent, o nou� orientare,
în direc�ia realiz�rii de produse capabile s� r�spund� exigen�elor societ��ii
contemporane, � e c� este vorba de exigen�e de natur� economic�, social� sau
de mediu. Principalele cerin�e la care trebuie s� r�spund� sectorul construc�iilor
în România, �ar� a� at� în plin proces de dezvoltare �i restructurare economic�,
sunt: asigurarea locuin�elor pentru popula�ie, dezvoltarea �i modernizarea
infrastructurii c�ilor de comunica�ii, suplimentarea serviciilor urbane, precum
�i rezolvarea problemelor legate de protec�ia mediului (poluarea urban� � ind,
în general, peste media admisibil�). Aceste cerin�e impun solu�ii, abord�ri �i
strategii distincte pentru activit��ile din domeniul construc�iilor, arhitecturii,
amenaj�rii teritoriului �i urbanismului în �ara noastr�. Prin strategia na�ional�
de dezvoltare economic� pe termen mediu, România �i-a stabilit, ca unul
dintre principalele obiective, integrarea în Uniunea European�. Reformele
speci� ce domeniului de construc�ii, ce urmeaz� a � realizate în vederea
materializ�rii strategiei respective �i a valori� c�rii disponibilit��ilor de care
�ara noastr� dispune contureaz�, totodat�, �i necesitatea cre�rii unor mecanisme
de conducere speci� ce, capabile s� ofere solu�ii problemelor complexe ce
apar, atât la nivelul macroeconomic, cât �i în cadrul � ec�rui domeniu de
activitate în parte. Cre�terea economic� durabil� poate � realizat� numai prin
modernizarea industriei, agriculturii, infrastructurii �i serviciilor. În cadrul
acestui deziderat, dezvoltarea �i modernizarea infrastructurii �i amenajarea
durabil� a teritoriului na�ional, reprezint� “temelia” pentru întreaga activitate
economico-social� �i deci, în consecin��, obiectivele pe care societatea
româneasc� �i le-a � xat în acest domeniu cap�t� o importan�� deosebit�. C�ile
de realizare a unor asemenea obiective implic� o serie de eforturi conceptuale,
care trebuie s� propun� solu�ii viabile �i e� ciente, capabile s� ofere metode
�i tehnici manageriale moderne, pentru a contribui la dezvoltarea ritmic� a
economiei române�ti.

Instalator_4_A5_org legisl muncii.indd 161 2/17/2011 3:03:37 PM

Page 326

328 - Ini�iere în c�utarea unui loc de munc�

� in fata celor trei tipuri comportamentale mentionate, „orientarea” noastra
va trebui sa � e maxima!... Elementele studiate, prioritar, de catre membrii
comisiei, vor � disponibilitatea si dinamismul nostru comportamental,
spontaneitatea si capacitatea de a iesi, rapid, e� cient, din „situatii-limita” si,
mai ales, modul general de a ne „replia” si „contraataca” decisiv...;
� indepartarea de la subiect, divagatiile (adeseori, interminabile si
inoportune), „pierderea” in amanunte nesemni� cative, „talentul” de a ne
complica (chiar cat mai mult, ca, deh, lucrurile banale si simple sunt la
indemana oricui!...) etc. Sunt tot atattea cauze care pot genera insuccesul in
afaceri (si nu numai). Iata de ce intervievatorii doresc sa ne „simta” si sa ne
vada „in actiune”, „pe teren”, fara nici un „sprijin din afara”, astfel incat sa ne
poata aprecia, cat mai putin subiectiv, adaptabilitatea la un mediu din ce in ce
mai concurential!...
O data interviul terminat, nu va � deloc nici oportun si nici „politicos” sa ii
intrebam pe membrii comisiei daca ne pot spune ceva („...A fost bine?!!... Cum
m-am prezentat?!...” ) sau daca, in maximum doua-trei zile vom stii rezultatul
(„Va rog frumos sa imi dati macar un raspuns in principiu, pentru ca mai
am si alte oferte!!!”...???...). Va � , in schimb, politicos si util sa propunem o
intrebare alternativa (spre exemplu: „Mi-ati permite, fara nici cea mai mica
intentie de a va deranja, sa va sun spre sfarsitul saptamanii viitoare, eventual
vineri, intre orele 11,45 si 12,30, pentru a stabili problemele pe care urmeaza
sa le solutionam, in continuare?...”). De asemenea, este util sa multumim
intervievatorilor pentru timpul acordat.
In concluzie, este absolut recomandabil sa � m si sa ramanem noi insine,
bineinteles, insa, facand dovada unei adaptibilitati maxime, la orice gen de
situatie... Aceasta, cu atat mai mult cu cat, o data angajati, intreaga noastra
viitoar activitate va � desfasurata pentru unul si acelasi interlocutor:
CLIENTUL.

Instalator_7_A5_Initiere cautarea munca.indd 328 2/17/2011 3:06:52 PM

Similer Documents