Download obligaciono pravo PDF

Titleobligaciono pravo
File Size636.9 KB
Total Pages12
Document Text Contents
Page 7

7


Глава V. Разни видови на овврски - во себе ги вклучува: паричните обврски,

обврските со повеќе предмети и обврските со повеќе должници или доверители.

Глава VI. Промена на доверителот или должникот - уредени се промените во

страната на облигационите односи и тоа: цесијата, преземањето на долгот,

пристапувањето кон туѓ долг и преземањето на исполнување на туѓ долг, земени

заедно или одделно како промени во страните на облигационите односи.

-ЗОО, Дел 2. Договори

◦ Договорот за продажба,

◦ Договорот за размена,

◦ Договорот за заем,

◦ Договорот за дар,

◦ Договорот за закуп,

◦ Договрот за послуга,

◦ Договорот за дело,

◦ Договорот за градење,

◦ Договорот за ортаклак (договор за зедница),

◦ Договор за превоз,

◦ Договорот за лиценца,

◦ Договорот за депозит,

◦ Договорот за складирање,

◦ Договорот за налог,

◦ Договорот за комисион,

◦ Договорот за трговско застапување,

◦ Договорот за посредување,

◦ Договорот за експедирање ( шпедција),

◦ Договорот за контрола на стоќи услуги,

◦ Договорот за организирање на патување,

◦ Посреднички договор за патување,

◦ Договор за ангажирање на уостителски капацитети (Договор за алотман),

◦ Договор за осигорување,

◦ Договор за отстапување на имотот за време на жиотот,

◦ Договор за доживотна издршка,

◦ Договор за гаранција,

◦ Упатување ( Асигнација), Банкарски парични депозити,
◦ Депонирање харии од вредност,

◦ Банкарска тековна сметка,

◦ Договор за сеф,

◦ Договор за кредит,

◦ Договор за кредит врз основа на залог на хартии од вредост,

◦ Акридитиви,

◦ Банкарска гаранција,

◦ Примена на одредбите за банкарското работење и

Similer Documents