Download Sfantul Augustin I. Enchiridion (Manual) sau Despre credinta, speranta si iubire. Despre credinta si Crez. Despre Crez catre catehumeni PDF

TitleSfantul Augustin I. Enchiridion (Manual) sau Despre credinta, speranta si iubire. Despre credinta si Crez. Despre Crez catre catehumeni
File Size22.3 MB
Total Pages166
Document Text Contents
Page 1

S. AURELIIAUGUSTINI
S TUL At]GUSTtrN

OPERAOMNIA
VOLUMUL I

Enchiridion

Defide,s tcharitate
De fide et Syrrrbolo

De Symbolo,sermo ad catechumenos

'.if"
"*;

Enchiridion (Manual)

Despre .r*diot,al**b"r*ot[ $i iubire

Despre credinq5. qi Crez

Despre Crez cltre catechumeni

EO "
g tsILIN

DACIA.,

Page 2

Augustin, sfantul nepereche,
dupfi care filonofia a tncetat s[ fie
alta dec6t' cre$tinf,, mirificul
cugerfltor care la *f*tlx1.ll"r"g"f* rr'*iFy'

y """"
** i

nL! lnceteaz5 s[ in#Ee lurnia cum

I
m
M

\l

VI

Y^ -- r-r
pe inefabila Cale;; n;ei,
sperangei gi iubirii, vorbegte, iatfr, r
deacum qi romAnEte.

.. Vasile Sav

OPERA O IA

Enchiridion xive De fide, spe et charitate'
Enehiridion sau Despre eredlnq$, oper qi iubire

De fide et o1o - Despre credinqe 1i Crez
De olo,seuno ad catechumehos " Despre erez c urneni
De litrrero arbigio -Liberul arbitru
De nausiea" Despre muzic$
Conma aeadernieos - Carrtra aeademicitror
De ordine - prc ordine
De quantitaee *nirnae - Despre c tea ru{1ettrlui
Soliloquia " Soliloc\rii
De b<ini - Oespre n&flrra binelui
De agone christiano - Despre tupta megtinf,

De nragistro - Despre magisau
De vita-D eviaqaferici
De lnrrnor animae'Despre nefftu suftretului

ilr
i.i

ISAN 173*15-t tt?q*g

Page 83

16q-. --- - - -$4"rrlll4ryeq!"
!!thi'41-"!

isti alius alio praestabilius, in miseria vcm illi alius ali
t<ilerabilius Permat-rebunt'

CX[. - Poenam d,<tmnatorum aeternam.f'orc'

'
Sf. Aureliu Augustin, Enchiri.dion

vr-rr stimi in beatitudine, unul mai presu-s38r decAt altul, ceilalgi,
tnsd, vor stdmi in mizeie, urruia mai tolerabilSss decAt altuia.

CXII. - Pedeapsa celor damnali ua I'i eternd..
i., ,r..,, agadar, unii, ba chiar destul dc mulgi'386, se

tnduiogeazS, cu omeneasci afer:tiune, fa15 de pedeapsa eterni gi
de chinurile perpefue, fdrd intrelupere, ale celor damnapi, qi nu
clred cd ala va s5' fie, nu, insi, opunAndu-se Sfintelor Scripturi, ci
lnmuind, ln virtutea propriilor stiri sufleteqti, toate cele crude gi
lnturnAnd intr-o sentinfd mai blAndi cele ce Socotesc ci au fcist
spuse in ele mai inspdimAntdtor decAt mai adevirat. Cdci, nu uc,
uiLa, zic ei, Dumnezeu sd tSi arate misericordia sau oa cuprinde
tn mdnia Sa misericordia Sa (Ps. LXXU, 10). Intr-adevir, aceasta
ae citeqte in sfArrtul psalm, dar se intelege. fdrd de nid un scrupul,
despre aceia, care sunt numigi vase ale misericordiei, pentru c[ qi
ei sunt eliberagi de rnizerie, dar nu prin meritele prooprii, ci prin
misericordia lui Dumnezeu. Sau, dac[ socotesc cd aceasta se referi
la to1i, nu este, de aceea, necesar sd presupuni ci poate sE se
afArgeascd dernnagiunea acelora despre care s-a spus: $l ace4tia uor
tnerge tn supliciu etern, nici sd gAndea^sci cumcd, in acest chip, va
avea, odatd gi odat6, sf6r5it chiar gi fericirea acelora despre care,
din contra, s-a spus: Cei drep!.i, tnsd,, tn uiata eLernd (Mat. XXJ,
46) Socoteascd, ins5, dacd aga lc place, c5, in anumite inte,rvale de
timp, pedppsele celor damnati vor fi, intr-o oarecare mdsur6,
hdrrlcite. Intr-adev6r, chiar gi aqa se poate inlelege cE va r5mane
&$upra acelora mAnia lui Dumnezeu (loan, III, 36), adici
damnagiunea insaqi (cnci accasta se numegte mAnia lui Durnnezeu,
nu perturbagia spiritului divinsT), incAt in mAnia Sa, adicu, mAnia
Sa st6ruind, nu va inceta, tohrgi, sd conlini misericordia Sa, nu
punAnd sfArqit supliciului eternffi, c;i dAnd sau interpun6nd uqurare
t*rinurilor. Fiindc.d nici Psalmul mr zice: Spre inoetarea m6niei Salo,
nuu, dupl mAnia 34 <i, tn mdnia Sn. MAnie, care, daci ar fi singuri
flcolo, cAt de micd poate fi ea gAnditd, a pieri din impirdlia lui
l)umnezeu, a fi exilat din <rtatea lui Dumnezeu, a fi ins-trdinat de la
viuta lui Dumneze,u, a fi lipsit de at6t de marea mulfime a dulcei
rlcsfltdri a lui Dumnezeu, pe oare .r a^scunde rrelor care sc temse de
l\irre, a gitit<r, insb, rrelor rare spred in Sine (Ps. XXX, 20), e*. o atAt

167

.drrurrt.rd.r, sed pro .r,, *ot' dura quaeque mollie
et in leniorern flectendo sententiam, quae putant ln
terribilirrs esse dicta, quam verius Non enim oblLuwcetut

Frustra itaque nonnulli, imo qram Plurimi aetcmi

damnatorum poenam et cruciatus sirle intermlsslo

p".p"*o. humano miserantur affectu, atque ita lutum:
t..L ,tnr't credunt; non quidem Scriptrrris divin

inquiunt. misereri l)eus, aut continebit in tra su'^i"r"ti"i""s
sur,s (Psol. LXXVI, 10)' Hoc quidem i

psalmo legitur sancto; sed de his sine ullo sclupu
intelligitur, qui vasa mis ericordi a" ""1_:t:l:it^":, ::
"t

ipSir"" pro meriti. suis, sed Deo miscrante de mis
i;tl.*r,t"r.'eut si hot' ad 'rmncs existi mant

pertin

non ideo necesse est ut damnationem rlpinentur
fini.i enrum do quibus [Col' 0285] dir:turn est' Z'1

isti in suppliciim aeternum: ne isto modo putet
habitura

-firr"-
qr.ttdoque felicitas etiam illorum,'

quibus e contrario dictum est, -Justi
autem tn ulta

aeternam (Matth. XXV, 46)' Sed poenas- damnatoru

certis temnorrm intervallis existirnent, si hoc eis

sliquatenus mitigari. Etiam sic quippe.inrclligi\ . / r rTI A<\ L,-^ -;;r; in illis La Dei (Joan' ul, 36), hoc est ip
Jurn.r^tio (haeo enim vocatur ira Dei, non divini ani

perturbatio), ut in ira sua, hoc est manente lra sr
hon tarnen contineat miserationes suas; non aeter

suoolicio finem dando, sed levamcn adhibendrl
i.i"^.po.,"r,.to crueiatibul Quia nec Psalmus ,ait'
finiendam iram suam, vel, post iram suam; scd' in i
,ro, t2.,r," si sola esset qtrania ibi minima cogitari pote
p"rir" a regno Dei, cxsulare a civitate Dei' alienari
vita Dei, carere tam magna multitudine dulcedinis l'

mentibus sc, Pcrf ecit autequam ahscondit ti
sperantibus in se (Psal. XXX,20)" tam glandis est poer

Page 84

!6:2 ---
[email protected]"t [email protected]

ut ei nulla porisrnt tormonta quae novimus
compara

si illa sit aeterna, rsta autern silrt quamlibet
mul

saeculis l,rnga.

CXIII. - Mors impiorum, ut tiita piorurn' perpetud'

Manlebit erg6 sine fine nroqp illa perpe
a^-.ruro*-, id ; alienatio a vita Dei'. et t-rmnibus
iJu or--"riis, cl.raelibet homines de varietate pt
i;;il;t ."l"rttiot'" vel inte'rmis'sione pro suis
motibu^s suspicentur: sicut manebit

oommunltor o

vita aeterna sanotorum, qualibet honorum
di

Sf. Aureliu Augnstin, Enchiridion:hlrtd,Lon 163

rlc mare podcapsd, irrc6t mr pot fi comparate (,u ea niciunele dirtre
tlrinurile pc (lale Ie cunoagtem, iar; daci ea este etern[, acestea sunt
lungi dc oricAte l,Arste ale timpului putcn] concepe cu nrintea.

CXIII. - l4oc.trtea celor impii., cct. ui,ala celor pii, e.stc perpet.ud.
Va rrimAne, aqadar, fdri sfArqit moartea aoeea,perpetud a celor

darnnaqi, adic5, hstrdinarea de viala lui Dumnezeu, qi ea irrsigi va
fi cornund tuturrtr" olicAt oamehii isi vr-ir ardta, in virtutea
omcnr:qtior lor afecgiuni sufletegfi, presupunerca fald de varietatea
pedepsel,rr, despre ugurarea sau despre intreruperea durerilor, dupd
rrrrn le va rdrhAne comuni htturor sfinlilor viata eternS, prin oricare
diferen163e0 a onorurilor ar strdluci ei in sufleteasca-le comuniune.

CXIV. - 30. Credin{a /'iincl tratatd, Augustin uorbatgte ocum d.e
Speran[d.. Cel.e.ce gin de ea sunt atpriruse tn llugdcimea cd.tre
DomnuL. Cel ure iSi pune Speran{a tn sine insuqi este ttl.eslemat.

Din aceastl confesiune a trr:dintei, care estc cuprinsi pe
sr)urt3e1 in Sprbol qi, judecatd tmpeste, este laptelc pi-uncilor3e2,
spiritual, insd" considerat5 qi tratat6, este nutrem6nflrl celor tari, se
rrayte speian$a bund a credinciogilor, pe care b lnsoteqte iubirea
s[5nt[.3q3 Din toatc acelea, c:are trebuie rrredincios crezltq !in, insi,
rle sporan!5 nurnai cele care sunt cuprinsc in Rrrgdciunea cdtre
l)ornnul. Cdt:i blestemat esle tol, dupd crrrn mdrturisesc divinole
rtrvirrte, care tgi pune speran[a in om (lerem. XVll, 5); gi, pr.in
ruce€rsta, qi cine igi pune speranta in sirrc tnsuq;i epte inl6nguit dc
lanlul blesternului acestuia. De accea nu trcbuie.si cerem dec6t de
la Domnul orice speldm noi, fie voind sd lur;rim bine, fie trebuind
a {i r6spl6tili pentuu lur:rdrile bune.

CXV" - Cele gapte cereri (: pe.tilii), dupd. Mo.tei, ale Rugdciunii
cdtre Domnul.

Prin urmare, dupd cvanghclistul Nlatei, se vede3e" cd
liugdciunea citrc Domnul condine sapte petr'1ii, dintre care, prin
llcj sunt cerutc daruri etcrna, prin cclclalte patru, daruri
tltrrPrrrale, ('aro sunt nec('sare. trrlrrci. lrr.ntru rlohf,ridirea r.elor
('lorno. Cici r;ele ce zicem: Sfi ntr:a,scri-se numel.e 7'du, ui.nd.

CXIY. - 30. Erposito Jide, agir de :!e: quae huc
perti

contineri orati'onL domi"nica' Spem in se ipso
po'

concorditel' fulgeant'

maledictus'

Iix ista fidei confessione, quae hlgviler Sym

contine-t ., et carnalitel cogitata lac parvulorum

';ilil;il;i ;;;; ";-'ide'ato
atque tr'actata cihus

fortiurn, nascrtur spes bona fidelium' :]li 'rjharitac :1]
;;;;t. Sed de ii.s omnihus quae fidelipr.sunt c{ede
ca tantum.ad spcm pertirreni quae.oratiory

d:Ti
*^tin"rt , Ma.ielioLtu e!i$ qrnnis, sicut divina to
eloquin, qti spem poni'l in no*:?? ('.'1"::,IJ1]:

iJJt."";t J,*G spem Ponit' huius maledicti vir
innectitur' Idecl non nisi a Domioo

D'eo petere dehe

quidqurtf sperarpus nos vel lene operaturos
vel ptrr

oPeribus adePtulrs'

SXV. .. Oratiortis d'ctrytirticae
apud Matthqeum petil'ia

sePqem'

Proilrcle aprrcl evangelistam- Matthaeum
sep

petition es continere domini ca t] d*"1- :T'11-tl1:
iribus acterna poscuntur, rcliquis quatuor'

tempo

quae tamcn prol)tcr acterlla^coTrs"q"":11 ",::.t:ff ,
N.- .pr,rd ii,i*.'t" Sanctifi'cetur nctmen tuLtm'

Page 165

ll

Similer Documents