Download Krivicno Pravo - Posebni Deo PDF

TitleKrivicno Pravo - Posebni Deo
File Size477.5 KB
Total Pages21
Document Text Contents
Page 21

ili verskih simbola, oštedenjem tuđih stvari, skrnavljenjem spomenika, spomen-obeležja ili grobova, učinilac de se kazniti
zatvorom od jedne do osam godina.(3) Ko delo iz st. 1. i 2. ovog člana vrši zloupotrebom položaja ili ovlašdenja ili ako je
usled tih dela došlo do nereda, nasilja ili drugih teških posledica za zajednički život naroda, nacionalnih manjina ili
etničkih grupa koje žive u Srbiji, kaznide se za delo iz stava 1. zatvorom od jedne do osam godina, a za delo iz stava 2.
zatvorom od dve do deset godina.

41.DIVERZIJA - Pojam, karakteristike i sredstva izvršenja.Krivično delo diverzije, može se izvršiti-rušenjem, -paljenjem i –
uništavanjem ili –oštedenjem navedenih objekata.Bitan uslov za postojanje ovog krivičnog djela je da je ono učinjeno u
namjeri ugrožavanja ustavnog uređenja ili bezbednosti R.Srpske, što u postupku razjašnjavanja i dokazivanja treba i
utvrditi jer, u suprotnom, nede postojati ovo krivično delo.Pod radnjom rušenj podrazumjeva se upotreba neke
mehaničke sile za uništenje ili oštedenje određenih objekata, dok se pod radnjom paljenja smatra dovođenje pojedinih
objekata u vezu sa vatrom i njihovo djelimično ili potpuno uništenje sagorjevanjem.Imajudi u vidu razne objekte napada i
njima prilagođene radnje izvršenja, može se govoriti o ekonomskoj, vojnoj i političkoj diverziji, a cilj je uvek napad na
postojedi društveno politički sistem i ugrožavanje spoljne i unutrašnje bezbednosti. Akt izvršenja diverzije podrazumjeva
visok stepen spremnosti i organizovanosti učinilaca kao i organizacije koja stoji iza njih.Za izvršenje diverzije
upotrebljavaju se razna sredstva: -minsko eksplozivna, -eksplozivi u čvrstom plastičnom i tečnom obliku, -kao i bombe
velike razorne modi. DiverzijaČlan 313.Ko u nameri ugrožavanja ustavnog uređenja ili bezbednosti Srbije rušenjem,
paljenjem ili na drugi način uništi ili ošteti industrijski, poljoprivredni ili drugi privredni objekat, saobradajno sredstvo,
uređaj ili postrojenje, uređaj sistema veze, uređaj javne upotrebe za vodu, toplotu, gas ili energiju, branu, skladište,
zgradu ili kakav drugi objekat koji ima vedi značaj za bezbednost ili snabdevanje građana ili za privredu ili za
funkcionisanje javnih službi, kaznide se zatvorom od pet do petnaest godina.

Similer Documents