Download Kadir Misiroglu - Islam Dunya Gorusu PDF

TitleKadir Misiroglu - Islam Dunya Gorusu
File Size15.9 MB
Total Pages242
Document Text Contents
Page 1

^y^*#-i-tSW./-

yt fimay me v-w~ *~«mr

Degerli Okuyucu!..

- Islam Diinya Goriisu, ilim ve ihatasi sonsuz olan
Cenab-i Hak tarafindan va'z edilmis (ortaya konulmus)
oldugunclan insan fitrati ve kainat gercekleriyle tarn ve

mutlak bir mutabakat halindedir. Fakat O'nun zengin
muhtevasini, umumi umdeleri (prensipleri) itibariyle
kavrayarak kendi tefekkur ve tahassusunti O'nun ruhu

kurtulamazlar. .« - .

Bu rezadlann Ho§g6ru", Dinler Arasi Diyalog
ve Kur'an'da Tarihsellik yibi palyaco maskarahkiarmi
andiran idclialar vesilesi ile serdedilen batil goriislerle,

fikir diinyanuz -adela- civik bir baicik deryasi haline

Bu baiakligin, uydurma clil taraftarhgi ve Osmanb'ya
dair yakisiksiz degerlendirmeler gibi pek cok usulf, bir
hayli de akaidde ayak kaydiran esast yaban otlan ve
dikenleri varchr! % * . . -

Boyle bir mevsimde Hak-Batil tefriki icin vahid-i
kiyasi olacak islam? prensipleri toplu bir halde okuyucuya , •

. sunan bu eseri yayinlamaktan ciclden biiyiik bir seref ve
•1 bahtiyarhk duymaktayiz!.. .

. crac

m

£

Page 2

fQ, ^ .* * f ^n

iSLAM DUNYAGORU§U-

Page 121

ISLAM DUNYAGORUSU

mutebere", "maslahat-i miirsele" ve "maslahat-i merdude"
gibi gesitlere de aynlirlar.

Bunlardan "maslahat-i miirsele"; seriatga ne kabul goren,

ne de reddedilen maslahatlardir. Bunun delil olup olmadigi
hususunda muglehitler ihtilaf etmislerdir.

"Maslahat-i merdude" ise, adindan da ar.lasilacag: uzere
ser'an reddedilmis maslahat'ari ifade eder. Zira o, bir mefsedet

demektir.

Yukandaki vasiflan haiz maslahatlar, ser'i hiikumlerin
mustenidatidir. Lakin maslahat zamanla degisebilmektedir.
Degisen maslahatlar muvacehesinde $er'I hiikumlerin tatbikinde

de bir degisiklik olur mu? Evet olur. Fakat keyfi olarak degil!
§er'i cevaz olguleri iginde kalmak sartiyla!..

Halbuki zamanimizda bazi muctehid taslaklan, masla-

hat yerine hatta gogu kere mefscdetleri dikkate alarak nass

sarahatine ragmen fikirler ileri surebilmektedirler. Iste size
bunlardan bir-iki misal:

"islam $eriatinde erkegin miras hissesi, kadma nispetle
bir misli fazladir. Alienin hayaUni temin erkege dus.tugu
surette boyle bir hukum cari olobilir. Fakat hal ve vaziyet
degis.ir ve herhangi birsebeple kadinm da i§tirakine ihtiyag
hasil olursa, onun da mirastan miisduf hisse almasina ne
man\ kahr?

Bununia din mi inkar edilmis, veya imanin hukumleri
mi bczulmus. olur? bilakis Islam §erlaUmn ahkami zama-
nin ve mekamn degis.mesiy!e ahenkli olmus, olur ve dinin
mevzuatiyla igtimat tahavvuller telif edilerek din ve sjeriat

daima mutevazin bulunur." 270

(MS)
Hiisevi" Kazuu Kaiirl- Insan Haklan Beyannamesi'nin (slam Hukuku'na

Gore izahi. istanbul, l'JI'J, sh: 57.

KADlR M1SIROGLU

"Bu mesele, «nas» lie adet tearuz ettigi zaman hangisi
tercih olunur? Davasma taalluk eder. imam Yiisuf'a gore
adetleri te'yid suretinde varid olan naslar, \tiyad\n degis,-

mesiyle kaidmlabilir. Filhakika Arap adetine gore varid
olan naslar vardir ki. herhangi bir Islam kavminin Arap

adetlerine ittiba\ tecviz ediiemez. Tesettur, yarn ortunmek

meselesi bunun bir misalidir. Kadmlan onunmegi adet
edinmemis. olan bir Islam kavmi, adetini muhafaza etmekle

dinden gikmi§ olmaz.

Hazret-i Omer'in «mut'a»'yi kaldirmasi ve «Bana mut'a

eden bir erkekle bir kadin getirecek olursamz, zina etmis.

otmalan dolayisiyla recmederim.» demesi bunun ba§ka
bir delilidir.

Vine bu zatin Peygambehmiz zamamnda cari olan ve
Kur'dn'xn bir ayetine dayanan bir idari tedbir, -ki telif-i

kulubme yani gonullerinin ho§ tutulmasma luzum gorulen
bazi kimselere Beytulmdl 'den verilen tahsisdttir- bunu da
kesmis, ve kendisine edilen bir itiraza da «0 zaman bazi
adamlann gonullerini hos. tutmaga luzum gorulmiis. olabilir.

Halbuki bugiin Islamiyet'i te'yid etmek igin boyle bir§eye

ihtiyag kalmamis.tir.» demi§ti.
'"" l

"§imdi zamanin ve mekamn inkilaplarina ve ihtiyacla-
r\na gore. f§l kolayla§tirmak igin, adetlere dayanan «nass»

hukumierinin, yani «Kur'an cyetlerii'nin bile kaidirilmasi

mumkun iken bu usulun islam diyannin kemen hig bir
yerinde kabul ve tatbik edilmemis, bulunmas\ dinin mahi-

yetinin hakkiyla anla$ilamcm'.s. ve Islam §enatm;n buna

aid hukumierinin yalmz kag\t uzerinde kalmis, olmasmdan
ba§ka neye atfolunabilir?" 212

I li'iM-yni Kazim Kadri- a.g.e., sh: 56.
a.y.

(2£@)

Page 122

ISLAM DUNYAGOKUSU

$imdi bu zirvalara ilaveten zamanimizin bir mucte-
hid taslagindan sadir olmus/bir yenisini dikkatlerinize
sunahm:

"Buraya kadar verdigim misallerin di§inda Kur'an-i
Kerim'de toplumun hukuki yapisiyla ilgili daha pek qok
hukum yer almakta ve devrimizin ge!i§mi§ toplumlannda
bunlann bazen harfiyyen kabuileri hemen hemen imkansiz
hale gelrnis bulunmaktadir.

Mesela guni'xmuzun aydin, yuksek tahsilli hanimmdan,
"Kur'an'da var.» diye, kendi cahil biraderinin yansi dege-
rinde s.ahit sayilmasim bekleyemezsiniz.

Mesela, kizlara, erkek kardes.!erinin yansi kadar hisse
tausiye eden (l)ayete, Musluman toplumun doktor, muhen-
dis, s.irketpatronu... olmu§ kadimm razi etmeniz mumkun
degildir. «Onlann adalet adma yapi/rm§ bu isyanlan acaba
Kur'an'a mi yoneliktir.» denecek olursa, biz bu kanaatte
olmadigimizi soylemek durumundayiz. Kur'an-i Kerim'-
in 14 as\r onceki mahalli degerlerini birer tdrihi gercek
olarak saklayip asil alems.umul prensiplerini gecerli hale
getirebilmeliyiz." rn

Ne dersiniz bu profesor unvanh adamlan "Hikmet-i Tesri"
ilminden habersiz kabul ederek sadece "cahil" veya "gafil"
kabul edebilir miyiz? Amaherhalde tereddude mahal yoktur
ki; "musluman" kabul edemeyiz!.. Ciinku "sarih nass") red-
detmektedirler,

Dikkatlerinize arz ettigimiz bu safsatalann her iki yazan
da Hazret-i Omer in tatbikatim ornek gostererek guya onun

Bk?. Kur'an'da tarihsellik iddiasinm kadrola^lirdigi profesor unvanh batil
^L yokulanmn gikardigi "islamiyat" isimll derginin Ocak-Mart 2004 tarihli niishasinda
fffft

yayinlanan "Kur'an-i Kerim'de Mahalli Hiikiimler Meselesi" isimli Prof. Mehmed
yjgf 1 Said Hatipoqlu imziili makalc (sh: 1 2)

KADIR MISIROfiLU

yolunda yuriimektedirler. Halbuki bu isnat dogru degildir. Zira
Hazret-i Omer cevaz-i §er'Tsi olmayan hicbir is yapmis degildir.
Bunu da degerli alim Ekrem Bugra Ekinci'nin miitalaalan ile
cevaplandirahm:

'Hazret-i Omer'in, muellefe-i kuluba, yani kalbi Isla-
miyet'e isindmlacak olaniara zekat uermemesinin delille-
rinden en onemlisi, «Zekat\ muslumanlann zenginlerinden
ahp, muslumanlann fakirlerine verh mealindeki Muaz
hadisidir. Nitekim:

«-Muel!efe-i kulub ismi uerilen bu gibi kimselere zekat
verilmesi, ayet-i kerimede emredilmis. iken, niye vermedin?»
diye sorulunca, Hazret-i Omer:

«-Gayrimuslimlerin kalblerini yumus_atmak emri, Allah'm
ua 'd ettigi zafer ve galibiyet ba§lamadan evuel, onlarm azgtn
oldugu zamanda idi. §imdi ise, muslumaniar kuvvetlenmis,,
kafirler maglup ve adz olmus.tur. §imdi bunlann kalblerini
mal ile kazanmaga luzum kalmam\§tir.» dedx.

Ardtndan da muellefe-i kulubun gayrimuslimlerine zekat
verilmesi emrini nesh eden, yani yururliik zamamnmbitti-
gini bildiren vezekatm, ancak mii'minlerin hakki oldugunu
bildiren ayeti (Bakara, 273) ve Muaz hadisini okudu. Bunun
uzerine bu ayetin nesh edilmis, oldugu ve artik muellefe-i
kuluba zekat uerilmeyecegi hususunda icma' meydana gel-
di. Hazret-i Omer'in haztne emini oldugu o zaman halife
Hazret-i Ebu Bekr idi ve bu igtihadi kabul etti. (Muellefe-i
kulub ile kisim olup, Hazret-i Peygamber zamanmda yeni
musluman oian ve henuz musluman olmayip da kalbi Isla-
miyet'e ismdmlmak gereken, ayrica s.erlerinden sahmlmak
icin kendilerine zekaitan pay verilen kimselerdi.)

Halife Omer bin Abdilaziz'in muellefe-i kuluba tekrar
zekat vermeye ba$ladigi iddiasma gelince: Omer bin Abdilaziz

Page 241

ISLAM DUNYAGORUSU

^
*&$&?_

Imam ^fifii- VA2, 360
[mum ZUfer- 245
Hz. isa (a.s.) 24, 00, 73, 71. 163.

319. 427

Iskender-i Kebir- 17. 27

Iskender TUre- 28

Ismail Fi'imT Ertugrul- 34. 47.

60. 81. 82, 188. 189. 190, 249.

250

i/inirli Ismail Hakki- 32. 33

Izzeddiu bin Atxlusselam- 247

izzet Ozttirk 226

- J -

Jean Jack Rousseau- 201

Julien Cesarinl- 213

- K-
Kadrzade 43, 44, 4f>

Kiiclir MisircMJIn 16, 17,

Kant- 35, 158, 347

Kardinal Aksiminis- 260

Karl Marks- 86, 14 7

Keith C. Moore- 234

Kindt 33, 45, 258

Koca Hiisrev Pasa- 198

Krai John- 200

Kont Bertam- 261

Konyah Mehmed Vehbi- 28

- L-

Ladislas- 2.2. 213

Lamark 187

Lavvezye-259

Leibniz- 62. 158, 346

Lombroso- 1 14

Luka- 73

Luther- 247

-M -
Mabed el-Cuhem- 96, 862
Mahir Kaynak- 29

Markos- 73

Martin Lings- 473

Marut- 181

Matyus- 73

Maurice Bucaille- 234. 473

Max Muller-160. 163
MehmedAkif Ersoy- 403
MehmedAH Aynt- 37
Mehmet Borat- 226
Mehmed Niyazi Ozdemir- 29
Mehmet Oruc- 18
MehmedSaid Hatipoglu- 240
Mevlana (k.s.)- 174, 278, 279

Mevlana Sibli- 198

Mimar Sinan- 226

M. Kemal Pasa- 27

Monteskiyo- 201.

M. Rdhmi Balaban- 233

Hz. Muaviye- 361

Miiaz bin Cebel (r.a.) 153, 241

MuhammedBakir- 54
MuhammedEbu Zehra- 54
MuhammedHamidullah- 224
Hz. MuhammedMustafa (s.a.v.)-

17, 30. 75. 77. 148. 154, 171,

172. 173, 176. 193. 194, 208,

210. 243. 260. 344. 387. 439.

440, 441, 442. 447

Muhayrik- 312

Muhyiddin ibn-i Arab!- 33. 61.

115, 170. 174. 176

Murad Hafizoglu- 245

Murteza Ayetullah Mutahhart- 20

Hz. Mflsa (a.s.)- 73, 84, 124, 125,

KADlR MISIROGLU

126, 135, 166, 168

Musa Biraderler- 258
Mustafa Muslihiddin Efendi- 46

Mustafa 6z- 164, 170

Mustafa Resid Pasa- 47

Miimtaz Turhan- 116

Miinir Yiikselmis- 226

- N-
Naima-40

Nazim Durmusoglu- 122

Nazmi Hikmet- 151

Necip Asim Binyunaki- 207

Nevzat Kor- 226

Nietzsche-428

Nihad Erim- 228

Nihad Keklik- 33

Nuri Gencosman- 174

-oo-
Oktar Onder- 121

Hz. Osman (r.a.)- 445
Osman Ergin- 45
Osman Keskioglu- 54
Hz. Omer (r.a.)- 197, 198, 204,

205, 225, 239, 240, 241, 242,

243, 244, 282, 312, 313, 334,

389, 390, 432, 445, 446, 452

Omer bin Abdulaziz- 241, 242
Omer Fevzi Mardin- 77
Omer Liitfi Mete- 29
Omer Nasuhi Bilmen- 42. 53. 72.

237. 334, 340

6. Riza Dogrul- 28, 19S

-P-
Papa III. innocent- 200

Paskal- 15. 35

Petra Kelly- 221

Pimonof- 27

Pisagor (Pythagore) 1

9

- R-
Rahip Pender- 30

Rahmetullah Hindi- 30

Roger Garaudy- 202. 473

Rowan Williams- 200. 213
Hz. Kukiye (r.a.)- 442

-s<?-

Sabri Esat Siyavusgil- 47

Sa'd bin EbT Vakkas (r.a.)- 225,

388, 390

Saffan bin Umeyye 451

Hz. Safiyye (r.a.)- 445

Said Hallm Pasa- 99

Saint Anselm- 34, 346

Saint Thomas- 347, 355

Salzmami- 152

Sarah David- 207

Sava Pasa- 88, 89, 209

Sehl Ibnt Rebi (r.a.) 217

Hz. Sevde (r.a.)- 446

Seyyid Kutub- 20

Shakespeare- 228

Sigrid Hunke- 254, 255

Sivas! Efendi- 43, 44, 45

Sokrat- 346

Spinoza- 34. 158, 346, 347

Stuart Mill- 49

Suat Yildmm- 234

Sultan Abdulaziz- 30

Sultan Abdiilmecid 116, 198

Sultan II. Abdiiihamid- 88

Sultan II. Murad 212. 213

Sultan IV. Murad- 43, 45

Sultan Resad -100.

Page 242

ISLAM DUNYAGORUSIJ

Hz. Siilcyman- 45, 116

Siilcyman Mayri Bolayir- 250

Siileyman Sail- 1 26

Siiraka- 135

Sab Ahmed- 30
Sab Veliyullah ed-Dihlevi- 30.

118

Semseddin Giinaltay-20, 45. 262.

290

Seyli Bcdreddin- 354

Seyh Mubammed Nurularab-
116, 117

S«yh Serafeddin Efcndi- 100,

101

Sc.yhiilislam Yabya Efendi- 44
Siruy«- 59

Tahir Hasimf Bnlcioglu- 41

Tevflk Fikret 250

Thomas Carlyl«-440, 473
Timiir- 354

Turhan Bulgurlu- 1 2

1

Ttisi 258

- uij-
Ukka ¥ e (r.a.)- 455, 456
Ummii Fadl (r.anha)- 59
Hz. Ummii Giilsiim (r.a .)- 442

Hz. Ummii Seleme (r.a.)- 444,
446

- V w-
Vahiduddin Han- 65, 66, 67, 69

Vasil bin Ata- 96

Volter- 201, 402

Werner Heisenberg- 370

- Y-
Yildirim Beyazid- 354

Yuhanna- 73

Yunus Emre- 295
Yiimni Sezer- 18

Zeki Velidi Togan- 26, 27

Zenon- 268

Zerdii$r 28

Zeyd bin Harise (r.a.)- 198, 445

Hz. Zeyneb (r.a.)- 442, 452

Hz, Zeyneb binti Cah$ (r.a.)- 445

Hz. Zeyneb binti Huzeyme (r.a.)-
446

Ziyaeddin Fahri Fmdikoglu- 40

Ziya Pasa- 37, 182, 289

Ziihre- 181

Ziilkarneyn- 17, 27, 28,

'J* -

Similer Documents