Download vet surgery PDF

Titlevet surgery
File Size165.8 KB
Total Pages19
Document Text Contents
Page 1

1

Cuprins curs 2
Anestezicele injectabile – grupe de substanŃe

Tranchilizante şi sedative
DefiniŃie
Clasificare
1. DerivaŃii fenotiazinici

ReprezentanŃi
Mecanism de acŃiune
ConsecinŃe funcŃionale
AbsorbŃie, distribuŃie, metabolizare
PrecauŃii

2. DerivaŃii butirofenonici
ReprezentanŃi
Mecanism de acŃiune
ConsecinŃe funcŃionale

3. DerivaŃii benzodiazepinici
ReprezentanŃi

Mecanism de acŃiune
ConsecinŃe funcŃionale

AbsorbŃie, distribuŃie, metabolizare
Durată de acŃiune

Utilizare clinică în scop anestezic
4. Agoniştii alfa-2 adrenergici (sedativ/hipnoticele)

ReprezentanŃi
Mecanism de acŃiune
ConsecinŃe funcŃionale
Farmacocinetică, durata de acŃiune, metabolizarea

IndicaŃiile neuroplegiei şi ale tranchilizării
Opioizii (substanŃele morfinomimetice)
Clasificare

Mecanism de acŃiune
ConsecinŃe funcŃionale
Metabolizare
Administrare
Utilizare clinică – motive ale folosirii

Neuroleptanalgezia (NLA)
DefiniŃie
CombinaŃii NLA. Produse unice
Farmacodinamie
IndicaŃii
ContraindicaŃii
Tehnica NLA
Avantaje
Produse unice

Anestezia disociativă (ciclohexaminele)
ReprezentanŃi
Caracteristici ale anesteziei disociative
Ketamina

Mecanism de acŃiune
Obiectivele cursului

Similer Documents