Download Teorija Zavere PDF

TitleTeorija Zavere
File Size5.1 MB
Total Pages67
Table of Contents
              TEORIJA ZAVERE N
Teorija zavere Txt
            
Document Text Contents
Page 1

TEORIJA ZAVERE


JOVAN BAJFORD

Page 2

Teorija
 zavere
 :
 
 
Srbija
 protiv
 "Novog
 svetskog
 poretka"
 
 


 
("Conspiracy
 Theory:
 
 

Serbia
 vs.
 the
 New
 World
 Order")
 
 
 

 

!"#$%&'$()"*+&&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&

Page 33

Objašnjavanje
 dvosmislenim
 izrazima
 i
 šiframa!
!
:)#1$%@,! %/I%6'+,6,! )$%3(1,-04,! ($#3&/! (1$,1%5'4/! *#4,! (%! /! )$#1#+,-%$%&'.*#4! 1%#$'4'!
*#$'(1'! $,3'! *#&1$#0%! &,3! 3-#(6'(0%&#H;/! /! )#50%3/! '3%&1'1%1,! +,-%$%&'*,9! ",3,!
*#&(1$/*='4,! $%.%&'=%! '+'(*/4%! 3,! (%! '6%&/4%! (/@4%*1G! +,-%$%&'='! )#.'&4/! 3,! (%! &,+'-,4/!
\3'$%*1#$'4/6#6! +0,\G! \$%2'(%$'6,! /2,(,\G! \)$#3/=%&1'6,! $,1,\G! '139! [&#5'! #3! #-'N! '+$,+,!
#3$,2,-,4/!-%;!)#6%&/1#!*#$'H;%&4%!)#+#$'H&'N!,&,0#5'4,!/!+,-%$%&'.*#6!3'(*/$(/! '!(1#5,!
6#5/!3,!(%!)$#1/6,.%!*,#!$,+$,3,!/*,+'-,&4,!&,!\4%I1'&/!6#&1,2/\G!\H 6'&*,&4%!.'&4%&'=,\!
'0'!&,!)#&,-04,&4%!\@#(,&(*#5!(=%&,$'4,\9!?*0#&#(1!*,!&%4,(&'6!)#46#-'6,!'!H'I$,6,!*,3,!(%!
5#-#$'! #! +,-%$%&'='6,! &'4%! &#-,! )#4,-,! /! H'$%6! *#&1%*(1/! +,-%$%&'.*#5! 3'(*/$(,9!
J%+3%(%1'N!5#3'&,!)$#),5,&3'(1'!Y$/H1-,!Y2#&,!L%$.,! .%(1#!(/! )$#)/H1,0'!3,!4,(&#!#+&,.%!
\&%)$'4,1%04,\9! :6%(1#! 1#5,! -#0%0'! (/! 3,! *#$'(1%! #)H1%! '! 3-#(6'(0%&%! 1%$6'&%G! *,#! H1#! 4%!
\*#6/&'+,6\9!8(1#!1,*#G!/!)/@0'*,='4,6,!e,='#&,0&#5!I$#&1,!/!K%0'*#4!L$'1,&'4'!)#(1#4,0,!4%!
1%2&4,! 3,! (%! *#$'(1%! H'$%! *,1%5#$'4%G! *,#! H1#! (/! \*,)'1,0'+,6\G! \,6%$'.*'! @,&*,$'\! '139!
e%#3$%T%&#(1!#-'N!1%$6'&,!#6#5/;/4%!3,!*,1%5#$'4,!+,-%$%&'*,!#(1,&%!$,(1%504'-,!1,*#!3,!
1%#$%1'.,$'! +,-%$%! 6#5/! &4%&%! 5$,&'=%! 3,! (6%H1,4/! &,! $,+0'.'1,! 6%(1,G! /! +,-'(&#(1'! #3!
*#&1%*(1,!'!)#1$%@%9!
:!*#&1%*(1/!([email protected]'4,&(*#5!)$#1#+,-%$%&'.*#5!3'(*/$(,G!4%3'&,!(1-,$!/!-%+'!(,!+,-%$%&'='6,!#!
*#4#4!&'4%[email protected]'0#!()#$,!'0'!(/6&4%!4%(1%!3,!(/!(%!#&'!&,0,+'0'!&,!\Z,),3/\9!]-#!(,6#!)#!(%@'!&'4%!
6&#5#!./3&#!'0'!()#$&#!'6,4/;'!/!-'3/!3,!(%!eMR]G!&%)$'4,1%[email protected]'4%!/!1%*/;%6!$,1/G!.%(1#!
&,+'-,! \+,),3&'6! -#4&'6! (,-%+#6\9! :!1#6! (6'(0/G! ,0/+'4,!&,! \Z,),3\! *,#!&,! '+-#$!+,-%$%!
6#50,! @'! (%! 1/6,.'1'! *,#! 5%#)#0'1'.*'! '+$,+! '! *,#! #(1,1,*! N0,3&#$,1#-(*%! $%1#$'*%9! :! '(1#!
-$%6%G! *,1%5#$'4,! \Z,),3,\! *,#! '+-#$,! +,-%$%! '6,! 3/@04%! *#$%&%! /! A($)(*#4F! +,-%$%&'.*#4!
*/01/$'9![,3,!(/!&,)#6%&%!#!Z,),3/!/!#[email protected]'04&#4!([email protected]'4,&(*#4!H1,6)'!'!%0%*1$#&(*'6!6%3'4'6,!
/50,-&#6! @'0%! 0'H%&%! *#&#1,='4,! '+! ,&1'S+,),3&%! $%1#$'*%! 0'*#-,! *,#! H1#! 4%! @'#! e'*#0,4!
K%0'6'$#-';! /! 1$'3%(%1'6! 5#3'&,6,! '0'! *,*,-! 4%! Q,1'@#$! m/$T%-';! 3,&,(G! '[email protected]#$! '+$,+,!
)$%3(1,-04,! )#1%&='4,0&#! +&,.,4&/! )#46#-&/! -%+/! '+6%T/! )$#1#+,-%$%&'.*%! 1%#$'4%! '!
*0,('.&%!+,-%$%&'.*%!1$,3'='4%9!
:!$,&'4%!='1'$,&'6!1%*(1#-'6,! '+!U#0'1'*%G!LLOG!Oee! '!?"q!#+&,.,-,4/! (%!*,#!50,-&'! \1/[email protected]#S
6,&')/0,1#$'\!4,-&#5!6&4%&4,9!]&'G!*,#!'!3$/5,!6%3'4(*,!)$%3/+%;,!&,!Z,),3/G!#)'('-,0'!(/!
(%! /! ([email protected]'4,&(*#4! $%2'6(*#4! H1,6)'! *,#! 50,-&'! ,5%&1'! +,-%$%G! .'4'! 4%! #(&#-&'! +,3,1,*! @'#! 3,!
(*$'-,4/! '(1'&/! #3! )/@0'*%! A&,! Z,),3/F! '! )$'*$'4/! )$,-%! )#@/3%! '&1%$-%&='4%! &,! L,0*,&/`!
\Y$/5'! /(0#-!+,! ,6%$'.*/! '&1% $-%&='4/!4%!3,! (%!,6%$'.*,!4,-&#(1! /@%3'!3,! (%!1'6!&,),3#6!
&%*'! &,$#3! (),(,-,! #3! (1$,3,&4,9! Z,3,1,*! 3,! (%! '(I,@$'*/4/! ($=%),$,4/;'! (&'6='! '! 1%*(1#-'!
#@,-04,4/! /-%*! 6%3'4'G! 1'! -%0%6,4(1#$'! 6'(1'I'*,='4%! '! 6,&')/0,='4%G! )#5#1#-#! /-%[email protected],&'! 3,!
'(*#$'(1%! '! &,46,&4/! 5$%H*/! @/3/;%! 2$1-%9\! A\O'&'.&'! 6#$,0! ,5$%(#$,\G! U#0'1'*,G! BD9! ,)$'0!
BbbbF9\!?$)(*'!6'&'(1,$!'&I#$6'(,&4,!M0%*(,&3,$!K/.';! '0/(1$#-,#!4%!/@$+,&4%!)$#),5,&3&%!
*,6),&4%! &,0#5#6! *#4'! (/! 3#@'0'! &#-'&,$'! ?'S<&S<&,G! *#4'! '+-%H1,-,4/! '+! >/5#(0,-'4%G! 3,! &%!
'+-%H1,-,4/!/#)H1%!#!-#4&'6!/()%('6,[email protected],G!-%;!3,!5#-#$%!#!3%6#$,0'(,&4/!($)(*'N!(&,5,G!3,!
&,)$,-%! 0'(1/! '&1%0%*1/,0,=,! '! )#0'1'.,$,! *#4'! ;%! &,),3,1'! -0,(1! /! [email protected]'4'! '! )#3$2,-,1'! e,1#!
,5$%('4/! '! 3,! (%! N'1&#! )$#&,T/! -#4&'! #@4%*1'! /! @0'+'&'! @#0&'=%! rY$,5'H,! ['H#-';p! *,*#! @'! (%!
#)$,-3,0#!&4%&#[email protected]#[email protected],$3#-,&4%9\!A\Q,*%1%!&%!6#5/! /;/1*,1'! ($)(*%!6%3'4%\G!U#0'1'*,G!aB9!
6,4!BbbbF9!
:! #-,! 3-,! ='1,1,! 1-$3'! (%! 3,! 4%! &#-'&,$(*'! $,3! )$#'+-#3! \/-%[email protected],-,&4,\! '! \&,0#5,\G!
)#3$,+/6%-,4/;'! 3,! (/! 6%3'4'! \$/*,\G! ,! &%! 6#+,*! +,-%$%9! ]-, ! -$0#! 1')'.&,! (0'*,! #!
&#-'&,$'6,! *,#!#$/T/! /!$/*,6,!+,-%$%&'*,!3,04%!(%!$,+-'4,! /! .0,&*/! \Q%.&'*!&#-'&,$(*'N!
0,2'\G! #@4,-04%&#6! /! U#0'1'='! *$,4%6! 6,4,! Bbbb9! U#+'-,4/;'! (%! &,! .0,&,*! #@4,-04%&! /!
=$&#5#$(*#6!3&%-&'*/!Y,&G!U#0'1'*,! #1*$'-,! .'1,#='6,!3,! )#(1#4%! \'&(1$/*='4%!&#-'&,$'6,!

Page 34

koji
  su
  u
  službi
  propagande
  agresora
  kako
  da
  izveštavaju
  iz
  naše
  zemlje"
  (D.
  Bećirević
 
"Rečnik
  novinarskih
  laži",
  Politika,
  31.
 maj
  1999).
  "Instrukcije",
  koje
  navodno
 daje
  glavna
 
komanda
  NATO
  u
  Briselu,
  uključuju
  uputstva
  u
  pogledu
  izbora
  osoba
  koje
  treba
 
intervjuisati,
 načina
 postavljanja
 pitanja
 i
 rečnika
 koji
 treba
 koristiti
 kada
 se
 pominju
 srpski
 
vojnici,
  albanske
  izbeglice
  ili
  žrtve
  među
  civilima.
  Vredi
  ukazati
  na
  navodni
  razlog
  za
 
davanje
 ovakvih
 instrukcija
 zapadnim
 novinarima.
 U
 tekstu
 se
 kaže
 da
 je
 ovaj
 potez
 vrhovne
 
komande
  NATO
  odgovor
  na
  činjenicu
  da
  "je
  propaganda
  zatajila,
  da
  su
  pojedini
 mediji
  u
 
zemljama
 NATO
 izmakli
 kontroli".
 U
 ovoj
 tvrdnji
 se
 podrazumeva
 da
 su
 zapadni
 mediji
 bili
 
pod
  nečijom
  kontrolom
  i
  da
  su
  to
  u
  velikoj
  meri
  i
  dalje.
  "Netačno"
  izveštavanje
  stranih
 
novinara
  ne
  pripisuje
  se
  profesionalnoj
  slabosti
  ili
  novinarskoj
  nesposobnosti,
  već
 
postojanju
  svesne
  strategije
  koju
  su
  zamislili
  oni
  koji
  koriste
  medije
  da
  bi
  sakrili
  prave
 
pobude
 iza
 agresije
 NATO
 protiv
 Jugoslavije.
 
Nijedan
  od
  pomenutih
  članaka
  nije
  se
  upuštao
  u
  pojedinosti
  kada
  je
  trebalo
  reći
  ko
  to
 
kontroliše
 medije
  i
 mehanizme
 preko
 kojih
  se
  strani
 novinari
 drže
 pod
 nadzorom.
 Čitalac
 
još
 jednom
 ostaje
 bez
 znanja
 o
 identitetu
 osnovnih
 izvora
 manipulacije.
 
U
 teoriji
 zavere
 svetskih
 elita
 nema,
 međutim
 nikakve
 sumnje
 ko
 je
 taj
 ko
 kontroliše
 medije.
 
Bilderberška
 grupa
 i
 s
 njom
 povezane
 organizacije,
 kao
 što
 su
 Trilateralna
 komisija
 i
 Savet
 
za
 spoljne
 poslove,
 najčešće
 se
 predstavljaju
 kao
  forum
 koji
 povezuje
 političke,
 medijske
  i
 
industrijske
  elite.
  Na
  primer,
  Smilja
  Avramov,
  pisac
  knjige
  Trilateralna
  komisija
  (1998),
 
tvrdi
 da
 kontrola
 nad
 "komunikacionim
 sistemima
 predstavlja
 sastavni
 deo
 i
 bazičnu
 polugu
 
političke
  i
  ekonomske
  moći
  Trilaterale".
  Avramov
  piše:
  "Da
  bi
  se
  ostvario
  cilj
 
‘transnacionalnih
  organizacija
  i
  multinacionalnih
  kompanija’,
  neophodno
  je,
  po
  mišljenju
 
stratega
  Trilaterale,
  pacifizirati
 mase
  i
  dovesti
  ih
  u
  stanje
  totalne
  apatije,
  uz
  istovremeno
 
uspostavljanje
 najvišeg
 stepena
 kontrole,
 koji
 danas
 omogućavaju
 savremena
 tehnologija
  i
 
savremena
 dostignuća
 u
 oblasti
 psihologije...
 Uspostavljanjem
 monopola
 nad
 mas-­‐medijima
 
omogućeno
 je
 plansko
 manipulisanje
 masama,
 modeliranje
 mišljenja
 i
 formiranje
 ukusa."
 
 
 

 
http://www.danas.co.yu/20060525/feljton1.html
 
 
 

 

 


 
R?#!'#!/('7(!*>(?(!4$'(!&)()&*(!%(/$*#
 

 
U
  svojoj
  knjizi
  Smilja
  Avramov
  kasnije
  piše
  o
  mreži
  koja
  povezuje
  najveća
  medijska
 
preduzeća
  u
  svetu
  i
  zaključuje
  da
  je
  "tržište
  komunikacija
  prepušteno...glavnim
  igračima
 
Trilaterale"
  i
  da
  se
  "transnacionalne
  kompanije
  u
  oblasti
  komunikacija,
  od
  1970.
  pa
  na
 
ovamo,
 javljaju...
 kao
 pioniri
 za
 ‘novi
 poredak’,
 za
 tzv.
 ‘globalnu
 kulturu’".
 
Na
  sličan
  način
  su
  učesnici
  tribine
  Udruženja
  književnika
  Srbije,
  održane
  krajem
  aprila
 
1999.
  na
  temu
  "Medijske
  manipulacije
  i
  ratni
  zločini",
  zaključili
  da
  su
  zapadni
  mediji
 
"produžena
 ruka
 multinacionalnih
 kompanija"
 koje
 žele
 da
 se
 domognu
 bogatih
 prirodnih
 
bogatstava
 koje
 poseduje
 Srbija
 ("Produžena
 ruka
 kapitala",
 Politika,
 28.
 april
 1999).
 Jedan
 
od
  učesnika
  ove
  manifestacije,
  Miodrag
  Ilić,
  podsetio
  je
  posetioce
  tribine
  na
  to
  ko
 
manipuliše
  zapadnim
 medijima:
  "Takozvana
 Bilderberg
  grupa,
  osnovana
 pre
 pet
 decenija,
 
koja
 kao
 tajna
 svetska
 vlada
 godinama
 izaziva
 ratove
 i
 sukobe
 niskog
 intenziteta
 koji
 su
 za
 
njih
 visoko
 profitabilni".
 
U
 antisemitskoj
 teoriji
 zavere
 Ratibora
 Đurđevića
 takođe
 nema
 nikakve
 sumnje
 ko
 stoji
 iza
 
manipulisanja
  u
  pozadini
  antisrpske
  zavere.
  Još
  1997.
  godine
  u
  knjizi
  O
  besmislu
 
antisemitizma
  i
  anti-­‐antisemitizma
  Đurđević
  "otkriva"
  da
  ključnu
  ulogu
  u
  zaveri
  igra

Page 66

#$/24/\! /!$/*,6,! \@,&*,$(*#[email protected]$,1(1-,\G!*#4%!(%!&%6'0#($3&#!*#$'(1'! )$#1'-! (-'N!#&'N!*#4'!
4,-&#!$,+#1*$'-,4/!&4%5#-%!6,N'&,='4%9!
e'(/! (-'! 1%#$%1'.,$'! +,-%$%! /! [email protected]'4'! )#H0'! (1#),6,! K0,4';,! '! ?6'04%! M-$,6#-! '! )#*/H,0'! 3,!
)$'0,5#3%! (-#4! )#50%3! &,! (-%1! )#0'1'.*#4! $%,0&#(1'! [email protected]'4%! )#(0%! ['0#H%-';,9! U$'(1/)! ?),(#4,!
K0,4';,! '! ?6'04%! M-$,6#-! #6#5/;'0,! 4%! .'&4%&'=,! 3,! (/! (%! #&'! $%3#-&#! )$%3(1,-04,0'! *,#!
0'.&#(1'! *#4%! \&%! )$'),3,4/!&'4%3&#4! (1$,&='\! '! *#4'! (/! \&%)$'(1$,(&'!&,/.&'='\! '0'! \&%+,-'(&'!
'(1$,2'-,.'\9!U#6'$04'-!'!)$'@$,&!&,.'&!&,!*#4'!(/!)#+3$,-'0'!)$#6%&%[email protected]'#!4%!)/1!3,!#3$2%!(-#4/!
$%)/1,='4/!&%)$'(1$,(&'N!'!#@4%*1'-&'N!)#(6,1$,.,G!.'4'!4%!$,[email protected]'#!'+&,3!1,*#!)$#0,+&'N!(1-,$'!
*,#! H1#! 4%! 3&%-&,! )#0'1'*,9! Y$/5,! $%1#$'.*,! (1$,1%5'4,! *#4,! 4%! @'0,! 3#(1/)&,! 1%#$%1'.,$'6,!
+,-%$%! *,3,! (%! (/#.%! (! 5/@'1*#6! 6'0#(1'! @'0,! 4%! 3,! )$'+&,4/! )#$,+! '! 3,G! *,3,! 4%! $%.! #!
&%3,-&'6! 3#5,T,4'6,! '! [email protected]'4'G! )$#1/6,.%! ['0#H%-';%-! ),3! *,#! 4#H! 4%3,&! /()%N!
1$,&(&,='#&,0&%! #0'5,$N'4%! /! 1%2&4'! *,! 3#6'&,='4'! (-%1#69! L,H! 1,*#! (/! 3#5,T,4%! /! #*1#@$/!
cEEE9! )$#1/6,.'0'!6&#5'! (1$,&'!1%#$%1'.,$'!+,-%$%!*#4'! (/!&%*,3,! (%3%0'!&,! ['0#H%-';%-#6!
*,&,@%1/!'!(!&4'6!$,+6%&4'-,0'!#1*$';,!#!&#-#6!(-%1(*#6!)#$%1*/9!e,!-%@!(1$,&'='!O%&1$,!+,!
6%T/&,$#3&/!,*='4/!A8&1%$&,1'#&,0!M=1'#&!O%&1$%!S!8MOF!Q%6+'4,!"0,$*,G!['H%0!"#0#&!'!3$/5'!
"0,$*#-'!(,$,3&'='!#@4,(&'0'!(/!['0#H%-';%-!),3!*,#!)#@%3/!6%T/&,$#3&'N!(1$/*1/$,!6#;'!'!
O8MG!)#@%3/!*#4,!;%!&%6'&#-&#!3#-%(1'!3#!\#*/),='4%!>/5#(0,-'4%!#3!(1$,&%!eMR]\9!
:!1%0%I#&(*#6!'&1%$-4//!*#4'!4%!'+!+,1-#$%&'.*%!;%0'4%!cV9!,-5/(1,!cEEB9!3,#!,6%$'.*#6!RK!
*,&,0/! j]7!e%_(G! ['0#H%-';!4%!1,*#T%!$%*,#!3,!4%!&#-,! -0,(1! /[email protected]'4'! \6,$'#&%1(*'!$%2'6\!
*#4'! (/! +,),3&%! ('0%! )#(1,-'0%! $,3'! \#*/),='4%! [email protected]'4%\9! ]3! )#.%1*,! (-#5! (/T%&4,! I%@$/,$,!
cEEc9! ['0#H%-';! (%! 3$2'! (0'.&%! -$(1%! )$#1#S+,-%$%&'.*%! 1%#$'4%! '! 1'6%! /! -%0'*#4! 6%$'! '$'1'$,!
1/2'#=%!'!(/3'4%!R$'@/&,0,!+,[email protected]'-H/!>/5#(0,-'4/9!
?0'.&/! (1$,1%5'4/! (/! $,+-'0%! $,+&%! 4,-&%! 0'.&#(1'! *#4%! (/! @'0%! /! &%)#($%3&#4! -%+'! (!
&%*,3,H&4'6! $%2'6#6! /! [email protected]'4'9! :! '&1%$-4//! )#(1,-04%&#6! &,! -%@! (1$,&'=/! 8MOG! ['N,40#!
[,$*#-';!4%!)$%3-'3%#!3,!;%[email protected]'4,!)#(1,1'! \)#0/*#0#&'4,!(1$,&#5!*,)'1,0,! '!&#-#5!(-%1(*#5!
)#$%1*,G!)$-%&(1-%&#!?MY\9!['0#H%-';%-,!;%$*,![,$'4,!#1'H0,!4%!*#$,*!3,04%9!j%@$/,$,!cEEB9!
'+4,-'0,! 4%! =$&#5#$(*#6! .,(#)'(/! 8(1#*! 3,! )#(0%! ),3,! &4%&#5! #=,! \[email protected]'4#6! -0,3,4/! O'5,&'G!
>%-$%4'G!O'&=,$'G!R/$='G!(,6#!&%[email protected]'\9!>%3,&!#3!['0#H%-';%-'[email protected]'(*'N!(,$,3&'*,!k'-#$,3!85';!
&,! (0'.,&! &,.'&! 4%! /! 1#*/! (/*#@,! '+6%T/! )#0'='4%! '! ['0#H%-';%-'N! 1%0#N$,&'1%04,! /#.'!
['0#H%-';%-#5!N,)H%&4,G!'+&%#!1-$3&4%!3,!>%-$%4'!-0,3,4/[email protected]'4#69!
R-$3&4/! 3,! )#0'1'.*%! )$#6%&%! /! [email protected]'4'! )$%3(1,-04,4/! [email protected],$! )$'-$%6%&/F! )#@%3/! '(*#&(*'N!
&%)$'4,1%04,[email protected]'4%!1%2'0'!(/!3,!)$'N-,1%!#&'!(0%[email protected]%&'='!1%#$'4%!6%T/&,$#3&%!+,-%$%!*#4'!(/!/!
6,&4#4!'0'!-%;#4!6%$'!&%)#($%3&#!/.%(1-#-,0'!/!$,&'4%6!([email protected]'4,&(*#6!$%2'6/!'!.'4/!(/!*,$'4%$/!
#*#&.,0'! #*1#@,$(*'! 3#5,T,4'! cEEE9! 5#3'&%9! e4'N#-,! #3,&#(1! ['0#H%-';%-#6! )#0'1'.*#6!
)$#4%*1/[email protected]'0,!4%!1,*#!#5$#6&,G!3'$%*1&,!'!&%)#$%='-,!3,!'6!&'*,*-,!$%1#$'.*,!5'6&,(1'*,!&'4%!
6#50,!3,!)#6#5&%!3,!&,4&#-'4%!3#5,T,4%!(N-,1%!3$/*.'4%!&%5#!*,#!*,1,(1$#I/9!
[%T/! #&'6,! *#4'! (/! &,! 3#5,T,4%! '+! #*1#@$,! cEEE9! 50%3,0'! *,#! &,! )#@%3/! +,),3&#5!
'6)%$'4,0'+6,! '! )#*#$,-,&4,! [email protected]'4%! &#-#6! (-%1(*#6!)#$%1*/! @'0'! (/! '! #&'! *#4'! (/! (0%3'0'!
$,3'*,0&'4%!-%$+'4%!1%#$'4%!+,-%$%9!:!4%(%&!cEEE9!#-,4!3%#!+,-%$%&'.*%!+,4%3&'=%!#30/.'#!(%!+,!
*#&*$%1&/!,*='4/9!",#!H1#!(%!.%(1#! '(1'.%!/!0'1%$,1/$'!#!1%#$'4'!+,-%$%G!+,-%$%&'.*,!*/01/$,! /!
(,-$%6%&#6! (-%1/! &'4%! +,@$,&! /(,604%&'N! %&1/+'4,(1,`! )'(,=,G! &#-'&,$,! '! ,&,0'1'.,$,9!
Z,-%$%&'H1-#! 4%! 1,*#T%! #(&#-&#! #@%0%24%! )#0'1'.*#5! %*(1$%6'+6,! &,! *#6%! &,(1#4%!
#$5,&'+,='4%! *#4%! (0%3%! $,3'*,0&%! )#0'1'.*%! '3%#0#5'4%9! ?0'.&,! 1%&3%&='4,! )#.%0,! 4%! 3,! (%!
$,+,+&,4%!/[email protected]'4'!)#(0%!#*1#@$,!cEEEG!*,3,!(/!(%!2%H;'!(0%[email protected]%&'='!+,-%$%&'.*%!*/01/$%!)#.%0'!
#*/)04,1'!&,!)#0'1'.*#4!6,$5'&'!'!#$5,&'+#-,1'!*,#!6,0%!*0%$#&,='#&,0'(1'.*%!)#0'1'.*%!5$/)%9!!
!
N11)`ff___93,&,(9=#9g/fcEEWEWBcfI%041#&B9N160!
!
"$,4!
!

Page 67

http://www.reference.com/browse/Culling
 

http://www.dailygalaxy.com/my_weblog/2010/06/will-­‐planet-­‐earth-­‐mimic-­‐the-­‐
fate-­‐of-­‐easter-­‐island.html

Similer Documents