Download Vaso Glusac Istina o Bogumilima PDF

TitleVaso Glusac Istina o Bogumilima
File Size2.6 MB
Total Pages327
Document Text Contents
Page 1

Др ВАСО ГЛУШАЦ

ИСТИНА
о

БОГОМИЛИМА

ИСТОРИЈСКА РАСПРАВА

(2,1) -1- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:08(2,1) -1- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:08

Page 2

Др Васо Глушац
ИСТИНА О БОГОМИЛИМА

Уредник
МИЛИВОЈЕ ЂОРЂЕВИЋ

Приређивач
ЂОРЂЕЈ.ЈАНИЋ

Коректор
КСЕНИЈАЈАНИЋ

Именик
КСЕНИЈАЈАНИЋ

Издавая
ИНП „КЊИЖЕВНЕ НОВИНЕ " ДД
БЕОГРАД, Господар Јованова бр. 5

За издавача

Директор
ЮЖИ ДАР МИХАИЛОВИЋ

РЕПРИНТ ИЗДАЊЕ ИЗ 1941. Г.

НАСЛОВНА СТРАНА

I повеља бана Нинослава, издана дубровачкој републици
између г. (1214?) и 1232 и 1235.

Тираж
1000 примерака

Штампа
ФТН F Штампарија за графичку делатност

CIP — Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд

284F1

ГЛУШАЦ, Васо
Истина о богомилима: Историјска расправа

/ Васо, Глушац; приредио Ђорђе Ј. Јанић. —
Београд: Књижевне новине, 1992 (Нови Сад:
ФТН F штампарија за графичку делатност). — 326
Стр.; 24 см
Тираж 1000. F Стр. 297F306 : Именик / Ксенија
Јанић. F Стр. 307F324: Повратак /Ђорђе Ј.
Јанић.
ISBN 86F7895F003FХ

273.232(497.15) 281.96

а) Босанска црква, б) Богумил, ц) Јужни
Словени — Хришћанство

9184524

(1,1) -2- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:25(1,1) -2- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:25

Page 163

163

цркве а нема апсолутно ни једне чињенице која би ма чиме,
оправдавала убрајање госта Радина у какву јеретичку цркву, а
најмање у патаренску или богомйлску.

6) Надгробии споменици и црквине. Од директних доказа,
да је средњовековна„{>осансд2 црква" била православна, спомеF
нућемо још средњовековне надгробие споменике, а потом ћемо
прећи на индиректне доказе, који ће нас још више утврдити у
нашем уверењу.

Велике надгробие споменике, у средњем веку зване: коми
или билиг, а сада познате под именом стећци или мрамори,
подизалајевластела својим покојницима„на својој племени#
roj земљи", „на својој племенитој баштин^ или „на свомпле#
мениток^

106 Ових средњевековних споменика највише има у
Босни и Херцеговини, али их има и у Србији све до Косова, па
на југ преко Црне Горе све до у Албанију, а има их и у каменитој
Далмацији. Њихова распрострањеност зависи од земљишта какF
во је. Где je земљиште каменитије, тамо их више и има, а где нема
камена, нема ни њих. Зато су у северној Босни ретки, а много
гушћи у средњој и јужној, а нарочито у каменитој Херцеговини.

Вук их је описао у своме Рјечнику код речи стећак онако,
како их je видео на своме путу кроз Далмацију идући од Синьа у
Имоцки. Кад је запитао тамошње сел>аке католике у селу ЗагвозF
ду, какво je то камење, одговорили су му: старовирско. Према
томе остала је традиција у народу, да су то надгробии спомениF
ци старе вере.

Слично томе и наши босански католици називају та гроF
бл>а с великим мраморима грчким гробљима, нарочито у оним
селима, где данас нема православног становништва О томе сам
се лично осведочио у Кисељаку код Високога, где сам на једном
таквом средњовековном гробљу у лету 1921. затекао сељаке у
подне како се између стећака у хладу дрвећа одмарају од пољскоF
га рада. Међу њима je био и старац од 75 година Тадија МиF
хачевић, којега сам распитивао о овоме гробљу. Не знаде ми

106
И данас то чине богаташи по градовима, дижући велике мраморне

споменике, док сиротиња по селима бележи грбове својих драгих
дрвеним крстом.

(2,1) -82- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:40(2,1) -82- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:40

Page 164

164

ништа рећи већ да таквих,,машета" има идући и према Сарајеву
и према Бусовачи, а народ их, вели, назива грчкимтробљима.

И овај назив без сумње потсећа на то, да су то гробльа грчке
вере.

Како рекосмо ове велике стећке или мраморе подизали су
својим покојницима велика и мала властела. Владислав Скарић,
кустос Земаљскога музеја у Сарајеву, вели о томе овако: „ВеF
личина камења и њихова често брижљива обрада, доказ су, да су
подигаути великим трошком новца или људске и животињске
снаге. Све то нису могли учинити сиромашни људи него
имућни или богати, моћни по својим великим приходима и
силни бројем својих кмета"107

Многа ова средњовековна гробља описана су у„Гласнику
зем. музеја" и издани су многи натписи са факсимилом и сликаF
ма стећака, за што има великих заслуга бивши директор СарајевF
ског Музеја, Др. Ћиро Трухелка.

Неки историчари прозвали су ове средаьовековне спомеF
нике богомилским или патаренским, према својој теорији да je
„ босанска црква* била те јеретичке вере. Међутим истих таквих
споменика налазимо и у земљама, које нису потпадале под власт
„босанске цркзе", а осим тога и сами споменици потпуно поричу
такове, ничим неосноване, зактьучке. Да су такови закључци
произвољни и неосновани, лако ћемо доказати.

Прегледамо ли те споменике, који имају натпис, наћи
ћемо готово на свима непосредно пред самим натписом знак
jtpcra,108, а натпис често пута почшье речима: „ва име оцаи сина
и свегогадуха". Каткада je на стећку с натписом или без натписа
изрезан и посебан велики крст.1 Осим тога налази се међу тим
надгробним споменицима баш и самих већих и мањих,{адгробним споменицима баш
и огромних11 камених крстова.

нмањих, па

107

108,
Из једнога нисма

Тласник. Зем. муз. 1891: стр. 93,86,193,386,394; 1892; стр. 26,27,31,
110F114,215,248; 1893; стр. 93,95,97. Види и у осталим „Гласницима"

109 о.с. 1891: стр. 94,99,370F375. Такс и у осталим „Гласницима".
110о.с. 1892: 28;1895: 274,568;18%: 327.
111 о.с. 1891:384,1895:265,273.
112о.с. 1891: 54; 1892:25; 1893:96; 1895:275,277.

(1,1) -83- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:40(1,1) -83- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:40

Page 326

326

14. Дубровчанисматрајубосанскуисрпскуцрквуједном 194
15. Закључак 195

Глава XII. Стари писци и путници о вери Јужних Словена 197
Глава XIII. Римска пропаганда против свих народа источнога обреда . . . 219
Глава XIV. Истина о богомилима, према изворима који о њима говоре . . 245

Латински извори 245
Презвитер Козма 246
Петар Сицилски 247
Патријарх Фотије 249
Еутимије Зигавин 264
Бугарски патријарх Еутимије 273
Матија Властар и Константин Арменопулос 274
АнаКомнена 275
Синодик цараБорила 280
Српски Синодик 282
Бабуни у Крмчијама 286

Глава. XV. Завршна реч 289
Поговор 295
Именик (Ксенија Јанић) 297
Повратак(ЂорђеЈ.Јанић) 307
Садржај 325

(1,1) -164- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:54(1,1) -164- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:54

Page 327

(2,1) -164- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:54(2,1) -164- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:54

Similer Documents