Download Zidani Lukovi Svodovi i Kupole- Seminarski Rad PDF

TitleZidani Lukovi Svodovi i Kupole- Seminarski Rad
File Size1.6 MB
Total Pages32
Document Text Contents
Page 31

Зидани лукови, сводови и куполе. Грађење и прорачун

Нови Сад 2004 30

5. ЗАКЉУЧАК

Засвођени зидани елементи имају све мању примену у савременом
грађевинарству, али је познавање њиховог понашања нужно приликом
санација и реконструкција постојећих објеката, најчешће културно-
историјских. Од предметних конструкцијских елемената извесну примену
још увек је задржао зидани лук, који се изводи више као декоративни
елемент, најчешће изнад прозорских отвора и отвора изнад врата. Треба на
крају истаћи и то да су велики допринос проучавању понашања засведених
зиданих конструкција, дали и два наша велика научна имена, Руђер
Бошковић и Милутин Миланковић.

Page 32

Зидани лукови, сводови и куполе. Грађење и прорачун

Нови Сад 2004 31
СПИСАК ЛИТЕРАТУРЕ:


- D. D'Аyala, C. Casapulla: "Limit analysis of hemispherical domes with
finite friction".
- Крстић К. Петар: "Архитектонске конструкције", Београд 1990, стр.
141-170.
- Reda Taha M.M.: "Design of masonry arches".
- "Repair and strengthening of Historical monuments and buildings in urban
nuclei", Vienna 1984, стр. 17-77.
- "Техничар 3"- грађевински приручник, Београд 1984, стр. 119-131.
- "Традиција и савремено српско градитељство", Институт за
архитектуру и урбанизам Србије, Београд 1995, стр. 141-170.
- Huerta Santiago: "Mechanics of masonry vaults: The equilibrium
approach", Guimaraes 2001.

Similer Documents