Download THUYẾT MINH AN TOÀN LAO ĐỘNG PDF

TitleTHUYẾT MINH AN TOÀN LAO ĐỘNG
File Size79.1 KB
Total Pages5
Document Text Contents
Page 2

3. Cho phép hoặc đình chỉ sản xuất sau khi đã kiểm tra các điều kiện bảo đảm an
toàn hoặc vệ sinh trên công trường.
4. Tổ chức thực hiện tốt các kiến nghị của thanh tra nhà nước, cán bộ an toàn của
công ty và các tổ chức công đoàn các cấp về an toàn lao động trên phạm vi công
trường.
5. Khai báo kịp thời và tham gia điều tra tai nạn lao động, sự cố trên công
trường, đồng thời thực hiện các biện pháp khắc phục kịp thời.
6. Đề nghị khen thưởng những cán bộ, công nhân chấp hành tốt các chế độ quy
định hoặc có sáng kiến, thành tích trong việc ngăn chặn tai nạn lao động, đề nghị
thi hành kỷ luật những người vi phạm các chế độ quy định về bảo đảm an toàn và
vệ sinh trên công trường.
D. Chỉ huy phó công trường : Có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ trên ở bộ
phận sản xuất, thi công mà mình phụ trách theo sự ủy quyền của Chỉ Huy Trưởng
công trường.
E. Phòng tổ chức - hành chánh công ty có nhiệm vụ :
1. Bảo đảm việc cung cấp đầy đủ và kịp thời cán bộ và công nhân cho các công
trường và phải thực hiện tuyển dụng theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.
2. Phổ biến rộng rải và tổ chức thi hành các thể lệ, chế độ BHLĐ như : trang bị
đồ BHLĐ, bồi dưỡng hiện vật, nghỉ hàng năm v.v. cho cán bộ, công nhân của
Công ty và cung cấp trang thiết bị phục vụ công tác BHLĐ.
F. Phòng quản lý thi công công ty có nhiệm vụ :
1. Biên soạn các tài liệu giảng dạy về KTAT và xây dựng các quy trình về
KTAT, biện pháp thi công AT và VSLĐ đồng thời với việc thiết kế thi công.
2. Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các qui phạm và những yêu cầu về AT và
VSLĐ đã đề ra.
3. Có kế hoạch thực hiện đúng kỳ hạn việc kiểm tra định kỳ những máy móc,
phương tiện và dụng cụ làm việc của công ty để bảo đảm an toàn trong sản xuất,
thi công.
G. Cán bộ quản lý kỹ thuật thi công có nhiệm vụ :
1. Lập và hướng dẫn thực hiện các biện pháp AT và LĐ cho các đơn vị thi công
mà mình phụ trách.
2. Kiểm tra và đôn đốc các tổ, đội công nhân thực hiện đúng các biện pháp an
toàn và vệ sinh đã đề ra.
3. Cho ngừng thi công hoặc sản xuất từng bộ phận hay toàn bộ công việc mình
hướng dẫn khi xét thấy không bảo đảm an toàn và vệ sinh, đồng thời báo ngay cho
lãnh đạo giải quyết.
4. Tham gia điều tra, phân tích các vụ tai nạn lao động hoặc sự cố xảy ra trong
phạm vi mình phụ trách
H. Đội trưởng có nhiệm vụ :
1. Tổ chức tốt nơi làm việc, đặc biệt là ở những nơi điều kiện làm việc nguy
hiểm, dễ xảy ra tai nạn lao động hoặc có hại đến sức khỏe công nhân.

Page 4

lý kịp thời hiện tượng cháy nổ trên công trường.
3. Phối hợp với cán bộ y tế tổ chức cấp cứu kịp thời khi có tai nạn lao động, bảo
vệ tốt hiện trường tai nạn và báo cáo cấp trên xử lý theo qui định.
III. Các quy tắc - quy định chung về an toàn lao động :
A. Chấp hành đúng quy định an toàn TCVN 5308 của nhà nước.
B. Đối với các công tác cụ thể thi công ở các công trường : Ban hành các quy
định cụ thể riêng giúp các công trường thực hiện tốt công tác ATLĐ (kèm theo các
quy định an toàn).
C.Tại các công trường đều thực hiện : Treo hệ thống biển báo, những quy định,
quy phạm nhằm nhắc nhở công nhân thực hiện ATLĐ.
D.Trang bị đầy đủ các phương tiện BHLĐ cho công nhân :
* - Nón bảo hộ, giày, găng tay.
* - Dây an toàn cho CN làm việc trên cao.
* - Ủng cao su cho CN thi công bê tông.
* - Áo mưa cho CN làm việc trong mùa mưa.
* - Kính hàn cho thợ hàn.
IV. Nội quy công trường :
1. Cán bộ, công nhân viên làm việc trên công trường phải chấp hành nội quy quy
trình làm việc, nội quy kỷ luật lao động, các quy trình trong bản nội quy này.
2. Phải thực hiện tốt công tác nghiệp vụ chuyên môn, biện pháp kỹ thuật thi
công, biện pháp an toàn đã đề ra, bảo đảm chất lượng công trình, tiến độ thi công
và an toàn lao động trên công trường.
3. Công nhân không được đi lại ngoài phạm vi của đơn vị mình. Ra vào cổng
trong giờ làm việc phải được phép của cán bộ phụ trách. Cấm vào khu vực có biển
báo nguy hiểm. Phải sử dụng và bảo quản tốt các dụng cụ làm việc, các trang bị
phòng hộ lao động đã được cấp phát.
4. Cấm uống rượu bia và các chất kích thích trước và trong giờ làm việc. Cấm
người say rượu vào phạm vi công trường. Cấm tranh chấp gây mất an ninh trật tự
trên công trường.
5. Cấm đùa giỡn trong giờ làm việc hoặc nghỉ ngơi ở các nơi không an toàn.
6. Cấm hút thuốc hay sử dụng ngọn lửa hở ở cho xăng dầu hoặc ở những nơi dễ
cháy nổ. Cấm làm việc riêng trong giờ làm việc cũng như đưa các phương tiện,
máy móc ra khỏi phạm vi công trường với mục đích cá nhân.
7. Khi có mưa to gió lớn, không được trú mưa ở những nơi đang xây dựng dở
dang hoặc có kết cấu kém ổn định mà phải vào những nơi an toàn.
8. Công nhân bảo vệ trực công trường không được tổ chức uống rượu, bài bạc
hoặc bỏ đi nơi khác trong ca trực, phải thường xuyên tuần tra canh gác, bảo vệ tài
sản của công trường.
9. Không được ở lại đêm trên công trường, mỗi đơn vị chỉ được phép ở lại 2-3
người bảo vệ và phải đăng ký hàng tuần với ban chỉ huy công trường.
10. Cấm đưa người lạ hoặc thân nhân vào phạm vi công trường trong cũng như

Similer Documents