Download Zabavna matematika za II razred - Kreativni centar PDF

TitleZabavna matematika za II razred - Kreativni centar
File Size3.0 MB
Total Pages72
Document Text Contents
Page 1

ZABAVNA
MATEMATIKA

za drugi razred osnovne {kole

Page 2

2

Koliko geometrijskih figura ima na slikama? Potra`i re{ewa u kqu~u i dobi}e{ jednu re~.

• kvadrate `utom bojom

• pravougaonike plavom bojom

• trouglove crvenom bojom

• krugove zelenom bojom

3

8

7

6

2

1

3

4

5

6

7

8 9

10
11

12

13 14

15 16

17 18

19 20

Pove`i brojeve od 1 do 20. Oboj:

ima:

ima:

ima:

ima:

E

C

T

V

[ta smo nau~ili u prvom razredu

1. 2.

3.

Page 36

36

· 4
=

1
2

9
·

=

36
: 2

=
1

4
: 4

=
8

6 R

1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.1. 2. 3. 4. 5. 6.

7 N

9 [

10 V

12 B

16 A

18 O

4 F

5 K

6 O

7 R

8 N

9 L

10 A

4 A

5 I

7 R

14 O

16 M

20 L

24 N

3 [

4 E

7 A

8 P

10 C

18 R

28 N

32 I

6
· 2

=
12

:
2

=
8

· 2
=

18
:

2
=

14
:

2
=

9
· 2

=

1.


2.


3.


4.


5.


6.

4 · 4 =5 · 4 =20 : 4 =6 · 4 =16 : 4 =28 : 4 =

1.

2.

3.

4.

5.

6.

· 2 = 10· 2 = 14· 4 = 24

7 · = 28· 4 = 32· 2 = 20

1.

2.

3.

4.

5.

6.

4
· 2

=

40
:

4
=

· 4
=

2
8

1.


2.


3.


4.


5.


6.

7.

Re{i zadatke. Odgovaraju}a slova iz kqu~a upi{i u kvadrati}e. Dobi}e{ ~etiri re~i.

Mno`ewe i deqewe sa 2 i 4

1.

Page 37

37

14

24

6

12

7

16

8

32

42

36
9

18

27
32

8

6

24
· 4

16

4

8

28

7

: 4

Nastavi da ra~una{ u smeru strelice, kao {to je zapo~eto.

U dvori{tu je bilo 5 koko{aka, 2 guske i 4
jagweta. Koliko ukupno nogu imaju ove `ivotiwe?

Ra~unamo:

Odgovor:

Marko ima 10 koza. Sara ima 2 puta vi{e koza
od Marka. Koliko koza imaju zajedno?

Ra~unamo:

Odgovor:

2.

3.

Page 71

[ta smo nau~ili u prvom razredu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2�13
Sabirawe i oduzimawe do 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14�23
Zamena mesta sabiraka. Zdru‘ivawe sabiraka. . . . . . . . . . . . . . . . .24
Oduzimawe broja od zbira. Oduzimawe zbira od broja . . . . . . . . . .25
Novac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26�27
Vertikalno sabirawe i oduzimawe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28�29
Du‘, prava, poluprava. Merewe du‘ine . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30�33
Crtawe pravougaonika i kvadrata na kvadratnoj mre‘i . . . . . . . .34
Veza sabirawa i mno‘ewa. Zamena mesta ~inilaca . . . . . . . . . . . .35
Mno‘ewe i deqewe sa 2 i 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36�37
Polovina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
^etvrtina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
Toliko puta ve}i i za toliko ve}i broj. Toliko puta mawi i za
toliko mawi broj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
Mno‘ewe i deqewe sa 10 i 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
Desetina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
Merne jedinice za du‘inu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
Razlomci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
Mno‘ewe i deqewe sa 3 i 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
Zdru‘ivawe ~inilaca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
0 i 1 kao ~inioci. 1 kao delilac i 0 kao deqenik . . . . . . . . . . . . .47
Mno‘ewe zbira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
Mno‘ewe i deqewe sa 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49
Dani u nedeqi, meseci u godini, godi{wa doba . . . . . . . . . . . . . . .50
Mno‘ewe i deqewe sa 8 i 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51
Mno‘ewe i deqewe (ve‘bawe) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52�59
Pisawe dvocifrenog broja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60
Deqewe zbira brojem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61
Mno‘ewe i deqewe dvocifrenog broja jednocifrenim . . . . .62�63
Jedna~ine s nepoznatim sabirkom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64
Jedna~ine s nepoznatim umawenikom i umawiocem . . . . . . . . . . . .65
Jedna~ine s nepoznatim ~iniocem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66
Jedna~ine s nepoznatim deqenikom i deliocem . . . . . . . . . . . . . . .67
Merewe vremena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68�69
I ovo je matematika! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70

Sadr`aj

Page 72

ZABAVNA MATEMATIKA
za drugi razred osnovne {kole
prvo izdawe

autor

ilustrovala

recenzenti

lektor

grafi~ko oblikovawe

izdava~

urednik

za izdava~a

{tampa

tira`

ISBN

Copyright

Dr Simeon Marinkovi}

Mirjana @ivkovi}

Prof. dr Milana Egeri}, U~iteqski fakultet u Jagodini

Tatjana Ja{in-Mojse, profesor razredne nastave, O[ „Mladost“ u Vr{cu

Mr Aleksandra Markovi}

Du{an Pavli}

Kreativni centar

Gradi{tanska 8

Beograd

Tel./faks: 011/ 38 20 464, 38 20 483, 24 40 659

www.kreativnicentar.co.yu

An|elka Ru`i}

An|elka Ru`i}

Mr Qiqana Marinkovi}, direktor

Publikum

10.000

86-7781-364-0

©Kreativni centar, 2005

CIP � Katalogizacija u publikaciji

Narodna biblioteka Srbije, Beograd

37.016:51-028.31

MARINKOVI], Simeon

Zabavna matematika [2] : za drugi razred

osnovne {kole / [autor Simeon Marinkovi} ;

ilustrovala Mirjana @ivkovi}] . � 1. izd. �

Beograd : Kreativni centar, 2005 (Beograd

: Publikum) . � 70 str. : ilustr. ; 24 h 24 cm

Podaci o autorima preuzeti iz kolofona. �

Tira‘ 10.000.

ISBN 86-7781-364-0

1. Gl. stv. nasl. 2. @ivkovi}, Mirjana

COBISS.SR-ID 123183628

Ministar prosvete i sporta Republike Srbije odobrio je izdavawe i upotrebu ovog uxbenika u drugom razredu osnovne {kole

za {kolsku 2005/2006. godinu re{ewem broj 6-00-00241/2005-06 od 12. maja 2005. godine.

Similer Documents