Download Osnovi Sistema Evropske Unije - Drzavni Strucni Ispit PDF

TitleOsnovi Sistema Evropske Unije - Drzavni Strucni Ispit
File Size52.2 KB
Total Pages6
Document Text Contents
Page 1

Osnovi sistema Evropske unijeOsnovi sistema Evropske unije

1. Specifičnosti EU kao subjekta u međunarodnim odnosima.

EU je međunarodna organizaci ja, nadnacionalna orgnizacija, sadrži neke elemente
državne organizacije, pravna akta EU imaju prednost nad nacionalnim pravom.

EU nema svojstvo pravnog lica za razliku od evropski zajednica koje su bile osnov
njenog nastanka.

!. "ržave članice i države kandidati za prijem u članstvo EU.

!# članica$ %rancuska, &emačka, 'talija, (olandija, )elgija, *uksemburg, +elika
)ritanija, 'rska, "anska, rčka, -panija, ortugalija, -vedska, %inska, /ustrija,
oljska, 0eka, Slovačka, Estonija, *etonija, *itvanija, Slovenija, 2ađarska, 3ipar,
2alta, )ugarska, 4umunija.

3andidati za prijem$ 5urska, (rvatska ' 2akedonija.

6. +anevropske zemlje i teritorije koje su pridružene EU.

3oje imaju posebne odnose sa državama članicama "anskom, %rancuskom,
(olandijom ' +elikom )ritanijom a to su$ renland, &ova 3aledonija, 7avisne
teritorije, +alis ' %utunska ostrva, %rancuska polinezija, 8užne ' antarktičke francuske
teritorije, 2ajote, Sjen jer ' 2ikelon, /bura, (olandski /ntili, )onare, 3uaračo,
Saba, Sen Eustasijus, Sen 2ertin, /ngija, 3ajmanska ostrva, %oklandska ostrva,
8užna "žordžija, 8užnosen )ritanske antarktičke teritorije, )ritanske teritorije
indijskog okeana, ostrva turks ' 3aikos, )ritanska devičanska ostrva, )ermuda.

9. 'storijat razvoja evropski integracioni procesa : nastanak evropski zajednica.

Evropska zajednica za atomsku energiju,ugovor iz rima 1;<#:<=god ' Evropska
zajednica za ugalj ' čelik.1;<1:<! god u parizu: > zemalja$fra.njem.italia,belgija,
lux.holand.po planu od ,9 maja 1950god (šumanova deklaracija)vazenje ovog ugovora

je <? god. "opunnom ovi ugovora utvrđena je Evropska unija. 1;;! potpisan ugovor oosnivanju evropske unije 2astrit:([email protected] uspostavljanje zajedničkog
tržita,ekonomska ' mon.unija,nadležnost EU iz oblasti
konkurencije,trgovinepoljopr.,ribarstva ' dr.

<. Asnivački akti EU.
>. 4eformski ugovor EU @*isabonski ugovorB.16.decembae !??#god.

oto se na referendumu u %rancuskoj ' (olandiji nije izglasan Ugovor o Ustavu
Evropske Unije blokiran je dalji process evropski integracija. 4eformskim ugovor
otklanjanju se institucionalne prepreke za proirenje EU ' omoguCava veCu efikasnost '
bolju funkcionalnost EU. 4eformski ugovor treba da se ratifikuje u parlamentima zemalja
članica. 4eformskim ugovorom se u buduCe odluke u savetu ministara donositi veCinom
a ne jednoglasno. Uvodi se sistem dvostrukog odlučivanja a to je <<D država koje

Similer Documents