Download Kajian Hawthorne PDF

TitleKajian Hawthorne
File Size7.8 MB
Total Pages23
Document Text Contents
Page 2

TEORI HUBUNGAN MANUSIA

• Fokus utama pendekatan ini ialah mengkaji
bagaimana tingkahlaku pengurus dapat
mendorong dan memotivasi pekerja bagi
membolehkan mereka bekerja dengan cekap
untuk mencapai objektif yang telah ditetapkan.


•Pendekatan ini memberi tumpuan terhadap
peningkatan kejayaan organisasi melalui penumpuan ke
atas sumber manusia dalam organisasi.

•Pendekatan hubungan manusia berorientasikan
manusia dalam pengurusan.

Page 11

• Ahli kumpulan didapati lebih berminat untuk
mengekalkan perpaduan kumpulan kerja
daripada memperolehi lebih banyak ganjaran
kewangan.

• Ini memperlihatkan bahawa keakraban dan
persahabatan di kalangan ahli kumpulan
merupakan faktor yang signifikan terhadap
peningkatan dalam produktiviti.

Page 12

HASIL KAJIAN HAWTHORNE

• Kajian Hawthorne menunjukkan kepada kita bahawa
secara keseluruhannya peningkatan dalam daya
pengeluaran adalah disebabkan oleh faktor sosial
seperti semangat bekerja, perasaan kepunyaan, gaya
pengurusan pengurus dan saling berhubung antara
anggota kumpulan kerja melalui pengurusan yang
berkesan.• Sebagai kesimpulan, kajian ini mendapati bahawa
pekerja lebih dimotivasikan oleh hubungan antara
individu berbanding dengan faktor ekonomi.

Similer Documents