Download Trasarea coturilor, Trasarea teurilor la racordări, Trasarea reducţiilor ... PDF

TitleTrasarea coturilor, Trasarea teurilor la racordări, Trasarea reducţiilor ...
File Size948.8 KB
Total Pages21
Document Text Contents
Page 20

încălzite petalele de jos, respectiv 2—3 şi 21—31 şi sînt îndoite în vederea asigurării ajustării faţă de
ţeava cu diametrul redus la care se racordează capătul redus al reducţiei excentrice, în continuare, sînt
încălzite petalele amplasate în partea de sus, respectiv 4—5 şi în final petala 6 pînâ la linia z care este
îndoită în poziţia necesară.
în cazul unor curbe, coţuri^ ţeuri, reducţii etc. de forme — respectiv unghiuri, diametre, grosime de
perete — diferite faţă de piesele ale căror şabloane de trasaj se execută conform figurilor V.d ,,. V. 11
şi a datelor din tabelele de calcul V. 1 ... V. 10, desfăşuratele geometrice pentru executarea şabloanelor
pe baza cărora se trasează piesele speciale respective se execută în cadrul sectorului de proiectare sau
de pregărire a atelierului.
4. Executarea trasajului
Pentru o corectă executare a trasării în cadrul atelierelor de pre-fabricare a conductelor tehnologice,
este necesar să se respecte următoarele reguli:
Sculele şi dispozitivele utilizate la trasare să fie adecvate, în bună stare şi executate din materiale
corespunzătoare.
Dispozitivele pentru susţinerea pieselor care se trasează să fie corespunzătoare.
Desenele de execuţie după care se execută trasajul să conţină toate elementele necesare unui trasaj
corect.
.Suprafeţele elementelor care urmează a se trasa în vederea debitării — în general ţevi, table pentru
reducţii sudate pe generatoare, diferite profiluri laminate pentru suporţi etc. — trebuie să fie pregătite
(v. subcap. V. A).
trasajul trebuie executat cu atenţie utilizînd instrumente de măsură verificate şi în bună stare.
a. Scule şi dispozitive utilizate Ia trasare
Trasarea liniilor pe ţevi, table sau alte profiluri laminate se realizează cu ace pentru trasare cu
diametrul de 4^6 mm, executate din oţel OSC 7 şi OSC 8 şi compasuri pentru trasare.
Trasarea liniilor drepte pe suprafeţele plane se face folosind acul de trasat şi o riglă de trasare. Poziţia
liniei trebuie determinată prin două puncte care să fie cuprinse în linie; se aşază rigla cu marginea
peste aceste două puncte, se apasă cu o mînă — de obicei cu mîna stingă, iar cu mîna dreaptă se
manevrează acul de trasat.
A cui de trasat se ţine uşor înclinat faţă de muchia inferioară a riglei astfel încît vîrful lui să fie lipit de
această muchie care este în contact cu piesa. De asemenea, acul de trasat trebuie înclinat cu cîteva
grade faţă de poziţia perpendiculară, în direcţia în care se va deplasa în timpul trasării.
Trasarea fitingurilor se execută după şabloane executate din tablă de 0,2—0,5 mm care se poate
înfăşură în bune condiţii pe circumferinţa ţevii sau care se poate aşeza pe tabla respectivă pe care se
trasează conturul piesei ce se execută, tablă amplasată pe masa de trasaj.
Pentru ca piesa trasată după şablon să aibă forma corectă, este obligatoriu ca în timpul trasării să nu se
deplaseze şablonul faţă de material. în cazul unor piese mai simple sau la ţevile de diametre mici, se
poate asigura poziţia fixă a şablonului faţă de material numai prin apăsarea cu mîna cu care nu se
manevrează acul de trasat.
în cazul ţevilor de diametre mari, şablonul executat conform fig. V.4 este prevăzut cu găuri de control
şi cu repere de verificare pentru a se putea controla continuu, în timpul trasajului, menţinerea aceleiaşi
poziţii faţă de ţeava pe care este înfăşurat.
Trasarea unor linii de contur, precum şi a centrelor cercurilor şi a arcelor de cerc în vederea trasării
acestora cu compasul, se executa prin punctare cu punctatorul. De asemenea, în ateliere se mai
folosesc pe lîngă ace de trasat, compasuri, rigle, punctatoare, echere şi alte dispozitive, ca: paralele de
trasat, distanţiere de trasat, şublere de trasat sau alte dispozitive executate special pentru rezolvarea
unor anume situaţii.
b. Dispozitive pentru susţinerea pieselor în vederea trasării
Masa sau standul de trasare, care constituie locul de muncă pentru executarea trasajului, trebuie să aibă
suprafaţa superioară, precum şi feţele laterale corect şi îngrijit prelucrate în special în ceea ce priveşte
perpendicularitatea între ele şi planeitatea. De asemenea, este obligatoriu ca masa de trasare să aibă o
bună stabilitate, iar suprafaţa superioară să fie perfect orizontală.
Amplasarea mesei de trasare trebuie făcută într-un loc luminos, ferit de variaţii puternice de
temperatură şi pe cît posibil, ferit de praf, fum şi zgomot.
în timpul cît nu se lucrează pe masa de trasare, aceasta trebuie să fie protejată prin acoperire.

Similer Documents