Download Madonna- Like A Prayer choir PDF

TitleMadonna- Like A Prayer choir
File Size1.3 MB
Total Pages6
Document Text Contents
Page 1

Sop leadSop lead

SopSop

Alt1Alt1

Alt2Alt2

TTenen

BasBas

OohOoh

OohOoh

AA

OohOoh LLiiffe e iis s aa

OohOoh

OohOoh

dolcedolce

LLiikkee AA PPrraayyeerr
MusikMusik: Madonna : Madonna & Patrick Leonard& Patrick Leonard

Arr: Ebba RehnstamArr: Ebba Rehnstam

Körpartitur Körpartitur 

OohOoh

OohOoh

OohOoh

AllegroAllegro

OhhOhh

OohOoh

OohOoh

OohOoh

OohOoh

OohhOohh

OohOoh

OohOoh

dolcedolce

dolcedolce

dolcedolce

dolcedolce

dolcedolce

Page 2

55

mmyys s tteer r yy,,

OohOoh

BB

eev v rry oy onne e mmuusstt ssttaannd d a a lloonnee I I hheeaar r yyoouu

99

ccaalll l mmy y meme BaBa

22
LikeLike A PrA Prayer ayer 

OohOoh

OohOoh

dolcedolce

dolcedolce

dolcedolce

dolcedolce

- -

OohOoh

OohOoh

dolcedolce

dolcedolce

OohOoh

OooOoo

OohOoh

- - - - --

OooOoo

OohOoh

ccaalll l mmy y nnee

ccaalll l mmy y

ccaalll l mmy y nnaa

ccaalll l mmy y

cresc.cresc.

CC

aannd d iitt

aannd d iitt

ffeeeells s lliikkee homehome

nnaa

cresc.cresc.

ccaalll l mmy y nnaa

cresc.cresc.

cresc.cresc.

nnaa

cresc.cresc.

nnaa

cresc.cresc.

mme e

meme

meme

mme e

meme

--

--

--

ffeeeells s lliikkee

BaBa

Page 3

AahhAahh

AahhAahh

AahhAahh

AaahAaah

AaahhAaahh

DD

nnaammee

nnaa

nnaa

nnaa

ddoom m ddoo

ddoom m ddoom m ddoom m ddoo ddm m - - --

eerr oon mn my y k nk nee

eer r kknnee

eer r kknnee

er er 

oom m ddoommddoom m ddoom m ddoomm

EE

es es nataknatake yoe youu

es es I waI wann nataknatake yoe youu

ddoom m ddoom m ddoom d om d omm

ddoom m ddoom m ddoom d om d omm

therthere. e. IIn n the the mimidnight dnight hoho uur r I I ccaan n ffeelll l yyoouurrppooww --

--

--

--

--

- - --

33LikeLike A PrA Prayer ayer 
1313

W hW heen yn yoou u ccaalll ml my y

DDa a

DDa a ddoom m ddoom m

con briocon brio

con briocon brio

con briocon brio

con briocon brio

DDa a

DDa a

DDa a

con briocon brio

con briocon brio

iitt''s s lliikke e a a lliit t ttlle e pprraayy

mme e

mme e pprraayy

mme e pprraayy

oom m ddoom m ddoom m ddoom m ddoo

- - --

- -

- -

- - --

- - --

pprraayy --

oom m ddoom m ddoom m ddoo

--

17 17 

. . II''m d om d owwn n

oom m ddoommddoom m ddoom m ddoomm

I waI wann

es es I waI wann nataknatake yoe youu

tthheerree. . hhoo

tthheerree. . hhoo

hoho

ddoommddoom m ddoom m ddoo

- -

--

ddoommddoom m ddoom m ddoo

uur r ppooww

uur r ppooww

oom m ddoom m ddoom m ddoo

- - --

- - --

- -

- -

--

uur r ppooww --

oom m ddoom dm dm m ddoo

Page 4

eer r jjuusst t lliikke e a a PPrraayy

eer r PPrraayy

eer r PPrraayy

PPrraayy

oom m ddoo

omom

FF

tatake ke youyou

tatake ke youyou

oomm

yyoouur r vvoo

VVo o i i ccee

VoiceVoice

--

--

ddoom m ddoom m ddoom m ddoomm ddoom m ddoom m ddoom m ddoomm ddoom m ddoom m ddoom m ddoomm dodom m dodom m dodom m dodomm

44
LikeLike A PrA Prayer ayer 

2121

eer r

er Yoer Youkuknow now II''ll ll

er Yoer Youkuknow now II''ll ll

er er 

omom

ddo o

--

--

--

- - - -

er er YYoukouknow now I'I'll yall yake ke youyou

tthheerree. . I hI heeaar r

there.there.

there.there.

iceice

2525

iit 't 's s l il ikke e aan n aann

OohOoh

OohOoh

GG

nonocchohoicicee,, I I hheeaar r yyoouur  r  ggeel sl siiggh h iinngg I haI have ve

cresc.cresc.

cresc.cresc.

cresc.cresc.

cresc.cresc.

cresc.cresc.

- - --

cresc.cresc.

Page 5

ddoom m ddoom m ddoom m ddoomm

HH

iinngg..

iinngg..

ddoom m ddoom m ddoom m ddoomm ddoom m ddoom m ddoom m ddoomm ddoom m ddoom m ddoom m ddoomm

ddoom m ddoom m ddoom m ddoomm

II

ddoom m ddoom m ddoom m ddoomm ddoom m ddoom m ddoom m ddoomm ddoom m ddoom m ddoom m ddoomm

2929

voice,voice, ffeeeells s lliikke e fflly y

ffeeeells s lliikke e fflly y

I I ccl ol osse e mmy y eey ey ess..--

--

3333

OOh h GGoodd, , II

cresc.cresc.

cresc.cresc.

cresc.cresc.

tthhiinnk k II''m m ffaalll l iinngg oouut t oof f tthhee sskkyy. . I I cclloosse e mmyy

55LikeLike A PrA Prayer ayer 

cresc.cresc.

cresc.cresc.

cresc.cresc.

--

Similer Documents