Download Živojin Stanojčić i Ljubomir Popović - Gramatika srpskoga jezika PDF

TitleŽivojin Stanojčić i Ljubomir Popović - Gramatika srpskoga jezika
File Size23.1 MB
Total Pages397
Table of Contents
              РЕЧ УНАПРЕД
УВОД
	1. ЈУЖНОСЛОВЕНСКИ ЈЕЗИЦИ
	2. СРПСКОХРВАТСКИ ЈЕЗИК
	3. СРПСКИ КЊИЖЕВНИ ЈЕЗИК
	4. СРПСКИ КЊИЖЕВНИ ЈЕЗИК У XIX И ХХ ВЕКУ
	5. ПРЕДМЕТ ГРАМАТИКЕ СРПСКОГА 
КЊИЖЕВНОГ ЈЕЗИКА
	6. ГРАМАТИКЕ И РЕЧНИЦИ КЊИЖЕВНОГ ЈЕЗИКА
	7. ПРАВОПИС
ФОНЕТИКА И ФОНОЛОГИЈА
	2. ГЛАСОВИ СРПСКОГА КЊИЖЕВНОГ ЈЕЗИКА
		1. САМОГЛ
АСНИЦИ (ВОКАЛИ)
		2. СОНАНТИ (ГЛАСНИЦИ)
		3.СУГЛАСНИЦИ(КОНСОНАНТИ)
		4. АРТИКУ ЛАЦИОНЕ И АКУСТИЧКЕ ОСОБИНЕ Г ЛА СОВА ВАЖНЕ ЗА ПОСМАТРАЉЕ ГЛАСОВНОГ СИСТЕМА 
СРПСКОГ А КЊИЖЕВНОГ ЈЕЗИКА
	3. СЛОГ И ПОДЕЛА РЕЧИ НА СЛОГОВЕ
	4. ФОНОЛОГИЈА- ФОНЕМА И ГЛАС
МОРФОФОНОЛОГИЈА
	5. ПРОЗОДИЈА (АКЦЕНАТ И КВАНТИТЕТ) СРПСКОГА КЊИЖЕВНОГ ЈЕЗИКА
	6. ГЛАСОВНЕ АЛТЕРНАЦИЈЕ
		А. АЛТЕРНАЦИЈЕ СУГЛАСНИ:КА
		Б. АЛТЕРНАЦИЈЕ САМОГЛАСНИКА
	7. АСИМИЛАЦИЈА И ДИСИМИЛАЦИЈА ГЛАСОВА
	8. ПОКРЕТНИ САМОГЛАСНИЦИ
	9. СУГЛАСНИК ј У КЊИЖЕВНОМ ЈЕЗИКУ
	10. СУГЛАСНИК Х У КЊИЖЕВНОМ ЈЕЗИКУ
	11. ФОНЕТСКЕ ВРЕДНОСТИ НЕКАДАШЊЕГ ВОКАЛА ЈАТ
 У КЊИЖЕВНОМ ЈЕЗИКУ
МОРФОЛОГИЈА
	12. РЕЧ И МОРФЕМА
	13. ВРСТЕ РЕЧИ
	14. ИМЕНИЦЕ
	15. ПРИДЕВИ
	16. ЗАМЕНИЦЕ
	17. БРОЈЕВИ
	18. Г ЛАГОЛИ
	19. СУПЛЕТИВИЗАМ У ПРОМЕНИ ОБЛИКА РЕЧИ
	20. ПРИЛОЗИ
	21. ПРЕДЛОЗИ
	22. ВЕЗНИЦИ
	23. РЕЧЦЕ (ПАРТИКУЛЕ)
	24. УЗВИЦИ
ТВОРБА РЕЧИ
	25. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ТВОРБЕ
	26. ТВОРБА РЕЧИ И ПОЗАЈМИЦЕ ИЗ ДРУГИХ ЈЕЗИКА
	27. ТВОРБА ИМЕНИЦА
	28. ТВОРБА ПРИДЕВА
	29. ТВОРБА ГЛАГОЛА
ЛЕКСИКОЛОГИЈА
	31. ПОЈЕДИНАЧНО (ИНДИВИДУАЛНО) ЗНА ЧЕЊЕ РЕЧИ
	32. САСТАВ ЛЕКСИКЕ И СФЕРЕ УПОТРЕБЕ РЕЧИ КЊИЖЕВНОГ ЈЕЗИКА
	33. ФРАЗЕОЛОГИЗМИ
СИНТАКСА
	34. ОСНОВНИ ПОЈМОВИ
		1. ДЕФИНИЦИЈА СИНТАКСЕ
		2. СИНТАКСИЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ:
		3. НЕЗАВИСНЕ И КОНСТИТУЕНТСКЕ ЈЕДИНИЦЕ И ЊИХОВЕ 
ФУНКЦИЈЕ
		4.НАПОРЕДНИ(КООРДИНАТИВНИ) ОДНОС МЕЂ
У ФУНКЦИОНАЛНО ПАРАЛЕЛНИМ СИНТАКСИЧКИМ ЈЕДИНИЦАМА
		5. ДОДАТАК: ТРИ ПРИМЕРА АНАЛИЗЕ СИНТАКСИЧКЕ СТРУКТУРЕ
	35. СУБЈЕКАТСКО-ПРЕДИКАТСКА РЕЧЕНИЦА
		1. ТИПОЛОГИЈА РЕЧЕНИЦА У УЖЕМ СМИСЛУ
		2. ОСНОВНЕ РЕЧЕНИЧНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ (РЕЧЕНИЧНИ МОДЕЛИ)
		З. ПРОШИРИВАЊЕ ОСНОВНЕ РЕЧЕНИЧНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ (ОДРЕДБЕНИ КОНСТИТУЕНТИ)
		4. ГЛАВНИ И
 ЗАВИСНИ РЕЧЕНИЧНИ КОНСТИТУЕНТИ
		5. СУБЈЕКАТСКО-ПРЕДИКАТСКА КОНСТРУКЦИЈА
		6. ИМЕНСКА КОПУЛАТИВНА КОНСТРУКЦИЈА (ИМЕНСКИ ПРЕДИКАТ)
		7. ПРИЛОШКА КОПУЛАТИВНА КОНСТРУКЦИЈА. (ПРИЛОШКИ ПРЕДИКАТ)
		8. РЕКЦИЈСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ (КОНСТРУКЦИЈЕ С ОБЈЕКТИМА)
		9. КОНСТРУКЦИЈЕ СА ДОПУНСКИМ ПРЕДИКАТИВОМ
		10. КОНСТРУКЦИЈЕ С ПРИЛОШКОМ ДОПУНАМА
		11. ПРИЛОШКЕ ОДРЕДБЕ
		12. АКТУЕЛНИ КВАЛИФИКАТИВ
		13. СПИСАК РЕЧЕНИЧНИХ ТИПОВА И РЕЧЕНИЧНИХ КОНСТИТУЕНАТА
	36. НЕКИ ПОСЕБНИ ТИПОВИПРЕДИКАТСКИХ РЕЧЕНИЦА
	37. ИМЕНИЧКЕ, ПРИДЕВСКЕ И ПРИЛОШКЕ СИНТАГМЕ
	38. (ПРЕДЛОШКО-)ПАДЕЖНИ СИСТЕМ И ЊЕГОВАУПОТРЕБА
	39. КОНГРУЕНЦИЈА
	40. СИСТЕМ ЗАВИСНИХ РЕЧЕНИЦА
	41. НЕЛИЧНЕ ГЛАГОЛСКЕ ЈЕДИНИЦЕ
	42. СИСТЕМАТИЗАЦИЈА КОНСТИТУЕНТСКИХ ЈЕДИНИЦА И ЊИХОВЕ УПОТРЕБЕ
	43. СИСТЕМ НЕЗАВИСНИХ РЕЧЕНИЦА
	44. НЕГАЦИЈА
	45. НАПОРЕДНЕ (КООРДИНАТИВНЕ) КОНСТРУКЦИЈЕ
	46. РАСПОРЕД СИНТАКСИЧКИХ ЈЕДИНИЦАИ ИНФОРМАТИВНА АКТУАЛИЗАЦИЈА РЕЧЕНИЦЕ
	47. КОМУНИКАТИВНА КОХЕЗИЈА
	48. СПЕЦИЈАЛНЕ НЕЗАВИСНЕ РЕЧЕНИЦЕ
	49. СИНТАКСА ГЛАГОЛСКИХ ОБЛИКА
            
Document Text Contents
Page 1

ЖИВОЈИН СТАНОЈЧИЋ е ЉУБОМИР ПОПОВИЋ

ГРАМАТИКА
СРПСКОГ А ЈЕЗИКА

УЏБЕНИК ЗА I, П, III и IV РАЗРЕД
СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

ДРУГО, ПРЕРАЋЕНО ИЗДАЊЕ

ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ ~ [i] ЗАВОД
И НАСТАВНА СРЕДСТВА ~ ffl.ffi ЗА ИЗДАВАЉЕ УЏБЕНИКА

БЕОГРАД Will НОВИ САД

1992.

Page 2

РЕЧ УНАПРЕД

Рађен 1989. по наставном програму предмета Срйскохрватски језик и култура
изражавања, и сада допуљен по новом Програму (Службени гласник Србије- Про­

светни гласник, 5, 16. VIII 1990, стр .. 7-8 и XL - 3, 31 .. V 1991 , стр. 1-5), овај
уџбеник морао је бити писан као кратка граматика кљижевног језика, те и носи

назив Граматика срйскоlа језика.

Као што је уобичајено, и ова lpaмaiilикa у уводном делу дефинише наш кљижев­

ни језик, љегов историјски и садашљи аспекат, љегов однос према наречјима (и дија­

лектима) народног језика, свој предмет и начела правописа. При томе, у овоме, дру­

гом издаљу одређени делови градива, на основу захтева просветних органа који доносе

програме наставних предмета, морали су се скратити, одн .. сажети док су се други
морали допунити, па су треће и четврто поглавље Увоgа (т. 18-52) добили нови вид

У- поглављу ФонеШика са основама фонолоlије и .морфофонолоlије дат је опис
lласовноl система књижевног језика, с љеговим битним одликама, као и понашаље

чланова тог система у облицима и творби речи .. При томе, у основама фонолошког
описа пошло се од у науци дате констатације да је већ сам lласовни cиciile.м тога језика,

словима обележен, заправо - љегов фонолошки сисШе.м, јер је резултат Вукове "пра­
вилно изведене анализе гласовног система нашег језика" (П .. Ивић, Поlовор Вуковом
Срйско.м рјечнику из 1818. у фототипском издаљу Просвете- Београд, 1966, стр .. 64) ..

Зато што се, другим речима, гласовни систем нашег кљижевног језика углавном

поклапа са фонолошким системом, било је могућно да се изостави, за фонолоrију

иначе неопходан, опис оних артикулационо-акустичких особина гласова које су без

експерименталнофонетске лабораторије тешко разумљиве ( грависност: негрависност,
дифузност: компактност гласова итд . .). Тако су у нашој фонетици са основама фоноло­
гије описане оне битне гласовне особине које су лако уочљиве и обичним опажаљем,

па се ученици неће оптерећивати захтевом да напамет (само из текста уџбеника) уче

она дистинктивна обележја гласова која се могу заиста схватити само у лабораторији.

Фонетско-фонолошки чиниоци гласовног система који су облички и творбено важни

описани су у делу Морфофонолоlија, који је узет као природна веза између области

фонологије и морфологије са творбом речи.

У поглављу Морфолоlија и Шворба речи облички и творбени системи описани

су методом уобичајеном у граматикама уопште .. Обрасце промена и творбе треба схва­
тити као схе.ме у којИма се виде граматичке основе и граматички наставци, односно

творбене основе и творбени афикси, а не као грађу коју треба учити .. И морфологију
и творбу олакшали смо изостављаљем прегледа акцената по врстама речи и типовима

творбе (с тим што смо основна правила акцентоваља дали у ФонеШици). Тамо где је
било најпотребније, наводили смо у овим поглављима фонетске промене које се појав·­

љују у промени облика и у творби речи, а које се, иначе, системски описују у морфо­

фонологији. О речи као јединици именоваља говори се у поглављу Лексиколоlија.

У СинШакси градиво је обрађено тако да се уочи синтаксички с и с Ш е .м , и то
као ф у н к ц и о н а л н и систем на основу кога се реченице формирају не само као

граматичке него и као комуникативне јединице. Зато се тежило да све јединице и

конструкције буду описане систематски, доследно и интегрално, да се покажу везе и

з

Page 198

СУБЈЕКАТ

Именица

"Иван"
у ном. јд.

Иван

реченица пр. 32

1

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештајна
реченица"иrрати" +

1

саставни СУБЈЕКАТ
однос

-<,---~ Именичка
и синтагма"друr"

г~ 1
ПРЕДИКАТ ОБЈЕКАТ

Прелазни глагол Именица

"играти" "шах"

1
1 у З. л. мн. у акуз. јд.

АТРИБУТ ГЛАВНА РЕЧ АТРИБУТ
презента

и

Заменица

"љегов"
у ном. јд •. м. р.

њеiов

Именица

"друг"
у ном..јд.

из

gpyi из

из +

+
АТР:ЙБУТ
Придев

"основни"
у ген. јд. ж. р.

основне

Именичка

синтагма,,пnсола"

у ген. јд.
Ј
Ј

ГЛАВНА РЕЧ

Именица

"школа"
у ген. јд.

ш к оле иiрају ш ах

Page 199

s

Дијаграм бр. 24 (за пр. 33)

Комуникативна реченица Пр. 33
1

r
- -- - - -- ---- ~-
супротни

ОБАВЕШТЕЊЕ однос ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештајна .. , а - Обавештајна +
реченица,,rрдити"

r
реченица"браиити••

r - 1 саставни 1 1 ----l
СУБЈЕКАТ ПРЕДИКАТ ОБЈЕКАТ СУБЈЕКАТ однос СУБЈЕКАТ ОБЈЕКАТ ПРЕДИКАТ

----~-

именица Прелазни Именица
. ...

Именица и Именица Лична Прелазни
,,Иван" глагол "Марко" .,Тања" "Јасиа" заменица глагол

у ном. јд "грдити" у акуз. јд. у ном. јд. у ном. јд. "он" ,,бранити''
у 3. л. јд. у акуз. јд. у 3. л. ми.

п резе н та (енклитички презента

облик)

Иван Марка, а Тања и Јасна
ipgu ia бране

l

Page 396

Страна

Прости глаголски облици 107;- б Глаголски облици неправилног грађеља 110;-
7 Промена помо!ших глагола 112;- 8. Сложени глаголски облици 113;- 9 Обли-
ци пасива (rрпног стаља) 115;- Одрични (негирани) глаголски облици 116

19 Суплеrивизам у промени облика речи 116
20. Прилози 118
21 Предлози 119
22 Везници 120
23 Речце (партикуле) 121
24 Узвици 121

Ђюрба речи 123
25 Основни принциш творбе 123

1. Извођеље (илr.; церивација) 123; - 2 Слагаље (или композиција) 125;- З Ком­
бинована rворба Ј •е чи 125; - 4. Творба претвараљем 126

26 Творба речи и по3ајмице из других језика 126
27. Творба именица 129

1. Творба именица извођељем (деривација) 129;- А. Именице са значељем лица
(особе) 129;- Б. Именице са значељем животиља и биљака 134;- В. Именице за
означавање предмета 134;- Г. Именице за означаваље места (простора) 1З5;- Д.
Глаголске и апсгракrне именице 136; - Ћ. Именице субјективне оцене 138. - Е.
Именице изведене rраматичким суфиксима 1З9; - 2 Творба именица слагањем
(композиција) 140; - 3 Именичке полусложенице 141; - 4 Комбинована творба
именица 142

28 Творба придева 143
1 Творба придева извођењем (деривација) 143;- А. Присвојни придеви 144;- Б.
Описни и љима сродни придеви 145; - В. Придеви субјективне оцене 148; - 2
Придеви добијени попридевљаваљем 148;- 3. Сложено-изведени придеви 149;- 4
Творба придева слагаљем (композиција) 149;- 5. Придевске полусложенице 150

29. Творба глагола 151
1. Творба глагола извођељем (деривација) 151;- 2 Творба глагола слаrаљем (ком­
позиција) 15З; - 3. Префиксална rворба глагола 153

30 Творба у осталим врстама речи 154

Лексиколошја 157
31 Појединачно (индивидуално) значеље речи 158

(а) Мотивисане и немоrивисане речи 159;- (б) Полисемија 159;- (в) Хомонимија
161;- (г) Синонимија 163;- (д) Анrонимија 165;- Метафорска и метонимијска
значеља 166

32 Састав лексике и сфере употребе речи кљижевног језика 170
Састав лексике српскога кљижевног језика 170;- Лексика српскога језика с обзи-
ром на сферу употребе 172

33 Фразеологизми 174

Синтакса 181
34. Основни појмови 181

1 Дефиниција синтаксе 181;- 2 Синтаксичке јединице: комуникативне реченице,
предикатске реченице, синтагме, речи 181;- 3. Независне и конституентске једини-
це и љихове функције 187;- 4. Напоредни (координативни) однос међу функцио-
нално паралелним синтаксичким јединицама 194;- 5. Додатак: Три примера анали-
зе синтаксичке структуре 200

35. Субјекатско-предикатске реченице 206
1 Типологија реченица у ужем смислу 206; - 2 Основне реченичне конструкције
(реченични модели) 208; - 3 .. Прошириваље основне реченичне конструкције (о­
дредбени констиrуенти) 211;- 4. Главни и зависни реченични конституенrи 212;-
5 Субјекатско-предикатска конструкција 212; - б Именска копулативна конструк-
ција (именски предикат) 216; -7 Прилошка копулаrивна конструкција (прилошки
предикаг) 219; - 8. Рекцијске конструкције (конструкције с објектима) 222; - 9
Конструкције са допунским предикативом 227; - 10. Конструкције с прилошким
допунама 230;- 11 Прилошке одредбе 232;- 12 Актуелни квалификатив 235;-
13. Списак реченичних типова и реченичних консrиrуената 237

36 Неки посебни типови предикатских реченица 237
1 Безличне реченице 237; - 2. Реченице са логичким (семанrичким) субјектом
241;- З Обезличене реченице (реченице са безличном конструкцијом) 243;- 4
Пасивне реченице (реченице с пасивном конструкцијом) 245;- 5 Реченице са сло­
женим предикатом (модална и фазна конструкција) 247

399

Page 397

З7

З8

39.

, 40

41

42

44.

45Страна

Именичке, придевске и прилошке синтагме
1 Синrагмагска конструкција 250;- 2 Именичке синтагме 252;- З Придевске и
прилошке синтагме 258; - 4 Партиrивне и паукалне сингаrме 2б0; - 5 Апозитив­
не одредбе (апозиrив и апозиција) 2б2
(Предлошко-) падежни систем и њеrова употреба
1. Општи појмови 2б5;- 2 Именичке јединице с именичком консrиrуентском вред­
ношhу 2б8; -З. Именичке јединице с придевским консrитуенrским значењем 271;
- 4. Именичке јединице с прилошким консrигуентским значењем 27З; - 5 Име-
ничке јединице с предикаrивном вредношhу 279; - б. Падежни систем 279
Конrруенција
1. Општи појмови 285;- 2 Грамашчка и семанrичка конгруенција у роду и броју
287;- З. Конгруенција с бројевима (с партиrивним и паукалним синтагмама) 290
Систем зависних реченица . . . .
1:-Опшпi појмови 292;- 2. Изричне реченице (у ширем смислу) 295;- З Односне
реченице З01;- 4 Месне реченице ЗО7;- 5 Временске реченице ЗО8;- б Узроч­
не реченице З11; - 7. Условне реченицс З11; - 8 Допусне реченице З15; - 9
Намерне реченице З1б;- 10 Поредбене реченице 318;- 11. Последичне реченице
З19; - 12. Вишесrруко сложене речснице З24; - 1З Iабеларна анализа зависних
реченица З24

Неличне глаголске јединице
1. Општи појмови З25; - 2 Струк:rура неличних глаголских јединица З2б; - З
Конституенrска вредност и. \щмiе инфинитивне јединице З27; - 4 Глаголска
јединица с глаголом у обли, aro:Jiёk~r прилога З28
Систематизација консгиту 'их јеЈ1иil'ид? 'И њихове употребе
1. Констиrуенгске јединиЦ . ; -2 КонСТf!туентске вредности ЗЗО;- З Консrи-
гуенrске вредности и конспiтуенгске функције ЗЗ2

ci!S:.~~ '··· .·.·'
1 Општи појмови ЗЗ2;- 2·· .. ('i(V!eЏI'laj~e,Jt~'J~Hицe ЗЗ4;- З Упиrне реченице 334;
- 4 Заповедне реченице .:•н-1.§.,~~,Щ\\t~r:Реченице ЗЗб;- б. Узвичне реченице
ЗЗ7;- 7. Индирекгне ком · тйi!Не'ФУБ~ЦИ.је 3З8
Негација .. .-Jci~~'-"'•:,;·::· · . . ..
1. Тврl)ење и одрицање З40; - 2. Двоструко негирање при универзалној неrацији
З40; -З Финитна и конституенгска негација 341
Напоредне (координативне) конструкције
1 Општи појмови З42;- 2. Напоредни односи међу независним реченицама З45;-
З Напоредни односи конституенгским јединицама З50
Распоред и информативна актуализација реченице
1 З52; - 2 Слобода у распореl)ивању рече-

актуализација реченице З53; - 4
'"'i~љ·''"''"'щ•ч·а З59; -б Информативна актуализа­

Распореl)ивање синтагмаrских конституе­
Зб2

250

2б5

285

325

3ЗО

340

342

352

47 Зб5

јалних реченица .
49 Синтакса глаголских облика 374

А. Синтакса личних rлаголских облика З74; - В р е м е н а 374; 1 Презент 374; - 2
Перфекат З78; - 3. Футур I З80; - 4. Аорист З8З; - 5. Имперфекат З84; - б.
Плусквамперфекат З85; Н а ч и н и 387;- 7. Императив 387;- 8. Потенцијал 387;
- 9 Фуrур П З89;- Б. Заменљивост (алтернативносг) личних глаголских облика
390;- В. Синтакса неличних rлаголских облика 391; -1. Глаголски прилог садаш-
њи 391;- 2. Глаголски прилог прошли 393;- З. Радни rлаголски придев 394;- 4
Трпни глаголски придев 395;- 5 Инфинитив З95

Коришhена литература З97

Др Живојин Сrанојчић и др Љубомир Поповић: о ГРАМАТИКА СРПСКОГ А ЈЕЗИКА за I-IV разред средње школе о Друго
издање, 1992. година о Издавачи: ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ И НАСТАВНА СРЕДСТВА, Београд, Обилићев венац 5 и ЗАВОД
ЗА ИЗДАВАЉЕ УЏБЕНИКА, Нови Сад, Сремска 7 о Јiиковни уредници: ГАМАРА ПОПОВИЋ-НОВАКОВИЋ и Р АЗИЈА
ВИЛА-ПОЗНОВИЈА е Лекrор: СЕЛМА ЧОЈIОВИЋ, о Графички уредник: ДУШАН КНЕЖЕВИЋ • Коректура Завода •
Обим: 25 штампарских rабака • Формаr: 17Х24 cm • Тираж: 50 000 примерака • Рукопис предат у шrампу јануара 1992 године
• Шrампање завршена јула 1992 rодине • Штампа: Београдски издавачко-~рафички завод, Dеоград, Булевар војводе Мишића 17

400

Similer Documents