Download Saniranje i Restrukturiranje Preduzeca u Krizi-final-cip PDF

TitleSaniranje i Restrukturiranje Preduzeca u Krizi-final-cip
File Size2.3 MB
Total Pages281
Document Text Contents
Page 1

Slobodan M. Lukić

Radoslav Senić
Ranko Bakić
Saniranje i restrukturiranje
preduzeća u krizi


Banja Luka, 2010.

Page 2

Slobodan M. Lukić, Radoslav Senić i Ranko Bakić

2
Saniranje i restrukturiranje preduzeća u krizi


Autor:
Docent dr Slobodan M. Lukić

Prof. dr Radoslav Senić
Mr Ranko BakićRecenzenti:
Prof. dr Dragan Đuričin

Prof. dr Stevo Janošević


Izdavač:
Panevropski univerzitet "APEIRON"

Banja Luka
1. izdanje, godina 2010.Odgovorno lice izdavača,
DARKO UremovićGlavni i odgovorni urednik:
Mr ALEKSANDRA VidovićLektor/korektor:
Mr SLAVICA LukićDTP:
DUŠAN StranatićDizajn korica
SINIŠA KljajićŠtampa:
"ART-PRINT", Banja Luka,

d.o.o., grafika - dizajn - marketing
Banja LukaOdgovorno lice štamparije:
VLADIMIRA Stijak- Ilisić

Tiraž 200 primjeraka


EDICIJA:
Ekonomska biblioteka – Οἶκος νόμος knj. 64ISBN 978-99955-49-33-6

Page 140

Slobodan M. Lukić, Radoslav Senić i Ranko Bakić

140

Pravi se razlika između pravog i kvazi faktoringa. Razlika između njih je u
jemstvu za gubitak potraživanja. Kod pravog faktoringa, faktoring institucija
preuzima rizik nesposobnosti plaćanja dužnikovih potraživanja. Preduzeće u krizi,
u ovom slučaju, jamči samo za postojanje potraživanja. Kod kvazi faktoringa,
kupac jamči za potraživanja koja se ne mogu realizovati. Ovdje faktor daje avans
za 80% potraživanja. Sporni iznos od 20% pokriva rizik eventualnog
prikraćivanja pri regulisanju naplate od kupaca. Kupac plaća direktno faktoru.
Korisnik faktoringa mora da ima u vidu troškove. Troškovi za faktoring su
vrlo visoki. Oni iznose oko 1-2% od prodaje. Kod pravog faktoringa traži se,
pored naplate iznosa za obradu, dodatni iznos za rizik. Faktoring je skupa ali
djelotvorna alternativa za povećanje likvidnosti preduzeća u krizi, koja
pretpostavlja da stanje potraživanja nije već, kao zaloga u okviru globalne cesije,
prenijeto na instituciju kredita.49

2.5. Forfeting
Za ugovor o forfetingu karakteristično je to da banka (forfeter) preuzima od
svog komitenta potraživanje koje ovaj ima prema trećem licu i odriče se prava da
postavlja regresni zahtjev u slučaju da ovo potraživanje ostane nenaplaćeno. S
druge strane, komitent je dužan da banci preda odgovarajuće dokumente o dugu,
kao i da joj isplati eskontnu kamatu, troškove i proviziju.
Predmet ugovora o forfetiranju je neko dugoročno potraživanje, s tim što
banka, kao prijemnik potraživanja, snosi rizik ako takvo potraživanje ostane
nenaplaćeno od trećeg lica. Ono što je bitno za ovaj ugovor jesto to da banka gubi
pravo da se sa svojim regresnim zahtjevom obraća ranijem imaocu potraživanja,
jer se tog prava odrekla prilikom zaključivanja ugovora. Potraživanje koje čini
predmet ugovora o forfetiranju najčešće potiče iz ugovora o isporuci opreme,
kompletnih industrijskih objekata i uređaja ili, pak, iz ugovora o izvođenju
investicionih radova u inostranstvu ili bilo kog drugog ugovora sa trajnim
izvršenjem obaveze.50
Forfeting je u bliskom srodstvu sa faktoringom. Ako se, međutim, poredi
ugovor o forfetiranju sa nekim drugim bankarskim poslovima, mogu se zapaziti
izvjesne razlike i sličnosti između ovih poslova. Tako, na primjer, sličnosti
između ugovora o forfetiranju i ugovora o faktoringu sastoji se u tome što se kod
oba ugovora cediraju potraživanja u cilju pribavljanja finansijskih sredstava za
kreditiranje izvoza, s tom razlikom što se ugovorom o faktoringu prenosi
potraživanje koje dospijeva za plaćanje u okviru tradicionalnih 60, 90 i 180 dana,
dok se ugovorom o forfetiranju prenosi potraživanje sa rokom dospijeća između 6
mjeseci i 6 godina.
Zatim, ugovorom o faktoringu se obično cedira više potraživanja u okviru
tzv. globalne cesije, dok se ugovorom o forfetiranju cedira samo jedno


49 Bőckenfőrde, Unternehmenssanierung, Schäffer Verlag, Stuttgart, 1991. str. 138.
50 Z. Antonijević, M. Petrović, B. Pavićević: Bankarsko pravo, Savremena administracija,
Beograd, 1982. str. 225.

Page 141

Saniranje i restrukturiranje preduzeća u krizi

141

potraživanje. Kod ugovora o faktoringu banka u svojstvu faktora može da
postavlja regresni zahtjev prema ranijem imaocu potraživanja. Međutim, kada je u
pitanju ugovor o forfetiranju, takva mogućnost ne postoji.51
Razlika između faktoringa i forfetinga je, dakle, u tome što forfeter može
da kupi pojedinačna, tačno specificirana, većinom inostrana potraživanja. Ovdje
se ciljni posao izvoznika bez naknade pretvara u pravi novčani posao putem
prodaje njegovog kasnije dospijevajućeg potraživanja iz prodaje robe i usluga.
Uobičajeno je da se forfetiraju samo potraživanja velikih porudžbina. Ova
alternativa je posebno atraktivna kod preduzeća koja snažno zavise od izvoza.52

2.6. Ograni avanje kredita
Nastojte da nekako privolite kupce da kupuju za gotovinu. Ponudite mali
diskont za gotovinsko plaćanje ili pooštrite uslove kreditiranja! Ne možete sebi
dozvoliti preuzimanje dugova potrošača. Izbjegavajte plaćanje putem kreditnih
kartica. Pitajte nekoliko vaših velikih kupaca i bićete iznenađeni koliko njih
pristaje da plati u gotovini za 1 ili 2% popusta.
Preispitajte kredit koji ste odobrili svakom kupcu. Da li je kupac vrijedan
da angažujete novac u njegova dugovanja? Koliko je rentabilan? Koliko brzo
plaća? Kakvi su njegovi dugoročni izgledi kao kupca? Kako ga možete pridobiti
da brže plaća ili kupuje za gotov novac?
Vaša politika kreditiranja mora da balansira ciljeve prodaje i novčanog
toka, ali izuzev ako ste prilično imućna kompanija sposobna da lagano finansira
vaša potraživanja, dajte prioritet novčanom toku.53

3. Postrojenjska imovina
Postrojenjska imovina obuhvata sredstva koja su potrebna preduzeću i
sredstva koja nisu potrebna preduzeću, odnosno srednjoročnu, materijalnu i
nematerijalnu imovinu preduzeća. Materijalna postrojenjska imovina obuhvata
predmete imovine kao što su pokretna imovina, mašine, alati, uređaji, neizgrađeno
zemljište, građevine itd. Nematerijalna imovina obuhvata troškove istraživanja i
razvoja, koncesije, patente, licence, robne marke i slična prava, vrijednost posla ili
firme.

3.1. Prodaja postrojenjske imovine koja nije potrebna
preduze u

Koju suvišnu, nepotrebnu opremu, mašine ili nekretnine možete odmah
prodati za novac? Možda je vaš novac umrtvljen u luksuznom kancelarijskom


51 Z. Antonijević, M. Petrović, B. Pavićević: Bankarsko pravo, Savremena administracija,
Beograd, 1982. str. 226.
52 Bőckenfőrde, Unternehmenssanierung, Schäffer Verlag, Stuttgart, 1991. str. 138.
53 A.S. Goldstein, The Business Doctor, Garrett Publishing, inc., Deerfield Beach, 1994.
str. 107.

Page 280

Slobodan M. Lukić, Radoslav Senić i Ranko Bakić

280

22. Lukić Slobodan, Lukić Slavica, Lukić Slaviša: Upravljanje
krizama – leksikon, Panevropski univerzitet „Apeiron“ Banja
Luka, 2009.

23. Ian I. Mitroff & Gus Anagnos: Managing Crises Before They
Happen, Amacom, New York, 2001.

24. Klaus P. Nührich: UNTERNEHMENSDIAGNOSE, Springer-
Verlag Berlin heidelberg, 2001.

25. Nidžara Osmanagić Bedenik: Kriza kao šansa, Školska knjiga,
2003.

26. Wolfgang Portisch – Klan Shaidi: Sanierung und
Restrukturierung von kleineren und mittleren Unternehmen,
Haupt Verlag Bern-Stuttgart-Wien, 2005.

27. Krisenmanagement in der Praxis, Frank Roselieb, Marion
Dreher, Berlin, 2008.

28. E. Schimke und AT’pfer, Krisenmanagement und
Sanierungsstrategien, 2. Durchgesehene Auflage, Verlag
Moderne Industrie, Landsberg am Lech, 1986.

29. Schroeck, M. (1993), Strategische Ressourcenanalyse als
Baustein einer erfolgreichen Sanierung. PhD thesis, Ludwigs-
Maximilians-Universitaet Muenchen.

30. Senić, R. Lukić, S.: Krizni menadžment I, Panevropski univerzitet
„Apeiron“ Banja Luka, 2008.

31. Senić, R. Lukić, S.: Krizni menadžment II, Panevropski
univerzitet „Apeiron“ Banja Luka, 2009.

32. Topfer A. Plotzliche Unternehmenskrisen – Gefahr Oder
Chance?, Neuwied, Kriftel, Luchterhand, 1999.

33. Živanović, N. Lukić, S.: Reinženjering, Panevropski univerzitet
„Apeiron“ Banja Luka, 2009.

34. Warner, Jerold B. (1977): Bankruptcy Costs: Some Evidence, in:
The Journal of Finance, 1977, vol. 32, Heft 2.

35. www.pperp.com

Page 281

Saniranje i restrukturiranje preduzeća u krizi

281

Similer Documents