Download Tom Clancy - Centrul de Comanda - 03. Jocuri de Stat [Ibuc.info] PDF

TitleTom Clancy - Centrul de Comanda - 03. Jocuri de Stat [Ibuc.info]
File Size3.0 MB
Total Pages556
Table of Contents
              Mulţumiri
1
	Joi, ora 9:47, 
Garbsen, Germania
2
	Joi, ora 9:50, 
Hamburg, Germania
3
	Joi, ora 9:59, 
Garbsen, Germania
4
	Joi, ora 3:04, 
Washington, D.C.
5
	Joi, ora 10:04, 
Garbsen, Germania
6
	Joi, ora 10:07, 
Garbsen, Germania
7
	Joi, ora 10:12, 
Hamburg, Germania
8
	Joi, ora 11:05, 
Hamburg, Germania
9
	Joi, ora 11:42, 
Wunstorf, Germania
10
	Joi, ora 5:47, 
Washington, D.C.
11
	Joi, ora 11:52, 
Toulouse, Franţa
12
	Joi, ora 11:55, 
Wunstorf, Germania
13
	Joi, ora 6:40, 
Quantico, Virginio
14
	Joi, ora 8:02, 
Washington, D.C.
15
	Joi, ora 14:10, 
Hamburg, Germania
16
	Joi, ora 8:16, 
Washington, D.C.
17
	Joi, ora 14:30, 
Hamburg, Germania
18
	Joi, ora 8:34, 
New York, New York
19
	Joi, ora 14:45, 
Hamburg, Germania
20
	Joi, ora 8:47, 
Washington, D.C.
21
	Joi, ora 14:55, 
Hamburg, Germania
22
	Joi, ora 15:28, 
Toulouse, Franţa
23
	Joi, ora 15:23, 
Pe malul râului Leine, Germania
24
	Joi, ora 15:45, 
Hamburg, Germania
25
	Joi, ora 9:50, 
Washington, D.C.
20
	Joi, ora 15:51, 
Hanovra, Germania
27
	Joi, ora 16:00, 
Hamburg, Germania
28
	Joi, ora 10:02, 
Washington, D.C.
20
	Joi, ora 16:11, 
Hamburg, Germania
30
	Joi, ora 16:22, 
Hanovra, Germania
31
	Joi, ora 16:33, 
Hamburg, Germania
32
	Joi, ora 16:35, 
Hanovra, Germania
33
	Joi, ora 11:00, 
Washington, D.C.
34
	Joi, ora 17:02, 
Hamburg, Germania
35
	Joi, ora 17:17, 
Hanovra, Germania
30
	Joi, ora 17:30, 
Hamburg, Germania
37
	Joi, ora 17:47, 
Hamburg, Germania
37
	Joi, ora17:47, 
Hamburg, Germania
38
	Joi, ora 12:02, 
Washington, D.C.
30
	Joi, ora 18:25, 
Wunstorf, Germania
40
	Joi, ora 18:26, 
Toulouse, Franţa
41
	Joi, ora 9:34, 
Studio City, California
42
	Joi, ora 18:41, 
Hamburg, Germania
43
	Joi, ora 18:44, 
Wunstorf, Germania
44
	Joi, ora 18:53, 
Toulouse, Franţa
45
	Joi, ora 18:59, 
Hamburg, Germania
46
	Joi, ora 13:40, 
Washington, D.C.
47
	Joi, ora 20:17, 
Wunstorf, Germania
48
	Joi, ora 20:36, 
La sud-vest de Vichy, Franţa
49
	Joi, ora 14:59, 
Washington, D.C.
50
	Joi, ora 15:01, 
Washington, D.C.
51
	Joi, ora 21:02, 
Wunstorf, Germania
52
	Joi, ora 21:14, 
Wunstorf, Germania
53
	Joi, ora 21:32, 
Toulouse, Franţa
54
	Joi, ora 21:33, 
Wunstorf, Germania
55
	Joi, ora 21:56, 
Toulouse, Franţa
56
	Joi, ora 22:05, 
Wunstorf, Germania
57
	Joi, ora 22:06, 
Toulouse, Franţa
58
	Joi, ora 22:12, 
Wunstorf, Germania
59
	Joi, ora 22:41, 
Toulouse, Franţa
60
	Joi, ora 17:05, 
Washington, D.C.
61
	Joi, ora 23:07, 
Toulouse, Franţa
62
	Joi, ora 23:15, 
Wunstorf, Germania
63
	Joi, ora 17:15, 
Washington, D.C.
64
	Joi, ora 23:28, 
Toulouse, Franţa
65
	Joi, ora 17:41, 
Washington, D.C.
66
	Joi, ora 23:49, 
Wunstorf, Germania
67
	Joi, ora 23:55, 
Toulouse, Franţa
68
	Vineri, ora 0:04, 
Wunstorf, Germania
69
	Vineri, ora 0:16, 
Wunstorf, Germania
70
	Vineri, ora 0:17, 
Toulouse, Franţa
71
	Vineri, ora 0:51, 
Toulouse, Franţa
72
	Vineri, ora 0:52, 
Toulouse, Franţa
73
	Vineri, ora 0:53
Toulouse, Franţa
74
	Luni, ora 9:32, 
Washington, D.C.
Cuprins
            
Document Text Contents
Page 278

care anume.

— E-n regul , spuse Herbert. O s-o g sesc pe hart .ă ă ă
— Ştiu c mi-aş pierde vremea încercând s te conving să ă ă

renun i…ţ
— Ai dedus corect, fiule.

— … aşa c o s m mul umesc s -l informez pe generalulă ă ă ţ ă
Rodgers ce ai de gând. Mai ai nevoie şi de altceva?

— Da, r spunse Herbert. Dac furgoneta p r seşteă ă ă ă
autostrada, sun -m .ă ă

— Bineîn eles, Bob, spuse Alberto. Stephen te cunoaşteţ
îndeajuns de bine. Mi-a spus c le-a cerut b ie ilor lui s stea cuă ă ţ ă
ochii pe ea.

— Mul umeşte-i din partea mea. Şi spune-i c are votul meuţ ă
pentru Premiul Conrad, ad ug el. Ba nu. Nu-i spune. N-are rostă ă
s -şi fac iluzii degeaba.ă ă

— Dar oare nu-şi face mereu? râse Alberto, care apoi închise.

Herbert puse deoparte telefonul, rânjind. Dup toate prin câteă
trecuse, pu in distrac ie îi prindea bine. În timp ce cercetaţ ă ţ
h r ile, identificând autostr zile ce aveau orientarea est-vest, seă ţ ă
gândi la Premiile Conrad şi zâmbetul i se l i. Premiile Conradăţ
erau acordate în fiecare an, pentru pura distrac ie aţ
participan ilor, de c tre un juriu neoficial, în cadrul festiv al unuiţ ă
dineu ce se desf şura în secret, cu participarea figuriloră
marcante ale serviciilor de informa ii americane. Trofeul, careţ
avea forma unei spade, era acordat celei mai de seamă
personalit i din branş şi fusese numit astfel în onoarea luiăţ ă
Joseph Conrad. Romanul s u din 1907 intitulat ă Agentul secret
fusese una dintre primele istorii de spionaj care avea drept

subiect un agent provocator ce opera pe str zile dosnice aleă
Londrei. Dineul urma s aib loc peste numai câteva s pt mâniă ă ă ă
şi, ca de obicei, avea s se transforme într-un chef pe cinste –ă
mul umit , în mare m sur , talentului s rmanului Stephen Viens.ţ ă ă ă ă

278

Page 279

Herbert îşi not traseul pe care trebuia s -l urmeze, iar apoiă ă
demar , în scâr âitul sinistru al t bl rie lovite a maşinii sale.ă ţ ă ă

Viens fusese cel mai bun prieten al lui Matt Stoll în colegiu şi

era atât de serios pe cât de glume era tovar şul s u. De cândţ ă ă
fusese numit director adjunct, iar apoi director plin al BNR,

uimitorul talent al lui Viens în domeniile tehnicii de vârf sporise

considerabil eficien a şi importan a acestei agen iiţ ţ ţ
guvernamentale. De-a lungul celor patru ani care trecuser , cei oă
sut de sateli i care se aflau în sarcina sa furnizaser fotografiiă ţ ă
alb-negru detaliate, la orice grad de m rire fusese nevoie. Viensă
se d dea în vânt dup o expresie pe care nu ezita s-o folosească ă ă
ori de câte ori avea ocazia: „î i pot oferi o imagine cuprinzândţ
mai multe cvartale ale unui oraş, sau una care s - i dea ocaziaă ţ
de a corecta greşelile de ortografie din caietul unui puşti.”

Fiind atât de sobru, Stephen Viens lua în serios şi Premiile

Conrad. Îşi dorea cu adev rat premiul, toat lumea ştia asta şiă ă
poate c tocmai de aceea, ca s -i fac în ciud , juriul avea grijă ă ă ă ă
s -i lipseasc de fiecare dat câte un vot. Herbert îl comp timea,ă ă ă ă
dar era de acord cu ceea ce spunea preşedintele juriului,

directorul Rachlin de la CIA: Ce naiba, doar suntem agen iţ
secre i!ţ

În anul acesta îns , Herbert inten iona s -l duc cu z h relulă ţ ă ă ă ă
pe Larry Rachlin, votând în sfârşit pentru Stephen Viens. Nu

neap rat pentru talentele sale reale, ci pentru integritatea cuă
care îşi îndeplinea sarcinile. O dat cu sporirea num ruluiă ă
atacurilor teroriste în Statele Unite, Pentagonul lansase pe orbită
patru sateli i ce purtau numele de cod ţ Ricochet şi valorau în jur
de o sut de milioane de dolari fiecare. Fuseser plasa i pe oă ă ţ
orbit sta ionar la o în l ime medie de treizeci şi cinci de mii deă ţ ă ă ţ
kilometri deasupra Americii de Nord şi aveau menirea de a ineţ
sub observa ie teritoriul Statelor Unite. Dac existen a lor ar fiţ ă ţ
devenit public , întreg spectrul politic, de la extrema dreapt laă ă

279

Page 555

73 .............................................................................................................. 533
Vineri, ora 0:53
Toulouse, Franţa ................................................................................... 533

74 .............................................................................................................. 539
Luni, ora 9:32,
Washington, D.C. .................................................................................. 539

Cuprins ...................................................................................................... 549

555

Similer Documents