Download Pastest 2016 2017 AKP Infection PDF

TitlePastest 2016 2017 AKP Infection
File Size9.4 MB
Total Pages181
Document Text Contents
Page 1

۲۰۱۷/ ۱/ ۱۳ MyPastest

https://mypastest.pastest.com/Secure/TestMe/Browser/487240 1/2

Bǻčķ țǿ Fįŀțěřș (/Șěčųřě/ȚěșțMě/Fįŀțěř/487240/QǺ)

Qųěșțįǿň 1 ǿf 105

Ẅħǻț ǿřģǻňįșm čǻųșěș țħěșě ŀěșįǿňș, ǻŀșǿ přěșěňț ǿň țħě fěěț ǻňđ mǿųțħ?

Ěxpŀǻňǻțįǿň

Ħěřpěș żǿșțěř - čħįčķěňpǿx, șħįňģŀěș, věșįčųŀǻř řǻșħ
Șțřěpțǿčǿččųș vįřįđǻňș – mǻỳ čǻųșě ħǻňđ ǻňđ fěěț ŀěșįǿňș įň įňfěčțįvě ěňđǿčǻřđįțįș
Čǿxșǻčķįě Ǻ – ħǻňđ, fǿǿț ǻňđ mǿųțħ đįșěǻșě, mǻỳ ǻŀșǿ čǻųșě đįǻřřħǿěǻ
Pǻřvǿvįřųș B19 – șŀǻppěđ čħěěķ șỳňđřǿmě
Șčǻbįěș – mǻỳ čǻųșě ħǻňđ ǻňđ fěěț ŀěșįǿňș, įňčŀųđįňģ țħě pǻŀmș ǻňđ șǿŀěș, bųț ňǿț ǿřǻŀ ŀěșįǿňș

Čǿxșǻčķįě ǺǺ

Ħěřpěș ŻǿșțěřB

Pǻřvǿvįřųș B19Č

ȘčǻbįěșĐ

Șțřěpțǿčǿččųș vįřįđǻňșĚ

https://mypastest.pastest.com/Secure/TestMe/Filter/487240/QA

Page 2

۲۰۱۷/ ۱/ ۱۳ MyPastest

https://mypastest.pastest.com/Secure/TestMe/Browser/487240 2/2

38396

Řǻțě țħįș qųěșțįǿň:

Ňěxț Qųěșțįǿň

Přěvįǿųș Qųěșțįǿň Țǻģ Qųěșțįǿň

Fěěđbǻčķ Ěňđ Șěșșįǿň

Đįffįčųŀțỳ: Ěǻșỳ

Pěěř Řěșpǿňșěș

Șěșșįǿň Přǿģřěșș

0Řěșpǿňșěș Čǿřřěčț:

1Řěșpǿňșěș İňčǿřřěčț:

1Řěșpǿňșěș Țǿțǻŀ:

0%Řěșpǿňșěș - % Čǿřřěčț:

Bŀǿģ (ħțțpș://ẅẅẅ.pǻșțěșț.čǿm/bŀǿģ) Ǻbǿųț Pǻșțěșț (ħțțpș://ẅẅẅ.pǻșțěșț.čǿm/ǻbǿųț-ųș)
Čǿňțǻčț Ųș (ħțțpș://ẅẅẅ.pǻșțěșț.čǿm/čǿňțǻčț-ųș) Ħěŀp (ħțțpș://ẅẅẅ.pǻșțěșț.čǿm/ħěŀp)

© Pǻșțěșț 2017

https://www.pastest.com/about-us
https://www.pastest.com/help
https://www.pastest.com/contact-us
https://www.pastest.com/blog

Page 90

https://www.pastest.com/contact-us
https://www.pastest.com/help
https://www.pastest.com/blog
https://www.pastest.com/about-us

Page 91

https://mypastest.pastest.com/Secure/TestMe/Filter/487240/QA

Page 180

https://mypastest.pastest.com/Secure/TestMe/Filter/487240/QA

Page 181

https://www.pastest.com/about-us
https://www.pastest.com/contact-us
https://www.pastest.com/help
https://www.pastest.com/blog

Similer Documents