Download Pucisti na tudjoj teritoriji Nikola N Tomic PDF

TitlePucisti na tudjoj teritoriji Nikola N Tomic
File Size3.7 MB
Total Pages152
Document Text Contents
Page 1

СРПСКА
МИСАО

ГОДИНА XVI ВАНРЕДНО ИЗДАЊЕ КЊИГА 39

НИКОЛА Н. ТОМИЋ

П У Ч И С Т И
НА Т У Ђ О Ј Т ЕР ИТОР ИЈ И

М е л б у р н
1971

Page 2

Уредник
Д-р Урош Станковић

THE PUTSCHISTS
ON FOREIGN TERRITORY

Књиге, које “ Српска Мисао” објави као ванредна изда-
ња, сопственост су писца. Те књиге чланови не примају

бесплатно.

Штампа: “Полипринт” , Ричмонд (Мелбурн)
Wholly set up and printed by Polyprint Pty. Ltd.,
7a Railway Place, Richmond, Vic., 3121, Australia

Page 76

и министар пошта, телеграфа и телефона Јурај Крње-
вић, други потпредседник Министарског савета и мини-
стар грађевина Миха Крск, трећи потпредседник мини-
старског савета Слободан Јовановић, министар иностра-
них послова Милан Грол, министар саобраћаја Милош
Бобић, министар финансија и министар трговине и ин-
дустрије Јурај Шутеј, министар пољопривреде и мини-
стар исхране и снабдевања Бранко Чубриловић, мини-
стар правде Милан Гавриловић, министар шума и руд-
ника Јово Бањанин, министар војске и морнарице Драго-
љуб Драж а Михаиловић, министар социјалне политике
и народног здравља Божидар Бока Влајић, министар
просвете Борис Фурлан, министар без портфеља и за-
ступник министра војске и морнарице Петар Живковић.37
Радоје Кнежевић је смењен с положаја министра двора
и постављен за посланика у Лисабону,38 а дужност ми-
нистра двора преузео је Нико Мирошевић Сорго,39 ранији
југословенски посланик у Ватикану, Дубровчанин като-
личке вере.40

Јово Бањанин није хтео да дође да с осталим ми-
нистрима положи заклетву, већ је 28 јуна поднео остав-
ку, коју је мотивисао тиме што не може да буде члан
владе на чијем је челу Миша Трифуновић, који није
вољан ни способан да сузбије сепаратистичке тежње у
емиграцији, ни “да заведе ред и дисциплину у чинов-
ништву и војеци”. Оставка му је уважена 1 јула и за
заступника министра шума и рудника одређен је Петар
Живковић,39 а ношто је он у истој злади био и заступник
министра војске, тиме је укинут злогласни Војни каби-
нет, на чијем је челу био Живан Кнежевић.22

На седници владе од 1 јула председник владе Миша
Трифуновић прочитао је текст предлога декларације,
који се углавном подударао с текстом предлога који је
био поднео Слободан Јовановић.36

На овај иредлог декларације ставили су неке ситне
примедбе Грол, Влајић, Гавриловић, Бобић, Јовановић
и Крек, па је дискусија, по тражењу Јураја Крњевића,
одложена за идућу седницу, која је одржана сутрадан,
2 јула, и на којој је Крњевић предложио да се у декла-
рацију унесу неке измене и допуне, које су се састојале
у томе што је имала да се нагласи равноправност и са-
радња Срба, Хрвата и Словенаца, а да се изостави помен
њихове етничке сродности; да се нагласи да је спора-
78

Page 77

зум Цветковић-Мачек од 26 авг. 1939 г. “један од те-
меља политике Краљевине Југославије” ; да се унесе
реченица: “Како ће конкретно изгледати ново уређење
Југославије, о томе ће слободном вољом одлучити ве-
ћина српског народа, већина хрватског народа и већина
словеначког народа” ; да се дода став којим ће се осудити
они “који директно или индиректно сарађују са непри-
јатељем и његовим квислинзима” ; и да се борци у Ју-
гославији позову “да се сложе и удруженим снагама
помогну велике савезнике у овој одсудној фази рата”.3'3

После овог Крњевићевог предлога дискусија о де-
кларацији одложена је за идућу седницу, која је одр-
жана 6 јула. На тој седници Милан Грол је, између
осталог, рекао да се не слаже са изменама и допунама
декларације које је Крњевић предложио, али да их ипак
усваја, сем оне којом се споразум Цветковић-Мачек на-
глашава као “један од темеља политике Краљевине
Југославије” и оне којом се предвиђа да о будућем уре-
ђењу Југославије одлучује “већина српеког народа,
већина хрватског народа и већина словеначког народа”.
Још је рекао да народ треба да се позове у борбу посеб-
ним апелом, а да то не треба да улази у декларацију.36

Петар Живковић је у свом говору подупро Милана
Грола, па је поново узео реч Крњевић, који је бранио
своје постављене предлоге и остао при њима, сем што
је пристао да се престилизује став којим се народ позива
у борбу.36

На седници од 7 јула Милан Грол је поново напао
Крњевићев предлог о наглашавању у декларацији спо-
разума Цветковић-Мачек као темеља државне политике,
на што је Крњевић одговорио да остаје при свом пред-
логу, рекавши: “Ако се не могу ослонити на оно што
ми представници Српства данас потпишу, шта имам да
мислим тек о оном што ми не потпишу? На шта могу
онда уопште да се ослоним?”36

Одлучено је да се истог дана у пет сати по подне
састану Крњевић, Шутеј, Грол и Влајић и да саставе
нову стилизацију декларације. Влајић и Грол су, ме-
ђутим, 8 јула саставили тај нови предлог декларације
без учешћа Крњевића и Ш утеја, који нису позвани на
разговор.36

На седници од 9 јула председник владе Миша
Трифуновић прочитао је тај новостилизовани предлог

79

Page 151

ИЗДАЊА “СРПСКЕ МИСЛИ”

1956 Песме изгнаника — Милан М. Петровић (цена 1.50
долара).

1957 Кћери кнеза Лазара (историска студија) — д-р
Миодраг Ал. Пурковић (цена 1.50 долара).

,, Бајке унуцима — Урош Станковић (цена 2 долара).
1958 Правни институти у Његошевим песмама —

д-р Лазо М. Костић (цена 2 долара).
„ Историја српског грба — д-р Александар Соловјев

(цена 2.50 долара).
1959 Приповетке — Заробљеничке и друге — Драгослав

Драгутиновић (цена 2 долара).
„ Споменица леди Пеџет (цена 2 долара).

1960 Женидба цара Душана и друге народне умотво-
рине.—Тумачења Бранка Машића (цена 2 долара).

,, Легенде о светом Сави — Урош Станковић (цена 2
долара).

1961 Далеко од Отаџбине — Песме — Вуко Р. Ђуришић
(цена 1.50 долара).

„ Са три континента — Путописи — д-р Анка Гође-
вац-Субботић (цена 2 долара).

1962 Песме — Драгослав Драгутиновић (цена 2 долара).
„ Из Београда 1941—1944 (приповетке) — Урош

Станковић (цена 2 долара).
1963 Запретени и друге приповетке — Тома Ристић (це-

на 2 долара).
„ Српска историја и српско море — д-р Лазо М.

Костић (цена 2 долара).
1964 Мисли — Драгомир 3. Павловић (цена 1.50 до-

л ар а).
,, Странци о српским народним песмама — д-р Лазо

М. Костић (цена 2.50 долара).
1965 Приче о животињама — Урош Станковић (цена 2

долара).
„ Испод туђег неба — Песме — Милисав М. Рајковић

(цена 2 долара).
153

Page 152

1966 Српска Мисао 1956— 1966, јубиларно издање (цена
2.50 долара).
Кратке приче — Славко Тановић (цена 2 долара).

1967 Српски приповедачи у слободном свету, збирка
приповедака (цена 3 долара).

„ Пакт, пуч и рат (историска студија) — Никола
Н. Томић (цена 2.50 долара).

1968 Велико поколење, приповетке — Властимир С.
Петковић (цена 3.50 долара). Двоброј.

„ Треперења душе, песме — Драгослав Драгутиновић
(цена 2.50 долара). Ванредно издање.

„ Изгубл>ена у магли, роман — Ефимија Илкић (це-
на 2.50 долара). Ванредно издање.

1969 Тружно/Весело, приповетке — Д. Р. Аћимовић (це-
на 2 долара).

„ На стазама избегличким — Српско песништво у
избеглиштву 1945— 1968 (цена 5 долара). Троброј.
Ванредно издање.

„ Обрачун — Начела и разлози — д-р Кајица Мила-
нов (цена 2.50 долара).

1970 Са пређених путева, приповетке — Драгослав
Драгутиновић (цена 2 долара). Ванредно издање.

„ Посматрања и искуства, песме — Милица Милади-
новић-Јокић (цена 3 долара). Ванредно издање.
Двоброј.

1971 Српске народне песме (цена 3 долара). Ванредно
издање. Двоброј.

„ Летопис 1971 — расправе, песме, приповетке и
други књижевни саетави (цена 3 долара).

„ Пучисти на туђој терихорији (историска студија)
— Никола Н. Томић (цена 2.50 долара). Ванредно
издање.

С Р П С К А М И С А О
THE SERBIAN THOUGHT

12 Shelley St., (3)
ELWOOD (Melbourne), Vic. — 3184 — Australia

154

Similer Documents