Download Louis Kuhne - Stiinta noua de vindecare [1907] PDF

TitleLouis Kuhne - Stiinta noua de vindecare [1907]
File Size15.7 MB
Total Pages385
Document Text Contents
Page 192

Partea a doua

fenomenele grele însoţitoare ale stărei lui, încetaseră
în scurt timp. Dacă tineâ cura mai îndelung, i-ar fi
trecut pe încetul şi celelalte.

Alt caz de oftica măduvei. Vezi la Partea a IV-a.
(Despre cure).

Boala de emoroizi (trârtji). împreună cu oftica mă­
duvei şi cu încărcarea foarte mare a spetelor, merge
mai ales şi boala de emoroizi, care se întemeiază pe
aceleaşi pricini ca şi toate celelalte, o aprindere mare
sau friguri în pântece. Se înţelege că la asemenea bol­
navi, mistuirea e foarte neregulată.

Formarea nodurilor în partea de jos a matului, a-
rată o încărcare, şi e mărturie că puterea de vieată a
bolnavului este mică.

Şi aci voiu aduce pilda din practica mea.
Un tânăr de 17 ani, care suferise în copilărie de mis­

tuire rea, veni la ceasul meu de consultaţie. Cum îmi
povesti, de la vârsta de 11 ani, capătă noduri hemo-
roidale, şi îl supărau mereu. Din pricina aceasta avea
dureri de cap grozave, împotriva cărora nu-i ajută
nimic. La urmă căpătă noduri şi la ceafă, mari cât
alunele, şi toată forma capului i se schimbă.

Se vedea limpede că proporţiile capului către trup
se schimbaseră, oricine vedea că trebuie să fie ceva
în cap* ce nu trebuia şi care înainte nu eră. Nimeni nu
presupunea că emoroizii de mai înainte din pântece,
acuma erau mult mai tari şi mai grămădiţi la cap.
Pentru cunoscătorii ştiinţei fizionomiei erau fenomene­
le lesne de cunoscut. De aceea durerile de cap erau
semn sigur al unei pricini mai adânci. Din nenorocire,
nu le-a cunoscut nimeni.

Şi mama, îngrijată vedea la fiul său, la această
vârstă, boala de care bărbatul său murise la 30 de
ani. Nici un leac nu: folosea. Tot mai tare creşteau du­
rerile de cap până ce tânărul nu mai putea lucră ni­
mic din pricina durerej de cap. In această stare rea
l-a adus maică-sa în tratarea mea. Din pricina în-

Page 193

Boli de m ăduva spinărei, uscarea măduvei spinărei, etc. 189

cărcărei la spate era ameninţat de-o aprindere de
creeri.

I-am dat dietă aspră, băi de şezut cu frecături şi
mişcare multă. A urmat întocmai, şi i-au dat rezul­
tate bune. In cele dintâiu săptămâni, au încetat aproa­
pe durerile de cap. Numai când se topeau nodurile
dela cap, avea dureri trecătoare. Mistuirea şi gustul
de mâncare i se- îmbunătăţise. O scădere a nodurilor,
ce avea pe din afară la cap se vedea pe la sfârşitul
lunei a doua dela căutare. Totodată scădeau şi cele
din lăuntrul câpului şi capul se tot micşoră. In timp
de alte două luni, nodurile mai scăzură încă, iar la is-
prăvirea unei jumătăţi de an, nu se mai vedeâ nici ur­
mă din ele.

Deodată însă se păreâ că se arătă o înrăutăţire în
starea bolnavului. Mama sa îmi spuse că băiatului îi
eră cam rău de câteva zile, căci hemoroizii de cari
scăpase acum câţiva ani, iar îl apucaseră ca înnainte
vreme.

I-am arătat mamei îngrijate, că fenomenul acesta
nu puteâ fi înlăturat. Că nodurile dela cap veniseră
de aoclo, şi acuma s’au întors îndărăt. I-am spus, că
băiatul ei a scăpat de meningită tuberculoasă prin a-
ceastă criză de vindecare. Şi acuma trebuie vindecată
şi boala hemoroizilor înainte mergătoare meningitei.
Această lămurire a uşurat pe doamnă şi a urmat îna­
inte cura cu cele mai bune rezultate. Peste un an s’au
vindecat de tot şi emoroizii, iar tânărul s’a însănătoşit.

Vezi despre cură la partea IV-a.

Page 384

Louis Kuhne
Stabilim ent internaţional pentru arta de a vindeca fără medicamente şi fără operaţii

Flossplatz, 15/24. — LIPSCA — 15/24, Flossplatz
Fondat în 10 Octomvrie 1883, mărit în 1892 şi 1901

Orele de consultare: numai dimineaţa 9 — 11
afară d e Duminici şi sărbători

Sfaturi speciale, referinţe In toate ' cazurile de boli
şi prin scrisoare ne cât este cu putinţă

Rezultate strălucite fără medicamente şi fără operaţii asemenea
a formaţiunile interne, umflături şi baboane, precum şi la aprin­

derile cangrenoase pe din afară.

Bolile prezente precum şi înclinarea către cele viitoare

se cunosc (diagnosticează) într’un fel cu totul sigur şi nou, cu ajutorul

Ştiinţei fizionomiei, fără da cercetări pe unde-s bolile,
mai ales la bolile femeeşti şi de pântece.

Nici clistire şi nici îm pachetări !

Prospecte amănunţite cu rapoarte de vindecere gratis.

In editura lui Louis Kuhne, Lipsea, Flossplatz 15/24
precum şi traducerile pe româneşte în editura lui Dr. Toma
Simionescu, Bucureşti, 11 Iunie, 7, au mai eşit şi scrierile
arătate amănunţit pe pag. 380—381.

Page 385

Dr. Toma Simionescu
Prima şcoală internaţională practică în România pentru învăţat arta nouă

de vindecare LOUIS KUHNE. Lipsea.

Strada 11 Iunie, 7 — BUCUREŞTI. — Strada 11 Iunie, 7
întemeiată în anul 1902, mult îmbunătăţită în anul 1906 şi 1908.

Orele de consultare: 5-7 seara

Sfaturi spesiale, Referinţe !n toate cazurile de boli
şi prin scrisoare pe cât este cu putinţă

Rezultate strălucite fără medicamente şi fără operaţii
asemenea la formaţiunile interne, umflături şi buboae, precuai

şi la aprinderile cangrenoase de pe din afară.

Bolile prezente precum şi înclinarea către cele viitoare
se cunosc (d iagnosticează) într’un fel cu totul sigur şi nou, cu ajutorul

Ştiinţei fizionomiei fără de cercetări pe unde-s bolile, mai ales
la boliie femeeşti şi de pântice.

Nici clistire şi nici îm pachetări!

Prospecte amănunţite cu rapoarte de vindecare gratis.

W * In editura lui Louis Kuhne, Lipsea Flosspiatz 15/24
precum şi traducerile pe româneşte în editura lui Dr. Toma
Simionescu, Bucureşti, 11 Iunie, 7, au mai ieşit şi scrierile
arătate amănunţit pe pag. 380-381.

Similer Documents