Download IP Video surveillance 0069030679 1090 stanic_luka PDF

TitleIP Video surveillance 0069030679 1090 stanic_luka
File Size2.1 MB
Total Pages45
Table of Contents
              NASLOVNICA + izjava + sadržaj.pdf
IP Video nadzor.pdf
            
Document Text Contents
Page 1

SVEUČILIŠTE U RIJECIStručni studij elektrotehnike

Završni radIP VIDEO NADZOR

Rijeka, rujan 2012. Luka Stanić

0069030679

Page 2

SVEUČILIŠTE U RIJECIStručni studij elektrotehnike

Završni radIP VIDEO NADZORMentor: Prof. v. šk. mr. sc. Antun SokRijeka, rujan 2012. Luka Stanić

0069030679

Page 22

17


4.3.2. MPEG

MPEG (eng. Moving Pictures Experts Group) standard je jedan od najpoznatijih standarda
za video kompresiju. Razvoj MPEG standarda započeo je krajem 80 – ih godina.

MPEG način kompresije koristi prostornu i vremensku zalihost sekvenci, a sve u cilju
postizanja vrlo visokih stupnjeva kompresije. Prostorna zalihost se iskorištava na način da se
koriste JPEG tehnike kompresije za nepokretne slike. Slika se podijeli na blokove veličine
8x8 piksela i na njih se primjeni diskretna kosinusova transformacija (eng. Discrete Cosine
Transform – DCT). Zatim se provodi kvantizacija DCT koeficijenata, čime se odbacuju
visoke i niske frekvencije na čiji gubitak ljudsko oko nije osjetljivo. Na tako dobivene
koeficijente primjenjuje se statističko kodiranje bez gubitaka (eng. Run – Lenght Encoding –
RLE, Huffmanovo kodiranje). Tako dobivena, komprimirana slika zove se Intracoded frame
(I – frame) i ona je osnova za primjenu kompresija koje se zasnivaju na vremenskoj zalihosti.

Za kompresiju na osnovi vremenske zalihosti najprije se, na osnovu prethodne slike,
kodira pretpostavljena slika (P – frame). Između I i P frameova nalazi se bidirekcionalni
frame (B – frame). Pri kodiranju P i B frameova svaka slika podijeljena je na makroblokove
veličine 16x16 piksela za informacije o osvijetljenosti, odnosno 8x8 piksela za informacije o
boji. Zatim se svakom makrobloku traži najsličniji makroblok na susjednoj slici (na I frameu
za P frame, odnosno I ili P frameu za B frame). Kada se nađe najsličniji makroblok, računaju
se vektor pomaka i razlika u njihovom međusobnom odnosu. Ta razlika se kodira kao I frame
(DCT, kvantizacija, RLE, Huffman), a vektor pomaka kodira se samo statistički (RLE,
Huffman). Time je dobiveno sljedeće:

- I frame je najslabije komprimiran i sadrži sve informacije o cjelokupnoj slici;
- P frame je jače komprimiran i sadrži samo promjene u odnosu na prethodnu sliku;
- B frame je najjače komprimiran i sadrži informacije o razlici između prethodne i

sljedeće slike.

Primjer:

U sceni u kojoj automobil prolazi ispred stacionarne pozadine I frame će sadržavati
podatke o cijeloj slici, na P frameovima će se nalaziti samo objekti koji su se pomaknuli na
slici (u ovom slučaju automobil), a u B frameovima će biti zapisana razlika između dva I i P
ili P i P framea.Slika 19. Prikaz MPEG okvira

Page 23

18


Takvim načinom obrade videa izbacuju se dijelovi slike koji su uglavnom stacionarni, a
time se stvaraju uštede na skladišnom prostoru i mrežnim resursima.

Slika 20. Primjer MPEG kompresije

Do danas postoje sljedeći različiti MPEG standardi:

- MPEG 1 – razvijen je 1993. godine za potrebe smještaja digitalnog videa na optički
medij (CD). Najveći broj MPEG 1 kodera i dekodera konstruiran je za brzinu
prijenosa podataka od 1,5 Mbps na CIF rezoluciji. Brzine ovog standarda ograničene
su na 25 i 30 slika u sekundi za PAL odnosno NTSC standard.

- MPEG 2 – odobren je 1994. godine kao standard za pohranu videa visoke kvalitete
(DVD), digitalnu televiziju visokog formata (eng. High Definition Television –
HDTV), digitalno video emitiranje (eng. Digital Video Broadcasting), emitiranje za
potrebe kabelske televizije… MPEG 2 je zapravo prošireni MPEG 1 na način da se
dobiju veće i kvalitetnije slike pod cijenu manjeg omjera kompresije i veće brzine
podataka (19,4 do 38,8 Mbps).

- MPEG 4 – najvećim djelom je razvijen iz MPEG 2 standarda. Odobren je 1998.
godine, a jasno definira metode kompresije audio video podataka. MPEG 4
primjenjuje se u digitalnom TV odašiljanju, interaktivnim grafičkim aplikacijama,
interaktivnom multimediji i mnogim drugim područjima.4.3.3. H.264

H.264 je još jedan jako rasprostranjen standard kompresije video materijala, a u osnovi je
nastao kao evolucija MPEG – standarda kompresije.

Page 44

39


Slika 24. Klase IP adresa 23

Slika 25. Usmjeravanje mrežnog prometa kroz router sa NAT tablicama 24

Slika 26. Raspisana IPv6 adresa 24

Slika 27. Slanje paketa koristeći TCP protokol 25

Slika 28. Uspostava TCP veze između dva uređaja 26

Slika 29. Struktura TCP paketa 26

Slika 30. OSI i TCP/IP modeli 28

Slika 31. Unicast, Multicast i Broadcast metode prijenosa podataka 29

Slika 32. Spajanje na IP kameru putem lokalne mreže ili putem Interneta

ukoliko kamera posjeduje fiksnu javnu IP adresu 30

Slika 33. Princip rada DDNS servera 31

Slika 34. Sučelje dyn.com usluge 32

Slika 35. Prikaz distribuiranog inteligentnog sustava IP video nadzora 34

Slika 36. Alarmiranje u slučajevima pokušaja sabotaže kamere 35

Slika 37. Prepoznavanje registarskih pločica 35

Slika 38. Prebrojavanje osoba 35Broj Naziv tablice Stranicatablice

Tablica 1. Usporedba kompresijskih algoritama 19

Tablica 2. Zahtijevani bandwidth (u kilobajtima) u ovisnosti o

kompresiji i rezoluciji 22

Tablica 3. Pregled korištenih TCP/IP protokola i portova 27

Tablica 4. Usporedba analognog i IP sustava video nadzora 33

Page 45

40


11. Literatura1. Wikipedia, članak „Closed – circuit television“ http://en.wikipedia.org/wiki/Closed-
circuit_television

2. Vivotek INC, www.vivotek.com: IP Surveillance Handbook
3. Axis communications, „Technical guide to network video“:

http://www.axis.com/products/video/video_server/about_video_servers/index.htm
4. One Side Photography, „CCD vs CMOS: Fact and fiction“:

http://oneslidephotography.com/ccd-vs-cmos-fact-and-fiction/
5. Teledyne Dalsa, „CCD vs CMOS“:

https://www.dalsa.com/corp/markets/CCD_vs_CMOS.aspx
6. Perrott Alan „White paper: A Guide to IP CCTV“, Tyco Integrated Systems,

Cambridge, England 2009.
7. Peng Cheng: „Introduction to Video Surveillance Systems Over the Internet Protocol“,

Texas Instruments, Dallas, Texas, USA, 2003.
8. Milestone Systems: Video managment software, product overview:

http://www.milestonesys.com//Software/XProtect-IP-Video-
Surveillance/xprotectproducts/

9. Axxonsoft: Axxon Smart PRO – a new generation of AxxonSoft video managment
software: http://www.axxonsoft.com/products/axxon_smart/

10. Internet Assinged Numbers Authority: http://www.iana.org/


http://en.wikipedia.org/wiki/Closed-circuit_television�
http://en.wikipedia.org/wiki/Closed-circuit_television�
http://www.vivotek.com/�
http://www.axis.com/products/video/video_server/about_video_servers/index.htm�
http://oneslidephotography.com/ccd-vs-cmos-fact-and-fiction/�
https://www.dalsa.com/corp/markets/CCD_vs_CMOS.aspx�
http://www.milestonesys.com/Software/XProtect-IP-Video-Surveillance/xprotectproducts/�
http://www.milestonesys.com/Software/XProtect-IP-Video-Surveillance/xprotectproducts/�
http://www.axxonsoft.com/products/axxon_smart/�
http://www.iana.org/�

Similer Documents