Download Pr. Liviu Stan - Mirenii în Biserică. Studiu Canonic-Istoric. Sibiu, 1939 PDF

TitlePr. Liviu Stan - Mirenii în Biserică. Studiu Canonic-Istoric. Sibiu, 1939
File Size33.5 MB
Total Pages828
Document Text Contents
Page 1

I

• • r > - 5 T ■ O L r> G I C A

Preot Dr. LI VOT 3TAN

M I R E N I I
ÎN BISERICA
S T U D I U C A N O N I C - I S m

S I B I U , I >:?

Page 2

Г.<» 1 1\т. л ’ T ï •' o.ir >ft\

. . . "
.

. • •> U i**ï ■; i b . / ' . - ' . V ц Ц
I • >« 1

гл ^ о т'\

Page 415

MIRENII ÎN BISERICĂ

acestea rezultă că în Roma, la actul propriu zis al ale­
gerii, nu colaborau episcopii, ci, obicinuiţii electori ai
cetăţii, dupăce săvârşeau alegerea, dresau un act pe
care-1 subscriau şi trimiteau sinodului de episcopi care
avea să hirotonească pe noul ales, şi totodată cu această
ocazie, episcopii făceau şi cenzurarea alegerii. Primul for­
mular citat din Liber Diurnus, este tipul actelor .de ale­
gere cari se trimiteau sinodului episcopesc. In genere in­
fluenţa stăpânirii lumeşti fu mare în acest veac VII, fără
însă a altera cel puţin formal vechiul sistem de alegere,
care cu adaptările locale, cum e cazul bisericii din
Roma, a rămas în uz în întreg veacul.

Orientul deşi nu şi-a schimbat obiceiurile vechi, a
fost totuş silit ca pe alocuri sub tirania mohamedană
să şi le lase în desuetudine; astfel, după căderea Antio-
hiei sub stăpânirea lor, nu s'a mai ales nici un patriarh
acolo între anii 637—742.1 In acest interval deci, mai
bine de un veac, nu poate fi vorba de vre-o practică
a bisericii antiohiene cu privire la alegerea patriarhului,
fiind aceasta interzisă. In an. 640 fu ales patriarh al
Antiohiei, Macedonie, însă rămase la Constantinopol, şi
alegerea lui s'a făcut de fapt neţinându-se seamă de înda­
tinatele prescripţii, adecă fără consensul clerului şi al
poporului antiohian.2 Alegerea în acest chip săvâr­
şită, ca ceva neobicinuit şi ilegal, a stârnit indignarea
papei Martin I, care la 649 scrie episcopului Ion al
Filadelfiei, că Macedonie a usurpat tronul Antiohiei
împotriva canoanelor fără consen'sul şi decizia antiohie-
nilor.3
în ce priveşte înşirarea electorilor. Sickel o. c, p. XXVII; „Liber Diurnus
mai cuprinde, în formula Vili, date privitoare la transferarea episcopilor,
care, dupăcum rezultă din această formulă, se făcea ţinându-se seamă de
dorinţa credincioşilor. Sickel o. c. p. 78, Vezi formule şi la Giobbio o. c.
p, 83—4 sq.

1 Le Quien o. c. 11, 744.
2 Le Quien o. c. 11, 692.
3 Le Quien o. c. 11> 740— 41.

— 405 —

Page 827

?*

. -

Similer Documents