Download ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ 170- ΤΙ ΚΡΥΒΕΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ DNA? PDF

TitleΦΑΙΝΟΜΕΝΑ 170- ΤΙ ΚΡΥΒΕΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ DNA?
File Size8.3 MB
Total Pages52
Table of Contents
              FAI_01
FAI_02
FAI_03
FAI_04
FAI_05
FAI_06
FAI_07
FAI_08
FAI_09
FAI_10
FAI_11
FAI_12
FAI_13
FAI_14
FAI_15
FAI_16
FAI_17
FAI_18
FAI_19
FAI_20
FAI_21
FAI_22
FAI_23
FAI_24
FAI_25
FAI_26
FAI_27
FAI_28
FAI_29
FAI_30
FAI_31
FAI_32
FAI_33
FAI_34
FAI_35
FAI_36
FAI_37
FAI_38
FAI_39
FAI_40
FAI_41
FAI_42
FAI_43
FAI_44
FAI_45
FAI_46
FAI_47
FAI_48
FAI_49
FAI_50
FAI_51
FAI_52
            
Document Text Contents
Page 1

προσεγγίζοντας τα αινίγµατα του κοσµου µαςπροσεγγίζοντας τα αινίγµατα του κοσµου µας

ΤΕΥΧΟΣ ΑΦΙΕΡΩΜΑ

ΠΕ
ΡΙ

Ο∆
ΙΚ

Η
Ε

Κ∆
ΟΣ

Η
-

Κ
ΥΚ

ΛΟ
Φ

ΟΡ
ΕΙ

Μ
Ε

ΤΟ
Ν

Ε
ΛΕ

ΥΘ
ΕΡ

Ο
ΤΥ

ΠΟ

τευχος 170 - 22 MAΡTIOY 2014

ΤΙ ΚΡΥΒΕΙ ΤΙ ΚΡΥΒΕΙ
ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ

DNA;
Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ Ο ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ
ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΜΑΣ

τα µυστικα τουτα µυστικα του
ΥΜΗΤΤΟΥΥΜΗΤΤΟΥ

ΑΣΤΡΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ
ΚΑΙ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Page 26

26 � φαινοµενα � EΛΕΥΘΕΡΟΣ TΥΠΟΣ

Α
ΝΑΤΡΕΧΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ εποχή του ∆ι-
αφωτισµού, συναντώ τον Ιταλό πε-
ριηγητή Xavier Scrofani, θετικό πα-

ρατηρητή, που υπογραµµίζει ορισµένα κοινά
σηµεία, τη µαταιοδοξία, την ευστροφία, την
κακοπιστία και την εκδικητικότητα, καθώς
και τον περισσότερο αναλυτικό σύγχρονό
του, Γάλλο κλασικό φιλόλογο J. B. D’ Anse
de Villoison, άριστο γνώστη της αρχαίας Ελ-
λάδας, που επισηµαίνει κυρίως ελαττώµατα
(για ορισµένα απ’ αυτά προστρέχει και σε
µαρτυρίες των Ρωµαίων), την τάση δηλα-
δή για αδέσµευτη ελευθερία, την επιτυχία
της αλλαγής, δηλαδή το «νεωτερίζειν», την
εχθρότητα προς τους οµότεχνούς των, αλλά
και προς τους συµπατριώτες τους. Συγκε-
κριµένα, γράφει ότι οι Ελληνες περνούν τον
καιρό τους µισώντας ή συκοφαντώντας ο
ένας τον άλλον ή και κατηγορώντας τον
στους Τούρκους. Και βγάζει το µεγάλο, αλλ’
αναφοµοίωτο ακόµη από τους Ελληνες δί-
δαγµα ότι όλες οι συµφορές τους προέρ-
χονται από το µεταξύ τους φθόνο, από τη
διχόνοιά τους. Και γι’ απόδειξη φέρνει τον
Λακεδαιµόνιο Παυσανία.

� ������ ���
�� ����������
ΓΙΑ ΝΑ ανιχνεύσουµε όµως καλύτερα το
χαρακτήρα των Ελλήνων, πρέπει να προσπα-
θήσουµε να βρούµε τα γενικά πλαίσια, µέσα
στα οποία θα είναι δυνατόν να κινηθούµε,
για να µπορέσουµε να τους εντάξουµε και να
τους εξετάσουµε. Και απ’ αυτή την άποψη,

πολύτιµοι οδηγοί στις αναζητήσεις µας θα
µας είναι δύο µορφωµένοι και ευφυείς ξένοι
αγωνιστές του ’21: ο Αµερικανός Samuel
Gridley Howe και ο Aγγλος Τhomas Gordon,
αντικειµενικοί κριτές και ιστορικοί και οι δύο
της Ελληνικής Επαναστάσεως. Η γνώµη
τους έχει βαρύτητα, θετική, επιστηµονική,
επειδή έµειναν πολλά χρόνια στην Ελλάδα,
έζησαν και κατανόησαν τις δυσκολίες της
και γνώρισαν καλά τους κατοίκους, αυτούς
καθαυτούς και συγκριτικά µε τους αρχαίους,
όσο βέβαια µπόρεσε να τους βοηθήσει η ου-
µανιστική τους µόρφωση.

Ο ΠΡΩΤΟΣ λοιπόν, ο Ηοwe, παρατηρεί ότι
δεν υπάρχει µεγαλύτερη απόδειξη της κατα-
γωγής των Νέων Ελλήνων από τους αρχαί-
ους από το ότι οι απόγονοι χρησιµοποιούν
την ίδια γλώσσα µε τους προγόνους των
και ότι η γλώσσα αυτή έχει πολύ λιγότερη
φθορά από οποιαδήποτε άλλη γλώσσα. Oτι
πάρα πολλά τοπωνύµια έµειναν τα ίδια, ότι
κατοικούν τους ίδιους τόπους, ότι κρατούν
πολλές από τις προλήψεις, τρόπους και τα
ήθη των αρχαίων Ελλήνων. Και προσθέτει
τονίζοντας περισσότερο τις αρετές: αν θέλει
κανείς πιο πολλές ενδείξεις για τις οµοιότη-
τες αρχαίων και νέων Ελλήνων, µπορεί να
τις βρει στην αχάριστη συµπεριφορά τους
προς τους µεγάλους άνδρες τους, στην ίδια
τη φυσική τους όψη και στον ίδιο το χα-
ρακτήρα του λαού, στη φυσική ευστροφία
του νου, στην αγάπη για τη µάθηση, στην
προσκόλληση στην πατρίδα, στη ζωηρότητα,
στην αστάθειά του και στους δόλους του.

ΟΙ ΓΝΩΜΕΣ
ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ
ΠΕΡΙΗΓΗΤΩΝ ΓΙΑ
ΤΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Page 27

EΛΕΥΘΕΡΟΣ TΥΠΟΣ � φαινοµενα � 27

ΑΠΟΨΕΙΣ

Και αλλού: «Οσο κακοί κι αν είναι για µε-
ρικούς ξένους, έχουν σαν εθνική ιδιότητα
την ταχύτητα αντιλήψεως κι ένα ταλέντο να
προκόβουν, το οποίο δεν έχει το όµοιό του
σ’ άλλον λαό».

Ο ΓΑΛΛΟΣ φιλέλληνας Charles Fabrier, που
έµεινε επίσης χρόνια στην Ελλάδα και γνώ-
ρισε από κοντά τον ελληνικό χαρακτήρα ως
αρχηγός των τακτικών στρατευµάτων, έκανε
τις εξής παρατηρήσεις, πολύ χρήσιµες ιδίως
για ένα στρατιωτικό ηγέτη: «Ο χαρακτήρας
του νεοέλληνα είναι απόλυτα ο ίδιος µε του
αρχαίου. Αν είναι αδρανής, κάποιο µεγάλο
συµφέρον δεν τους αναγκάζει να ενεργή-
σουν, τέλος αν έχουν αφεθεί στον εαυτό
τους, είναι γιατί ρέπουν στην αγνωµοσύ-
νη και σε κάθε κακή πράξη. Αλλά, αν σεις
µπορείτε να τους συγκινήσετε µε ωραίες
πράξεις, αν αυτοί πιεσµένοι από παντού,
αναγκάζονται να επιδειχθούν, δεν υπάρχουν
πράγµατα που να µην µπορούν να τα κάνουν.
Αφιλοκέρδεια, µεγαλοψυχία, αφοβία φαίνο-
νται γι’ αυτούς κάτι το φυσικό. Μολαταύτα,
έχουν ακόµη τις ώρες τους, πρέπει να τους
πιάσει κανείς στην κατάλληλη στιγµή. Με µια
λέξη, είναι δυσκολοοικονόµητοι. Αλλά όταν
κατορθώσει κανείς να τους τραβήξει και να
τους γνωρίσει, µπορεί να κάνει µε αυτούς
ό,τι θελήσει. Οταν αναλαµβάνει κανείς την
αρχηγία ενός σώµατος, δεν χρειάζεται να
τους µιλεί µ’ έναν ιδιαίτερο τρόπο, αλλά µε
τη συνηθισµένη οµιλία του κόσµου, µε την
οµιλία επάνω στη δράση. Οταν τους οδη-
γείτε στη µάχη, να είστε ο πρώτος, θα σας
ακολουθήσουν· αν κάνετε θαύµατα ανδρεί-
ας, θα σας ξεπεράσουν· αλλά θα χαθούν,
αν δεν είστε αρκετά γενναίος, για να τους

Από το πλήθος των ξένων που κατέβη-
καν στην Ελλάδα και έµειναν για αρκετό

διάστηµα, ώστε να γνωρίσουν το λαό της,
ξεχωρίζω κυρίως εκείνους που είχαν και

κάποια ανθρωπιστική µόρφωση που να
τους διευκολύνει στη σύγκριση των νεοελ-
λήνων µε τους αρχαίους προγόνους τους.

Του Απόστολου Βακαλόπουλου

��� �������� ����� �
�µ����� ��� ���������

��� ����� ��������
� ����
��� �
�����. ��������

������� ������ µ������

������� ��� ��µ����� ���

������ � ��� ��������

Similer Documents