Download Psiholoska astrologija PDF

TitlePsiholoska astrologija
File Size9.3 MB
Total Pages92
Document Text Contents
Page 2

,

EDICUA ZAPADNE ASTROLOGUE

VIRGO

Urednik edicije:

Aleksandar Dramićanin

PSIHOLOŠKA ASTROLOGUA
v

ODADOZ

ČARLS E.O. KARTER
Penzionisani predsednik Aslrološke lože Londona

Prvi rektor Fakulteta aslro)oških studija

METAFIZIKA & BABUN KNJIGA
1999

Page 46

)

90 1 MIŠIĆAVOST

oslobođenjem. Pozitivnije forme "spiritualnog" razvoja, obično svrsta­
vane pod "okultizam", pripadaju uglavnom Uranu.

MIŠIĆAVOST - v. SNAGA (fizička).

MLADALAŠTVO - I Blizanci i Strelac se mogu nazvati "Petrom
Panom" Zodijaka, onaj prvi uglavnom na nivou uma, ovaj drugi na
fizičkoj ravni. Strelac i pod stare dane zadIŽi telesnu svežinu i naviku
uživanja u životu, štaviše telo ga služi duže nego duh. Venera čuva
zdravlj e zahvaljujući prostodušnosti i vedrini; Saturn je često "nikad
mlad" i uglavnom se smatra korisnim u kasnijim godinama.

MORALNOST (u opštem smislu) - v. NEČASNOST; AL­
KOHOLIZAM; NEMORALNOST (seksualna).

MORE (ljubav prema) - Najvažnije područje u vezi s ovim
izgleda da je oko 6° Škorpiona, dok suprotno područje izgleda da ima
i suprotnu tendenciju, tj. ljubav prema zemlji odnosno čvrstom tlu i
antipatiju prema moru.

Neptun daje očaranost morem, a1i ne neminovno i boravak na


njemu .


MRZNJA - To je jedna od najekstremnijih Marsovih vibracija, a
odražava se više kroz Škorpiona nego kroz Ovna, i verovatno najčešće
sa primesom Saturna ili Urana. Ovaj poslednjije često nasilan u svojim
antipatijama i, kao i Škorpion, može dugo pamtiti omalovažavanja i
uvrede. U mapama koje pothranjuju mlŽnju i revanšizam benefici su
obično na neupadljivim mestima.

MRZOVOWA - v. ĆUD. •
MUCAVOST - v. GOVOR.

MUŠKARAČA - Ovakve žene su pod uplivom istaknutih pozi-
,

tivnih znakova, te Sunca,. Marsa, Jupitera ili Urana, dok su Mesec,
Venera i Neptun opskurno smešteni. Merkur je neutralan, mada često
daje obesnu osobu.

MUZIČKA SPOSOBNOST - Označava je jaka Venera ili Nep­
tun, koji se gotovo uvek nalazi na nekom od uglova. Emocionalni
elementi (Vatra i Voda) su po pravilu uvek istaknuti. Blizanci se
takođe često javljaju, zahvaljujući svojoj manuelnoj spretnosti i deli­
katnosti dodira. Bik je dobar predstavnik, ali Vaga više ceni muzikuNASLEDNOST 1 91

nego što se bavi njom. Vodolija je vrlo muzikalna, ali i Rak. Devica je
izgleda najčešći Ascendent, a Saturn je gotovo uvek u aspektu sa
uglom, a ovo je planeta sluha. Kontaki Mesec-Saturn su takođe česti.

Sledeći delovi Zodijaka imaju naročiti značaj. 16° Bika-Škorpiona;
15°kardinalnih, naročito Ovna i Raka; 24° kardinainih (ponavljaju se
u svim vrstama umetničkih mapa) i, često, krajevi Lava-Vodolije i
počeci Device-Riba.

Još nisam zapazio kakav je naročiti karakter svakog područja.
Ova područja su izvedena iz posmatranja natainih karti slavnih

muzičara, ali većina ljudi sa dobro položenim Mesecom ili Venerom II
pogledu na Veneru ili Neptun (naročito u konjunkciji), te u Vatri ili
Vodi, ili u Biku, ili, u manjoj meri, u bilo kojem znaku, ispoljava veliku
muzikalnost. S druge strane verovatno da loši aspekti Marsa prema
Veneri ili Neptunu najviše uništavaju ovu sposobnost. Saturn, koji
vlada sluhom, mora se takođe razmotriti u ovom pogledu. Kažu da lord
Tenison, mada neka od njegovih književnih dela otkrivaju jak osećaj
za zvučnost jezika, nije mnogo cenio muziku. Možemo to pripisati
kadentnom Neptunu i možda tome što je 16° Bika tačno između
Marsa-Urana i Saturna .

N

NAGLOST - Uzrokovana je prenaglašen im Marsovim elemen­
tom II horoskopu, naročito II aflikciji sa Suncem ili Uranom i delova­
njem u kardinalnim znacima. Ako aflikcije padaju i u ugaone kuće,
mnogo je verovatnije da će ispadi biti javni. Znak Ovna, osim ako je
obuzdan jakim Saturnom, vrlo je sklon naglim reakcijama, "trčanju
pred rudu" i zbog toga uvek zažali .

NAGOVARANJE (laskanjem) - To je Venerina metoda za
postizanje cilja, pomešana sa istaknutim Merkurom i, možda, Jarcom.

NAKAZNO ST (lica) - Najčešće rezultira iz rđavih aspekata pre­
ma Ascendentu, naročito malefika, kada nema dobrih aspekata da
deluju protiv njih. A.flikcije u Ovnu takođe imaju isti efekat.

,

NARAV - v. CUD.

NASLEDNOST - U analizi nataIne karte moramo, ukoliko je to
moguće, svakako povesti i računa o natusovom poreklu, jer valja
priznati da sva ljudska bića ne odgovaraju slično na slične stelame

Page 47

92 1 NAUĆNA INTERESOVANJA

uticaje. OVO ne negira vrednost astrologije jer je naslednost, sa as­
trološke tačke gledišta, prosto efekat porodičnih, plemenskih i rasnih
uticaja. Sa potpunim poznavanjem pomenutih činilaca mogli bismo
naslednost interpretirati i sa astrološkog stanovišta, ali se do takvih
podataka teško dolazi, a u praksi nalazimo da su naši rezultati u velikoj
meri zadoVOljavajući i bez njih, pod uslovom da smo upoznati sa
običajima naroda i klase kojima natus pripada.

U jednom naročitom smislu verovatno je tačno da su Svetla, četvrta
i deseta kuća, kao i Mesec i Saturn naročito povezani sa naslednim
uticajima, a bilo bi razumno očekivati da i osma kuća, kao ona koja
vlada zaostavštinom, ima izvesno značenje u tom pogledu. Međutim,
nema sumnje da svaki deo nataIne karte može predstavljati nasleđenu
crtu, a ispitivanje karti članova iste porodice to i potvrđuje. Znam za
jedan slučaj gde su otac i njegova tri sina, a šestoro od desetoro
unučadi, imali Saturn ili u Ovnu ili u Raku! Ćesto se nalazi i da je isti
znak istaknut u velikoj većini horoskopa jedne porodice, i da po pravilu
sadrži jedno od Svetala ili je na Ascendentu.

NAUĆNA INTERESOVANJA - Tip horoskopa će naravno uve­
liko varirati u skladu sa pravcem ispoljenih interesovanja. Možemo
primetiti da su u mapama prirodnjaka jako naseljeni Bik i Jarac, kao i
treća kuća. Tako ako pogledamo položaje devet nebeskih tela i Ascen­
dente u horoskopima Edisona, Hakalija, Pastera i Valasa (ukupno 40
taćaka) u 12 znakova, dobijamo čak 15 u Jarcu i 7 u Biku, ali, začudo,
nijedan u Devici, dok Blizanci i Strelac nisu jasno istaknuti. Ovao i
Vaga imaju samo po jednu od ovih tačaka, a Rak jednu sumnjivu i to
Hakalijev Ascendent. Ni Vodolija nije istaknuta.

Ako se osvrnemo na horoskope matematičara i apstraktnih mi­
slilaca, u prvi plan dolaze Strelac i vazdušni znaci, a kod ovih poslednjih
značajna je deveta kao i treća kuća. Područje oko dvadeset drugog
stepena Blizanaca-Strelca izgleda da je naročito povezano sa matema­
tikom, s tim što je i često aspektovano iz dva ostala vazdušna znaka.
Venera je obično istaknuta planeta, ili barem neki njen znak. Oko 25"
Raka obično je zauzeto ili blisko! aspektovano.
I Nagl�avam blisko. Služeći se ovim lokalnim uplivima obično uzimamo jednostavno dva :
oprečna polja, ponekad i �krstft koji ova polja formiraju II četiri znaka laversrva, i, izuzetno
planete II triganu ili sekstHu. Valja imati na umu da ukoliko uzmemo ma koju tačku II zodijaku
maja je verovatnoča da nijedna planeta nije sa njom II aspektu. Jer (izuzimajući paralele! i sve
manje aspekte i dopuštajući orbis do 8<) svaka planeta pokriva 128° ili 'lik jedne trećine
Ek1iptHke. Zapazile, međutim, da SUDce i Venera ne mogu da formiraju puni broj aspekata.

,

NEĆASNOST I 93

Primeri:
Bider, "Munjeviti kalkulator", Sunce i Ascendent na 21° Blizanaca,

u trigonu sa Saturnom i Uranom. Tri planete u Biku. Mars i Neptun
aspektuju 25° Raka.

Njutn, Merkur na 21° Strelea u sekstilu sa Venerom na 27° VO­
dolije i Ascendentom na 20° Vage; Saturn je na 20° Riba.

Kerol, Venera na 23° Strele a u konjunkciji sa Marsom i sekstilu sa
Jupiterom na 28° Vodolije; Neptun na 25° Jarca.

Regiomontanus, Mesec na 19° Blizanaca, Mars na 21° Blizanaca,
Sunce na 24° Blizanaca; Venera na 25° Raka.

Erasmus Reinholdus, Venera na 24° Strelea u trigonu sa Saturnom
na 25° Vage; Merkur na 24° Škorpiona u trigonu sa Uranom na 25°
Raka.

NAVIKA - Može se reći da svesna akcija (Sunce) konstantno
formira sklonosti koje potom prelaze u sferu lunarne akcije u vidu
automatskog ili nesvesnog ponašanja, kao kad osoba, učeći da vozi
bicikl, mačuje itd. prvo izvodi pokrete naporom volje, a zatim stiče moć
njihovog instinktivnog izvođenja. Generalno govoreći, svim automat­
skim akcijama vlada Mesec, a afIikcije te planete uzrokuju teškoće u
izvođenju automatskih akcija, što rezultira nespretnošću.

U isto vreme, verovatno su svi negativni znaci i planete povezani sa
nesvesnim, a afIikcije u njima ili iz njih stvaraju pre navike nego što
utiču na svesnu akciju. Primetno je da su znaci poput Bika ili Device
"stvorenja navike".

NE - Pojmovi koji počinju sa ne, u ovoj knjizi uglavnom su svrsta­
vani pod odgovarajući pozitivan oblik, npr. NETAČNOST pod TA­
ČNOST. U nekim slučajevima, kada se negativna forma mnogo čeŠĆe
koristi, data je umesto pozitivne.

NEČASNOST - Finansijska nečasnost u znatnoj meri obično je
pokazana teškim afIikcijama prema Mesecu, Merkuru, Veneri i Jupi­
teru.

Primeri:
N.N. 761: Mesec u kvadratu sa Saturnom i u opoziciji sa Marsom;

Merkur u kvadratu sa Uranom; Venera u kvadratu sa Marsom; Jupiter
u kvadratu sa Neptunom, i u semikvadratu sa Marsom.

Page 91

-

180 I ENCIKLOPEDUA PSlHOWŠKE ASTROLOGUE

6° Blizanci-Strelac

7' Blizanci-Strelac
7' Ribe
8° Blizanci-Strelac

9° Promenljivih

9° Promenljivih

10° Promenljivih

11° Devica-Ribe

13° Devica-Ribe

ISo Blizanci

17' Blizanci-Strelac

18° Blizanci-Strelac

21 ° Promenljivih

22° Promenljivih

22° Blizanci-Strelac

22° Devica

23° Promenljivih

24-26° Devica-Ribe

25° Blizanci-Strelac

2So Strelac

2So Devica-Ribe

25° Promenljivih

26° Promenljivih

27' Devica-Ribe

28° Promenljivih

Fobije; Pneumooija; Med. sposob.

Srce

Govornička sposobnost

Vid

Vid

Ubilačke sklonosti; reum. groznica

Tifusna groznica

Astrologija

Pozornica

Književnost

Ubilačke sklonosti

Astma

Tifusna groznica

Umobolnost; slepo crevo

Naučna interesovanja

Vojničke sklonosti

Kičma

Slikanje

Neurastenija

Književnost; anarhizam

Rak

Gušavost; Tiranska dispozicija

Samoubistvo

Brajtovo oboljenje

Sušica

WKALNI UPLM 1 181

VATRENI ZNACI

SO Vatrenog trigona

13°Vatre i Vazduha

Kosa

Reumatska groznica

VODENI ZNACI

I I ° Vodenog trigona Brajtovo oboljenje

12-16° Negativnih znakova Poslovne sposobnosti

220 Negativnih znakova Medicinska sposobn<lst; slikanje

VAZDUŠNI ZNACI

3° Vazdušnog trigona

13° Pozitivnih znakova

18° Vazdušnih znakova

Slikanje

Reumatska groznica

Brajtovo oboljenje

ZEMAlJSKI ZNACI

12.16° Negativnih znakova Poslovna sposobnost

220 Negativnih znakova Medicinska sposobnost; slikanje

Page 92

CIP - KaT3JIOr"3a�Hja y rry6nHKa�jll
HapoAHa 6H6nuOTeKa Cp6Hje, EeorpaA

133.52 (031)

KAPTEP, '1apnc E.O.
Enciklopedija psihološke astrologije /

Ćarls E.O. Karter : (prevod Dragan
Paripović). - (2.izd.) - Beograd : Metafizika :
Babun, 1999 (Beograd : Lukaštampa. - VIII,
180 str. : ilustr. : 21 cm. - (Edicija
zapadne astrologije. Virgo

Prevod dela : An Encyclopaedia of Psychological
Astrology / C.E.O. Carter. - Tiraž 600

a) ACTponornja - J1eKcUKoHH
ID= 61223180

• •

Similer Documents