Download Ornek Sorular Madenlerde Havalandirma PDF

TitleOrnek Sorular Madenlerde Havalandirma
File Size1.9 MB
Total Pages3
Document Text Contents
Page 1

1) Düzenli olarak hava ölçümlerinin yapıldı�ı bir yeraltı linyit i�letmesinde, oca�ın normal Graham Endeksi

0,2’dir. Son olarak yapılan ölçümlerde ise a�a�ıdaki sonuçlar elde edilmi�tir: CO2= %0,73; CO= %0,004; H2=

%0,01; N2= %78,2; O2= %19,93. Yukarıdaki gaz ölçüm sonuçlarına göre, bu ocakta gizli yangın tehlikesi var

mıdır ve varsa kayna�ı ne olabilir? (20 PUAN)

2) Psikrometre ile yapılan sıcaklık ölçümlerinde, Kuru Sıcaklık 30 ºC ve Ya� Sıcaklık 20 ºC olarak okundu�una

göre relatif (ba�ıl) nem oranını bulunuz? (10 PUAN)

3) Bir anakat galerisinde çok noktalı ölçüm yöntemi ile hava hızı ölçümleri yapılarak, sonuçları a�a�ıda

verilmi�tir. Bu galeriden geçen hava miktarını bulunuz? (20 PUAN)

Kesit
No

Alanı
(m2)

Hava Hızı
(m/sn)

1 0,3 4,5
2 0,8 5,2
3 1,0 5,3
4 0,4 4,4
5 0,5 4,4
6 0,8 5,5
7 0,9 5,6
8 0,5 4,2
9 0,6 4,6

10 0,7 4,9
11 0,7 4,8
12 0,8 4,5

4) Giri� ve çıkı� kuyu a�ızları deniz seviyesinden 500 metre yukarıda olan bir yer altı oca�ında, kuyuların her

birisinin derinli�i 110 m, giri� kuyusundaki havanın sıcaklı�ı -5 Cº, çıkı� kuyusundaki havanın sıcaklı�ı 20 Cº

oldu�una göre; bu ocaktaki do�al havalandırma basıncını hesaplayınız? (20 PUAN)

5) Bir yer altı maden i�letmesinde düzenli olarak yapılan gaz ölçümlerinde metan oranının sürekli olarak %0,02

civarında oldu�u görülmü�tür. Ancak son bir gün içerisinde yapılan ölçümlerde, metan gazı oranının %0,7 ye

çıktı�ı ve debisinin de 0,07 m3/sn oldu�u tespit edilmi�tir. Bu bölgeye gönderilen havanın debisi 4 m3/sn ve

havalandırılması gereken bölgenin hacmi 4000 m3’dür. �� sa�lı�ı ve güvenli�ine ili�kin yönetmeli�ine göre; metan

gazı izin verilen üst sınırı a�madan, i�çileri o bölgeden uzakla�tırmak ve gerekli önlemleri almak için ne kadar

süremiz vardır? (20 PUAN)

6) �ekilde verilen oca�ın toplam direncini bulunuz? ( 10 PUAN)7) Yer altı i�letmelerinde havanın bir noktadan di�erine hareket edebilmesi için ocakta olu�ması gereken ko�ullar
nelerdir, �ekil çizerek açıklayınız? (15 PUAN)

8) Emici havalandırma sisteminin uygulandı�ı bir hava yolunda hız basıncı 50 Pa ve hava hızı 9 m/saniye
oldu�una göre havanın yo�unlu�unu bulunuz? (10 PUAN)

3 1 2 4

5 6 7 8

9 1 1 1

10 mmmm

10 mmmm
10 mmmm

30 mmmm

10 mmmm

10 mmmm

20 mmmm 15 mmmm

Page 2

9) Bir hava yolunun orta noktasında hava hızı 8 m/saniye olduğuna göre ortalama hızı bulunuz? (10 PUAN)

10) Emici havalandırma sisteminin uygulandığı bir hava yolunda hız basıncı 20 Pa ve toplam basınç 50 Pa
olduğuna göre statik basıncı bulunuz? (10 PUAN)

11) Aşağıdaki şekilde görülen mekanize yer altı kömür işletmesinde günde 3 vardiya çalışılarak 150 ton/gün
üretim yapılmaktadır. Ocakta emici havalandırma yapılmakta ve metan geliri beklenmemektedir. Ocakta toplam 5
noktada kazı ve kuru yükleme çalışması yapılmakta olup, Protadyakonov’a göre kömürün sertliği 6 dır. İş
yerlerine ulaşan havadaki toz konsantrasyonu 100 tane/m3 dür. Ocakta günde 150 işçi çalıştırılmaktadır.a) Hava ihtiyaç hesaplamasındaki emniyet katsayısı 1,5 ise yeraltına gönderilmesi gereken hava miktarını
bulunuz? (15 PUAN)

b) Ocağa (a) kuyusundan giren havanın %50 si, (b) ana galerisinden geçtikten sonra (c,d,e,f) yollarını kapsayan A
kolunu, diğer yarısı da (g,h,i,j) yollarını kapsayan B kolunu dolaştıktan sonra (k) hava dönüş yolundan atmosfere
atılacaktır. Çizelge 1 deki verileri kullanarak ocak yollarındaki basınç dü�ü� de�erlerini, oca�ın toplam basınç
dü�ü� miktarını, e�it ocak açıklı�ını ve Ocak vantilatörünün gücünü bulunuz? (25 PUAN)

Çizelge 1 . Ocaktaki hava yollarına ilişkin veriler
Hava Yolu Uzunluk

(m)

100 m uzunlu�undaki hava

yolunun direnci (murg)

Kuyu (a) 132 3,85
Ana galeri (b) 104 31,25
Başyukarı (c) 103 12,68
Ayak (d) 67 0,768
Başyukarı (e) 44 12,68
Hava dönüş yolu (f) 155 31,25
Hava giriş (g) 83 31,25
Başyukarı (h) 44 12,68
Ayak (i) 127 0,768
Başyukarı (j) 73 12,68
Hava dönüş yolu (k) 60 31,25

c) Paralel olan A ve B kollarındaki basınç düşüş miktarları eşit değilse; kesit alanları 3,75 m2 olan her iki kolda da
eşit basınç düşümü sağlamak için daha küçük basınç düşüşü gösteren kola inşa edilmesi gereken hava kapısını
boyutlandırınız? (15 PUAN)


12) Düzenli olarak hava ölçümlerinin yapıldığı bir yeraltı linyit işletmesinde, ocağın normal Graham Endeksi 0,15’dir. Hava
çıkış bacasında, son olarak yapılan ölçümlerde ise aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir: CO2= %0,90; CO= %0,006; H2=
%0,001; CH4= %0,07; O2= %20,0. Yukarıdaki gaz ölçüm sonuçlarına göre, bu ocakta gizli yangın tehlikesi var mıdır ve
varsa yangının kaynağı ne olabilir?

13) Üfleyici havalandırma sistemi ile havalandırılan bir yer altı işletmesinde, ocağın dinamik basıncı 100 kg/m2, toplam
basınç ise 300 kg/m2 olarak ölçülmüştür. Ocaktaki ortalama hava yoğunluğu 1,2 kg/m3 olduğuna göre ortalama hava hızını
bulunuz?

14) Dakikada 1800 m3 temiz hava gönderilen ve toplam basınç farkı 625 Paskal olan bir yer altı kömür işletmesinin eşdeğer
ocak açıklığını bulunuz, kullanılacak radyal vantilatörün rotor çapını ve vantilatör tesisinin direncini hesaplayınız?

a

b

c

d

e

f k

g
h

i

j

A Kolu

B Kolu

Similer Documents