Download Marko Polo - Milion - Putovanja Marka Pola PDF

TitleMarko Polo - Milion - Putovanja Marka Pola
File Size13.0 MB
Total Pages112
Document Text Contents
Page 1

MILION
Putovanja Marka Pola

Mle�þanin dalmatinskog porijekla Marko Polo
(ro�ÿen u Kor�þuli 1254. godine) ostavio nam je
jednu od najslavnijih putopisno-znanstvenih
knjiga srednjega vijeka.

Libar o njegovim putovanjima, Milion, bio je
obvezna lektira svih avanturisti�þkih duhova koji
su kasnije otkrivali pomorske putove i nepoznate
kontinente.

Similer Documents