Download Stevie Wonder - Part Time Lover PDF

TitleStevie Wonder - Part Time Lover
File Size108.1 KB
Total Pages3
Document Text Contents
Page 1

& bbbbb c Œ œ .œ Jœ
Bbm ‰ Jœ ‰ Jœ Œ œ

Ab Œ œ .œ jœ
GbM7 ‰ jœ ‰ jœ œ œ

Fm7

& bbbbb
5 Œ œ .œ jœ

Ebm9 ‰ jœ ‰ jœ ˙
Fm7 Œ œ ˙

Bbm
˙ œ œ

Ebm7 Fm7

Ooh

& bbbbb
9 œ œ .œ Jœ

Bbm

- da da da

‰ Jœ ‰ Jœ œ œ œ ‰
Ab

da da da da da

Œ œ œ œ ‰ Jœ
GbM7

da da da da

‰ Jœ ‰ Jœ œ œ œ ‰
Fm7

da da da da da

& bbbbb
13 Œ œ œ œ ‰ jœ

Ebm9

da da da da

‰ jœ ‰ Jœ œ œ œ œ
Fm7

da da da da da da

œ œ ‰ Jœ ˙
Bbm7

da da da -

Œ ‰ Jœ œ œ
Ebm7 Fm7

Call up ring

& bbbbb ..
17 % œ œ œ Jœ œ Jœ

Bbm

once
friends
thing

hang
and
that

up
we
I

the
should
must

phone
meet

tell

œ ‰
jœ œ œ

Ab

to
just

Last

let
pass
night

me
me
someone

Jœ œ œ œ
by

œ œ œ jœ œ jœ
GbM7

knowyou
don't
ring

made
ev
our


enit

door

home
speak,
bell

œ œ ‰ Jœ Jœ œ Jœ œ œ œ œ œ œ œ
Fm7

don't
know

And

want
the
it

nothing
word's
was-

to
"dis
not

be


-

-
-

& bbbbb
21 œ Œ Œ œE

bm9

wrong
creet"
you,

with
when
my

œ Œ .œ jœ
Fm7

part
part
part

time
time
time

œ œ .˙
Bbm

lover--

lover--
lovers--

Œ ‰ Jœ œ œ
If

But
And

she's
if
then

with
there's

a

& bbbbb
25 œ œ œ Jœ œ Jœ

Bbm

me,
some
man

I'll
e

called

blink
mer
our


gen


the
cy

ex

lights

change

œ ‰ Jœ œ œ
Ab

to
have
But

let
a

didn't

you
make


To Coda

œ œ œ jœ œ jœG
bM7

know
friend
want

to
to
to

nights
ask

leave

the
for
his

night
me

name

œ œ œ Jœ œ Jœ œ œ œ œ
Fm7
for
so

me and

Jœ œ Jœ œ œ œ
then- she won't- - -

-

-

& bbbbb
29 œ Œ Œ œE

bm9

you my

œ œ
3

œ œ œ œ œ
peek, it's really you- my

œ Œ .œ jœ
Fm7

part
part

time
time
œ œ .˙
Bbm

lover--
lover--

Ó œ œB
bm Abm7 Db7

We are

akbobada.com

Part Time Lover
Stevie Wonder 작작
Stevie Wonder 작작
Stevie Wonder 노노

Stevie Wonder 'In Square Circle' (1985.09)의 의의작

Page 2

& bbbbb
33 œ œ œ œ œ œGb

un der co ver pas

œ œ œ Jœ œ Jœ Jœ œ Jœ œ œ œ
Gb/Ab

sion on- the run

Jœ œ Jœ Ó
Db

- - -

Ó œ œ
Bbm7

chas ing- - - - -

& bbbbb
37 œ Œ Ó

Ebm7

love,

œ œ œ œ œ
up a gainst- the

.œ Jœ œ œ
Fm

Gdim Fm7/Ab

sun - - -

œ Œ œ œ
Bbm Abm7 Db7

- We are-

& bbbbb
41 .œ Jœ Jœ œ JœG

b

strang ers - by day,

Jœ œ Jœ œ œ œ
- lov ers- by night,

Jœ œ Jœ Ó
Db

- - -

Œ œ œ œ œ
knowing it's so- -

& bbbbb ..
45 œ Œ Œ ‰ Jœ

Ebm6

wrong, but

œ œ œ œ œ
feel ing - so

wF sus4
right

1Œ ‰ Jœ œ œ
If I'm with-

& bbbbb
49 2 Œ ‰ J¿ ¿

œF sus4
oh - ooh

œ œ .œ Jœ
Bbm

- da da da

‰ Jœ ‰ Jœ œ œ œ ‰
Ab

da da da da da

Œ œ œ œ ‰ Jœ
GbM7

da da da da

& bbbbb
53 ‰ Jœ ‰ Jœ œ œ œ ‰

GbM7 Fm7

da da da da da

Œ œ œ œ ‰ jœ
Ebm9

da da da da

‰ jœ ‰ Jœ œ œ œ œ
Fm7

da da da da da da

œ œ ‰ Jœ ˙
Bbm

da da da -

& bbbbb
57 ∑E

bm7 Fm7 Œ œ .œ Jœ
Bbm

da da da

‰ Jœ ‰ Jœ œ œ œ ‰
Ab

da da da da da

3

œ œ œ
3

œ œ œ
3

œ œ œ
3

œ œ œG
bM7

dadadadadadadadadadadada

& bbbbb
61 œ ‰ Jœ œ œ œ ‰

GbM7 Fm7

da da da da da

Œ œ œ œ ‰ jœ
Ebm9

da da da da

‰ jœ ‰ Jœ œ œ œ œ
Fm7

da da da da da da

œ œ ‰ Jœ ˙
Bbm

da da da -

& bbbbb
65 Ó œ œ

Bbm Abm7 Db7

We are

œ œ œ Jœ œ Jœ
Gb

un der co ver pas

Jœ œ Jœ œ œ œ
Gb/Ab

sion on - the run

Jœ œ Jœ Ó
Db

- - -- - - -

& bbbbb
69 Ó œ œ

Db Bbm7

chas ing

œ Œ Ó
Ebm7

love,

œ œ œ œ œ
up a gainst- the

.œ Jœ
3

œ œ œ
3

œ œ œFm
Gdim Fm7/Ab

sun - ------- -

Part Time Lover

akbobada.com

2

Similer Documents