Download Thai PDF

TitleThai
File Size749.0 KB
Total Pages52
Document Text Contents
Page 2

ภาษาไทย O-NET2

ประมวลรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย
1. ภาษาศาสตร์

พยัญชนะ

สระ

วรรณยุกต์

โครงสร้างของพยางค์

2. หลักภาษา

3. การใช้คำ – สำนวน และการใช้โวหาร

Page 26

ภาษาไทย O-NET26

19. ข้อใดเป็นประโยคต่างชนิดกับข้ออื่น (O-NET 50)
1. ลูกที่ดีเป็นที่พึ่งของพ่อแม่ในวัยชรา
2. ไม่ว่าลูกจะเป็นอย่างไรพ่อแม่ก็ยังคงรักลูกเสมอ
3. หากลูกทุกคนดูแลเอาใจใส่พ่อแม่ท่านก็จะมีความสุข
4. การดูแลเอาใจใส่พ่อแม่เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของลูก

20. ข้อความต่อไปนี้ส่วนใดเป็นประโยคต่างชนิดกับข้ออื่น (ข้อสอบ O NET 2551)
(1) การบริโภคอาหารทะเลมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อร่างกายคนเรา
(2) ในเนื้อปลามีกรดไขมันไม่อิ่มตัวซึ่งมีส่วนช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือด
(3) คนที่ชอบรับประทานกุ้งส่วนมากไม่รับประทานหางและเปลือก
(4) ทั้งหางและเปลือกกุ้งเป็นอาหารที่อุดมไปด้วยแคลเซียมและไคโตซาน
1. ส่วนที่ 1 2. ส่วนที่ 2 3. ส่วนที่ 3 4. ส่วนที่ 4


นววรรณ พันธุเมธา. ม.ป.ป. ไวยากรณ์ไทย. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

ไพบูลย์ ดวงจันทร์. 2542. การใช้ภาษา. ภาควิชาภาษาไทย และภาษาตะวันออก. กรุงเทพฯ
: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

วิจินตน์ ภาณุพงศ์. 2520. โครงสร้างภาษาไทย : ระบบไวยากรณ์. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
อุปกิตศิลปสาร, พระยา. 2511. หลักภาษาไทย. พระนคร : ไทยวัฒนาพานิช.

Page 27

ภาษาไทย O-NET 27

บทที่ 6 ข้อบกพร่องในการใช้ภาษา
1. การใช้ภาษาผิด เข่นการใช้คำผิดความหมาย ผิดหน้าที่ ผิดบริบท
2. การใช้ภาษาไม่เหมาะสม การใช้ภาษาผิดระดับ
3. การใช้ภาษาไม่กระจ่าง
4. การใช้ภาษาไม่สละสลวย
5. การใช้สำนวนแบบภาษาต่างประเทศ
6. การใช้ประโยคไม่จบความ


1
1.1 การใช้คำผิดความหมาย เช่น
พ่อแม่ ให้เขาเอื้ออารีแก่ผู้อื่น ตำรวจ กระสุนปืนใส่ผู้ร้าย

นทีทั้งฉลาดและขยันทำงานที่ได้เลื่อนตำแหน่งครั้งนี้ แล้ว เขา ความผิดวันละเล็กวันละน้อย

รู้ว่าเขาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ควรไป เขาบ้าง เขา กับการเรียนจนล้มป่วย

1.2 ใช้กลุ่มคำและสำนวนผิดความหมาย เช่น
ลืมหน้าอ้าปาก ต้องใช้ ลืมตาอ้าปาก

ทันฟืนทันควัน ต้องใช้ ทันทีทันควัน

ปัญญาเท่าฝาหอย ต้องใช้ ปัญญาแค่หางอึ่ง

1.3 การเรียงคำหรือกลุ่มคำผิดลำดับ มักเกิดจากการวางกลุ่มคำขยายไว้ห่างจากคำที่ต้องการขยายมากเกินไป
เช่น ในเรื่องนิกกับพิม มีการกล่าวถึงมนุษย์ในทัศนะของสุนัข

(…มีการ กล่าวถึงมนุษย์ในทัศนะต่างๆ กันของสุนัข)

เขาแลเห็นเด็กน้อยไร้เดียงสาข้างหญิงสาวกำลังกระโดดเต้น

(เขาแลเห็นเด็กน้อยไร้เดียงสากำลังกระโดดโลดเต้นข้างหญิงสาว)

2
2.1 ใช้ภาษาพูดในการเขียนทางวิชาการ เช่น
- ยังไง (อย่างไร)

- นิดหน่อย (เล็กน้อย)

- เผาศพ (ฌาปนกิจศพ)

- เอาการเอางาน (มีความรับผิดชอบในหน้าที่การงาน)

- เยอะแยะ (มาก)

2.2 ใช้ภาษาต่างประเทศโดยไม่จำเป็นในภาษาเขียน เช่น
- แอร์ (เครื่องปรับอากาศ)

- แอนตี้ (ต่อต้าน)

- เซ็นเซอร์ (ตรวจพิจารณา)

- รถเมล์ (รถโดยสารประจำทาง)

2.3 ใช้ภาษาต่างระดับในบริบทเดียวกัน เช่น
- ของข้าพเจ้าเสียชีวิตตั้งแต่ข้าพเจ้ายังเล็กๆ จึงมีภรรยาใหม่

- ขอเรียนว่า ไม่ได้ เมีย ออกลูกเมื่อวานนี้ เลยต้อง

2.4 ใช้ภาษาไม่เหมาะสมกับโวหาร เช่น
- เด็กน้อย ๆ เดินไปโรงเรียนอย่าง

- เขาเดิน มาหาฉันทันทีที่รถไปจอดสนิท

- เธอสวมเสื้อบางจนดู

- เรือค่อยๆ แล่นผ่านไป

Page 51

ภาษาไทย O-NET 51

1. ชี้ให้เห็นความสำคัญของแผ่นดินไทยทุกส่วน 2. ย้ำให้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
3. กระตุ้นให้คนไทยมีความหวัง 4. เตือนให้คนไทยรักสามัคคี

8. ผู้กล่าวข้อความต่อไปนี้มีจุดประสงค์ตามข้อใด
ต้นไม้น้อยๆ ยังให้ออกซิเจนแก่โลก ดอกไม้น้อยๆ ยังให้ความเพลินตาแก่มนุษย์ ผีเสื้อและนกกาบินไปมายังให้

ความสบายตาแก่ผู้พบเห็น เราเกิดมาชาติหนึ่งจะไม่ให้อะไรแก่แผ่นดินที่เราเกิดมาบ้างหรือ

1. ให้เห็นคุณค่าของทรัพยากรของโลก 2. ให้รู้จักบุญคุณของธรรมชาติ
3. ให้ทำตนให้มีประโยชน์ต่อส่วนร่วม 4. ให้เห็นประโยชน์ของสรรพสิ่งในโลก

9. ข้อความต่อไปนี้ผู้เขียนมีจุดมุ่งหมายอย่างไร (O-NET 50)
วัยรุ่นจะรักเพื่อนมาก เพราะมองเห็นว่าเพื่อนมีปัญหาคล้ายกับตนเอง จึงมักเห็นอกเห็นใจกัน และมักคิดว่า

ผู้ใหญ่ไม่เข้าใจ จึงได้พยายามเกาะกลุ่มกันเอง พูดคุยกันเอง ปรึกษากันเอง พ่อแม่หลายคนไม่เข้าใจไปตำหนิว่าเห็น

เพื่อนดีกว่าพ่อแม่ จึงทำให้น้อยใจและโต้ตอบกลับมา เกิดเป็นความขัดแย้งในครอบครัว

1. ให้ผู้ใหญ่เข้าใจวัยรุ่น 2. แสดงความเห็นใจวัยรุ่น
3. แสดงพฤติกรรมของวัยรุ่นในแง่ลบ 4. แก้ปัญหาการคบเพื่อนของวัยรุ่น

10. ข้อความต่อไปนี้ ข้อใดไม่อาจอนุมานได้ (O-NET 50)
สังคมปัจจุบันเป็นสังคมที่ต้องดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดของตนเองและครอบครัว ความสัมพันธ์ของ สมาชิกใน

ครอบครัวจึงไม่แน่นแฟ้นเท่าที่ควร

1. ครอบครัวส่วนมากพ่อแม่ทำงานนอกบ้าน 2. พ่อแม่ไม่มีเวลารับฟังปัญหาของลูก
3. สมาชิกของครอบครัวมีเวลาอยู่ร่วมกันน้อย 4. เวลาส่วนใหญ่ของลูกอยู่กับเพื่อนที่โรงเรียน

11. ข้อความต่อไปนี้ผู้เขียนต้องการโน้มน้าวใจผู้อ่านในเรื่องใด (O-NET 50)
หากพวกเราทั้งหลายอยากให้ลูกหลานของเราเจริญเติบโตเป็นคนดีที่มีความฉลาด มีความเพียร ก็จงหมั่นจัดหา

หนังสือดีๆ ให้พวกเขาได้อ่านกัน และร่วมสร้างกุศลจัดซื้อหนังสือบริจาคส่งไปให้ห้องสมุด เพื่อลูกหลานของเราได้มี

โอกาสอ่านเถอะ เพราะเด็กที่ฉลาดมีความเพียรย่อมส่งผลให้ประเทศชาติเจริญ

1. การรักการอ่าน 2. การบริจาคหนังสือ
3. การส่งเสริมให้เด็กฉลาด 4. การพัฒนาประเทศด้วยการอ่าน

12. ข้อความต่อไปนี้ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของผู้พูด (O-NET 50)
แม้ว่าฉันจะตายในการรับใช้ชาติ ฉันก็รู้สึกภูมิใจเป็นอย่างมาก เพราะเลือดทุกหยดที่รินรดออกมาจะสร้างความ

เจริญให้ประเทศชาติ และก่อให้เกิดความเข้มแข็งอันทรงพลัง

1. ความเสียสละ 2. ความมุ่งมั่น 3. ความซื่อสัตย์ 4. ความรับผิดชอบ

13. คำประพันธ์ต่อไปนี้ผู้เขียนสื่อความหมายตามข้อใด (O-NET 50)


1. เยาะเย้ยโชคชะตาอันรันทด 2. ต้องการลิขิตชีวิตด้วยตนเอง
3. ปลงตกกับชีวิตที่พลิกผัน 4. ครุ่นคิดเรื่องอำนาจพรหมลิขิต

14. ข้อใดไม่ได้กล่าวถึงในข้อความต่อไปนี้ (O-NET 50)
แพทย์ไทยเห็นว่าเด็กไทยกำลังถูกโรคอ้วนรุมเร้าอันเป็นผลจากการกินอาหารฟาสต์ฟู้ด จึงร่วมกันจัดการ

ประกวดการลดน้ำหนักเพื่อขจัดความเสี่ยง เป็นการจูงใจคนทุกวัยให้เห็นความสำคัญของการลดน้ำหนักมากกว่าที่จะ

ปล่อยให้ตนเองอ้วนต่อไป

1. ผลเสียของโรคอ้วน 2. การแข่งขันลดความอ้วน
3. ภัยของการบริโภคอาหารจานด่วน 4. วิธีการป้องกันและรักษาโรคอ้วน

Page 52

ภาษาไทย O-NET52

อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 15 - 16


15. ข้อใดเป็นแนวคิดหลัก(A-NET 50)
1. ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว 2. ใจเป็นต้นทางแห่งกรรม
3. กรรมทุกอย่างเกี่ยวเนื่องกัน 4. ใจเป็นกาย นายเป็นบ่าว

16. ข้อความนี้ใช้การขยายความด้วยวิธีใด(A-NET 50)
1. ยกตัวอย่าง 2. ใช้เหตุผล
3. โต้แย้ง 4. เปรียบเทียบ

17. ตามสาระของข้อความต่อไปนี้ ข้อใดกล่าวผิด (ข้อสอบ O-NET 2551)
การเรียบเรียงลำดับข้อความผิดที่ในประโยคเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ทำให้อ่านยากและกำกวม จะเห็นกันอยู่เสมอถ้าผู้

เขียนหรือผู้พิสูจน์อักษรอ่านทบทวนและจัดลำดับเสียใหม่ก่อนปล่อยผ่านออกไปก็จะช่วยให้การอ่านราบรื่นไม่สะดุด

1. ความกำกวมของข้อความเกิดจากการเรียงลำดับความผิดตำแหน่ง
2. ผู้เขียนสามารถขจัดความกำกวมของข้อเขียนได้ด้วยตนเอง
3. การตรวจทานเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยให้มีการเรียงลำดับความได้
4. ความบกพร่องด้านการเรียงลำดับข้อความเกิดขึ้นเป็นประจำจนแก้ไขไม่ได้

18. ข้อใดคือความคิดรวบยอดของคำประพันธ์ต่อไปนี้ (ข้อสอบ O-NET 2551)
ครืนครืนเสียงครวญคราง ไม่สิ้นสร่างที่โศกหา

พื้นแผ่นพสุธา ท่วมน้ำตาตลอดไป

1. ความปั่นป่วนของธรรมชาติ 2. ความรุนแรงของพายุฝน
3. ความสูญเสียอันยิ่งใหญ่ 4. ความเสียหายร้ายแรง

19. ตามรายงานต่อไปนี้ ข้อใดไม่ใช่สาเหตุโดยตรงของโรคอ้วน (ข้อสอบ O-NET 2551)
ผลสำรวจล่าสุดในจีนพบว่า หนึ่งในสี่ของเด็กวัยรุ่นชายในเมืองใหญ่ได้กลายสภาพเป็นเด็กอ้วนไปแล้ว อันเป็น

ผลมาจากความนิยมตะวันตกและการเติบโตทางเศรษฐกิจ ทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดีขึ้น เด็กต้องคร่ำเคร่งกับการเรียน

จนไม่มีเวลาได้ออกกำลังกาย นโยบายจำกัดให้แต่ละครอบครัวมีบุตรได้เพียงคนเดียวของทางการจีนก็เป็นอีกปัจจัย

สำคัญที่ส่งผลต่อโรคอ้วนในเด็กชาย เพราะลูกชายโทนจะได้รับการปรนเปรอเยี่ยง “จักรพรรดิน้อย”

1. เด็กคร่ำเคร่งเรียนหนังสือมากเกินไป 2. เด็กไม่ได้ออกกำลังเพียงพอ
3. เด็กอยู่ดีกินดีมากเกินไป 4. เด็กนิยมกินอาหารที่ไม่เป็นประโยชน์

20. ข้อใดอนุมานได้จากข้อความต่อไปนี้ (ข้อสอบ O-NET 2551)
ความสะดวกสบายในการอยู่หอพักของนักศึกษาเป็นไปตามกำลังเงิน อยู่หอพักที่สถานศึกษาจัดให้อาจสะดวก

สบายน้อยกว่า เสียเงินน้อยกว่า แต่มีสิ่งหนึ่งที่หอพักเอกชนไม่มีให้ คือการรู้จักอยู่ร่วมกัน รู้จักอดทนต่อความไม่พอใจ

คนอื่น เป็นการฝึกให้มีมนุษยสัมพันธ์ได้อย่างดี

1. หอพักของสถานศึกษามีความปลอดภัยมากกว่าหอพักเอกชน
2. นักศึกษาชอบอยู่หอพักเอกชนมากกว่าหอพักที่สถานศึกษาจัดให้
3. หอพักเอกชนมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้มากกว่าหอพักของสถานศึกษา
4. สถานศึกษามีงบประมาณจำกัดในการสร้างหอพัก จึงไม่อาจแข่งขันกับเอกชนได้

Similer Documents