Download Matematik-112 PDF

TitleMatematik-112
File Size10.9 MB
Total Pages145
Table of Contents
              Forside
Indhold
Tal og algebra
	Komplekse tal
Rentesregning
Ligninger og uligheder
Geometri
Trigonometri
	Retvinklede trekanter
	Vilkårlige trekanter
Trigonometriske funktioner
Analytisk geometri
	Linje i plan
	Cirkel
	ProportionaIitet
Funktioner
	Andengradspolynomiet
	Tredjegradspolynomiet
	Polynomier
	Eksponentiel udvikling
	Potensudvikling
	Specielle funktioner
Regression
Grænseværdi
Asymptoter
Infinitesimalregning
	Differentialregning
	Integration
	Arealberegning
	Volumenberegning
	Numerisk integration
	Differentialligninger
	Tabel over differentialkvotienter og stamfunktioner
Vektorer i to dimensioner
Vektorer i tre dimensioner
Rumgeometri
	Rumgeometri oversigt
Vektorfunktioner
	Bevægelser
Keglesnit
Sandsynlighedsregning
	Kombinatorik
	Stokastiske variable
	Sandsynlighedsfordelinger
Rækker
Matematiske tegn og symboler
Index
            
Document Text Contents
Page 1

h I .. . ~
z ~

r
~ ..
"

a Po~p

j-' --+ y

y y~?-3?- [3x+ [5 y
I+e.,..--.f-.--. x


" , h '-_-_~

,

y

o v x
o

~p
Nyt Teknisk Forlag

Page 2

Indhold

Tal og algebra 1
Koml'lcksc lal 14

Rentesregning 23

ligninger og uligheder 28

Geometri 36

Trigonometri 46
Retvinklede trekanter 46
Vilk:1r1igc trekanter 51

Trigonometriske funktioner 56

Analytisk geometri 69

Linje i plan 73
Cirkel 86
Proportionalitet 89

Funktioner 91

Andengrads polynomiet 102
Tredjegrads polynomiet 103
Polynomier 104
Eksponentiel u(lvikling /10
Potensudvikling //8
Spt'cicllc funktioner /22

Regression 127

Grænseværdi 129

Asymptoter 133

Infinitesimalregning 737
Differentialregning 140
Integration 151
Arealberegning 158
Volurncnbcrcgning /6/
Numerisk integration /63
Diffcrcllti:1lligningcr /68
Tabel over dirrcr~'ntia lkvotienler og
stamfunktioner 170

Vektorer i to dimensioner 177

Vektorer i tre dimensioner 192

Rumgeometri 208

Rumgeometri oversigt 2/3

Vektorfunktioner 232

Ikvægelser 235

Keglesnit 243

Sandsynlighedsregning 246
Kombinatorik 250
Stokastiske v;lriablc 255
Sandsynlighcdsfordclingcr 264

Rækker 282

Matematiske tegn og symboler 290

Index

Page 72

Funktion

j(x) = [ ' , " E N
Y

j(x)= b' x' , (/ < O
y

~""""""'~o:;t---"'=~~ .... x

y=b·x'.a<O a~

As mptoter

X=o
)' = 0

x = O

)' = 0

136 ~ 136
Asymptoter

Page 73

137 - 140
I nfi n ites imal reg ni ng

Infinitesimalregning
Kontinuitet (definition)

f(x)er kontinuert i Xo hvis:

Jim f(x) = f(xo) ,
X - U '.

Det kan også skrives: f(x) ~ f (xo) for x ~ xo'
En fu nktion f(x) er kontinuert, hvis den er kontinuert i alle x E Dm(j),

Funktionstilvækst (definition)
y

Kontinuitet

I f(x)erkonti nuert(::> Iim6y =O ,-.o

Differentialregning

Differenskvotient
y

t(~+h

o Ko

I(x)

6y = f(xo + 11)- f( xo)

f(xo+/r)-f(),.·o) . .
-'-""'---;'--''-'--'''- betegnes dl fferenskvolrcnten.

/,
t(x) Geometrisk er denne hæld ningen af linjen

mellem (xo' f(xo» og (xo + Ir, f (xo + h», ogs."
kaldet seka nt hældningen (Se ).

F

I

Page 144

4

Volumen ar kasse 207
Vægt 24
Vækstraten 117
Værdimængde 91, 110, 149,297

x
x· /JO. /32

y

Ydelsen 27
Ydr{' radius 44

z
Z 192

A
Abne ilHerv,lltcr IJ

253, 254, 266, 267, 286, 288, 289

~ /JO. 136, 170


.J), J J8, 139
~ 257, 258, 263

Index

TI 43,44, 45,56, 58,59, 161, 162,283,
284, 28~ 28~ 290

~ 164- /67, 257,259. 283-289, 293
rr(X) 261,262

Page 145

Hvad eren
kordetangentvinkel?

En kordetangenlvinkd
er halvt ~ $Ior søm den
bue den spænder over.

- og hvordan er det nu liiiiiige du
finder arealet mellem to funktioner?

- eller længden af en vektor?

- eller noget af det du lærte i matematik,
lige da du begyndte?

- eller det du gik glip af, den ene dag for
længe siden, da du va r syg ••. ?

Svaret findes i Matematik J I Z - Førstehjælp lil formler,

I-Ivisdll gIr i gymnasiet, på STX,I-IHX, HTX eller HF, og vil
havcct hurtigt o\'crbJik over hvad du bl/rde vide. nemt og
enkelt, så er del her du skallede.

Med næsten 300 opslag, rllOl$SCr af farvcfigurcr og ct stort

slikordsrcgistcrcr bogen hurtig al ~ til, og du skal være
dygtig for ikke al finde dCI, du leder eftcr.

Stikordsrcgisto.'rct viser med f: 'Tvckodcdc tal, pl
hvilkl.·\ niveau storret horer hjemme, og farvede st reger

p;l sidrrm.· viser om du er havnet del rigtige sted:

Grøn for det indledende C-niveau,
Blå fo r I~- niveallet og
Rød for A-niveallet og videre.

Lars Pederse n er gymnasie- og HF-lærer på
Holstebro Gymnasiunl og H F, og h3n udgiver
hermed den bog, eleverne har skreget pl i årevis.

~t=
Nyt Teknisk Forlag • 1

a

h

b

I samme serie findes
Fysik 112

og
Kemi112

lp til formler,

opbygget på
,amme måde .

Similer Documents