Download Topografski Znaci PDF

TitleTopografski Znaci
File Size1.2 MB
Total Pages13
Document Text Contents
Page 1

Topografski (kartografski) znakovi

Topografski znakovi nam pružaju informaciju o položaju, svojstvima i brojčanim vrijednostima
objekata koji se nalaze na zemljištu, a ucrtani su na zemljovidu. Svaki znak ima svoj položajni i
značenjski dio. Položajni dio nam govori gdje se objekt nalazi, a označava se točkama, linijama i
površinama. Kada uz položajni dio dodamo i objašnjenje prikladnim opisom, dobit ćemo i značenjski
dio znaka. Znakove svrstavamo u nekoliko grupa koje ćemo posebno objašnjavati zbog njihovih
specifičnosti.

1) Znakovi za objekte i naselja

Znakove za objekte prikazujemo točkastim ili površinskim znakom. Točkastim znakom prikazujemo
objekt kada ne možemo prikazati tlocrt objekta. Površinskim znakom prikazujemo objekte kada
možemo prikazati objekt u tlocrtu. Neke objekte prikazujemo standardiziranim simbolima (crkve,
kapelice, groblja) gdje izgled simbola pojašnjava o kakvom se objektu radi. Uz neke simbole kao što
su škola, rudnik, spremnik goriva i slično, opisno se objašnjava o čemu se radi.

ZNAK ZNAČENJE ZNAK ZNAČENJE
zgrada:
a) točkasti znak
b) površinski znak

neboder:
a) točkasti znak
b) površinski znak

objekt(javni, gospodarski i sl.):
- šk.-škola;
- bl.-bolnica;
- pl.d. - planinarski dom i sl.

groblje: a) točkastim znakom
b) površinskim znakom
kršćansko

napuštena zgrada; ruševina
zgrade

islamsko


baraka; nadstrešnica; kamp-
kućica

židovsko

koliba; štagalj; katun spomen-groblje

dvorac crkva

crkva sa dva ili više tornjeva džamija

sinagoga samostan, manastir

kapela turbe

utvrda:
a) točkastim znakom
b) površinskim znakom

ruševina:
a) točkastim znakom
b) površinskim znakom

stadion ili športsko igralište:
a) točkastim znakom
b) površinskim znakom

gradsko naselje

blok zgrada skupina zgrada

tvornica: ciglana manja
(prikazani površinskim znakom)

niz zgrada

manja tvornica (tv.); manja
ciglana (cg.); (prikazani
točkastim znakom
a) s dimnjakom
b) bez dimnjaka

rafinerija
a) točkastim znakom
b) površinskim znakom za
posebne objekte

silos:
a) točkastim znakom
b) površinskim znakom
(brojka označava broj jedinica)termoelektrana (TE);
nuklearna elektrana (NE):
a) točkastim znakom
b) površinskim znakom

Page 2

tvornička hala; skladište;
hangar

tekuća vrpca za razni materijal

dalekovod:
a) prijelomni ili uočljivi stup
b) transformator
c) oznaka za meterijal stupova
(B - beton; D - drvo; G -
željezo)
d) manji razvodni uređaj
e) oznaka napona u kV
f) veći razvodni uređaj
g) transformator na podzemnom
dalekovodu

hidroelektrana


bušotina za eksploataciju nafte i
plina:
a) s tornjem
b) bez tornja
spremnik goriva
(N - nafta; Bz - benzin; Pl - plin)

plinara rudnik (uz znak je naziv
odgovarajuće rude)

plinovod:
a) nadzemni
b) podzemni

naftovod:
a) nadzemni
b) podzemni

napušteni rudnik kamenolom; kop
(K - kamen; M - mramor; P -
pijesak;
Š - šljunak)

pilana

vapnenica; klačina meteorološka postaja

antenski stup radio-postaje;
televizijske postaje ili relejne
postaje:
a) mjerila 1:25 000 i 1: 50 000
b) mjerila 1:100 000 i 1:200 000
(brojke označavaju visinu stupa
u m)toranj:
a) za motrenje
b) za ostale namjene

vjetrenjača spomenik

spomen-ploča vjerski znak; raspelo

usamljeni grob sjenik u polju; kozolec

Page 6

3) Reljef

Reljef se označava izohipsama i visinskim točkama. Visinske točke su kote i trigonometrijske točke
(TT) te objekti kao trigonometrijske točke. Izohipse se crtaju smeđom bojom (linijama, crticama i
točkama) kao i sve pojedinosti reljefa zemljišta.

ZNAK ZNAČENJE ZNAK ZNAČENJE
osnovna izohipsa:

-10 m na 1:25 000
-20 m na 1:50 000 i 1:100 000
-100 m na 1:200 000

kota objekta
(broj označava nadmorsku visinu
u podnožju objekta)

glavna izohipsa
(broj označava nadmorsku
visinu)

kota točke na zemljištu (broj
označava nadmorsku visinu
točke)

pomoćna izohipsa:
a) polovica osnovne
ekvidistancije
b) četvrtina osnovne
ekvidistancije

kota prijevoja ili sedla (broj
označava nadmorsku visinu
točke)

a) trigonometrijska točka (TT)
(broj
označava nadmorsku visinu
točke)
b) trigonometrijska točka (TT)
stabilizirana preko 1 m

telekomunikacijski stupovi kao
TT

nivelmanska točka; reper (broj
označava nadmorsku visinu
točke)

meteorološka postaja kao TT

crkva kao TT granični stup kao TT

džamija kao TT spomenik kao TT

sinagoga kao TT tvronički dimnjak kao TT

samostan ka TT kilometarska oznaka-ploča na
obali rijeke kao TT

pregib zemljišta, uočljivo blag,
koji se ne može prikazati
izohipsama

udolje sa uočljivim pregibima
koje se ne može prikazati
izohipsamam

padnice na izohipsi (označavaju
smjer pada zemljišta

ponikva; vrtača; dolac:
a) prikazana točkastim znakom
b) prikazana izohipsana

ponikva, u nizinskom zemljištu,
koja se ne može prikazati
izohipsama

himak, na nizinskom zemljištu,
koji se ne može prikazati
izohipsama

prirodna kosina udubljenje, u nizinskom
zemljištu, s usječenim stranama

škrape, mrežaste škrape, rebraste

Page 7

jaruga, vododerina:
a) vlaka, veća
b) vlaka, manja
(brojevi označavaju dubine u
m)

stjenoviti slojevi:
a) vodoravni
b) kosi
c) okomiti

sipar, šljunkoviti ili zemljani, s
točilom

stjenovito zemljište

stjenoviti greben stijene; plazovi; ledenjaci

prijevoj; planinsko sedlo
površinski kop (brojevi
označavaju dubinu u m):
a) zasjek
b) otkop
c) iskop

špilja:
a) s vodom
b) bez vode

deponij otpadnog materijala:
a) točkastim znakom
b) površinskim znakom

usamljena stijena prikazana
točkastim znakom

jama, bezdan

suhi rov terasa u krškim i jako erozivnim
predjelimahrpa kamenja, kameni humak

Page 12

5) Raslinje i vrste tla

Raslinje se označava zelenom bojom u tlocrtu. Krajevi površina se označavaju tamnijom zelenom
linijom. Oznake koje označavaju o kakvom se raslinju i tlu radi označene su crnom i zelenom bojom, a
vodenasta tla plavom bojom.

ZNAK ZNAČENJE ZNAK ZNAČENJE
šuma (primjer mješovite):
a) određena granica
b) neodređena granica
(samo na 1:25000: G-gusta, R-
rijetka, SG-srednje gusta, Š-
šikara;
20/0,3-srednja visina drveća u
m/
srednja debljina stabala u m)

šuma sa prosjekama
(bjelogorična, crnogorična i
mješovita šuma)

pošumljene površine pod
mladim sadnicama do 1,5 m
visine

plantaža topole

teško prohodno bodljikavo
grmlje;
šikara; makija
(samo na 1:25000;
2-visina grmlja 2 m)

šuma prikazana točkastim
znakom
uzak šumski zaštitni pojas

grmlje gusto:
a) određena granica
b) neodređena granica
(samo na 1:25000: broj
označava visinu grmlja u m)

grmlje različite gustoće:
a) s određenom granicom
b) bez određene granice

park vinograd

voćnjak
vinograd sa ogradama od
naslaganog kamenja i terasama
(primorski tip)

hmeljište vinograd plantažni

rižino polje
livada; pašnjak; utrina

drvo

drvo, usamljeno i uočljivo:
a) bjelogorično
b) crnogorično

drveće pokraj ceste:
a) pojedinačno
b) drvored

drveće, skupina drveće, niz; drvored

šuma šuma s prosjekama

teško prohodno bodljikavo
grmlje;
šikara; makija

grmlje:
a) gusto
b) različite gustoće
(gustoća znakova prilagođena je
gustoći grmlja u prirodi)

rasadnik; mlade sadnice

tlo, močvarno, prohodno (ocjena
se odnosi na kretanje pješaka):
a) bez trstike
b) s trstikom

tlo, močvarno teško prohodno:
a) bez trstike
b) sa trstikom

tlo, močvarno neprohodno:
a) bez trstike
b) sa trstikom

tresetište

tlo, kamenito
tlo, periodično poplavljeno

Page 13

6) Granice, granični objekti i ograde

Granična crta se označava crnom isprekidanom točka-crta linijom, a podebljana je crvenom
debelom linijom. Ostali objekti se označavaju crnom bojom, osim "žive ograde" koja se označava
zelenom bojom.

ZNAK ZNAČENJE ZNAK ZNAČENJE
granica državna ograda zidana ili od naslaganog

kamenja
granična postaja (karaula) ograda žičana

stup granični plot; vrljika; daščana ograda;
jasno uočljiva granica na
rubovima naselja i drugih
objekata

ploča granična ograda živa; živica

granična oznaka u vidu križa na
stijeni ili na ploči7) Vrste pisma i veličine slova

Na zemljovidima veličine i debljine slova te vrsta slova označava o kakvom se objektu ili naselju
radi. Tako su veliki gradovi upisani velikim tiskanim podebljanim slovima veće veličine, dok su mali
gradovi upisani velikim tankim tiskanim slovima manje veličine. Kod sela, otoka, planina i slično vrijedi
isto pravilo. Razlika u slovima između sela i gradova, osim u veličini slova je i ta što se gradovi pišu
velikim tiskanim slovima, a sela malim tiskanim slovima. Da bi se razlikovala imena naselja, planine,
područja, otoci i slično, koriste se različiti tipovi (fontovi) slova.

Similer Documents